Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II's forhandlingsområde
Den fulde tekst

Cirkulære om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II’s forhandlingsområde

 

Generelle bemærkninger

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2005 er det aftalt, at lærere ved erhvervsskolerne med virkning fra 1. oktober 2006 er omfattet af aftalen om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II’s forhandlingsområde.

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har som følge heraf revideret aftalens bestemmelse om dækningsområde. Der er herudover foretaget nogle redaktionelle ændringer.

Aftale af 24. marts 2006 vedlægges.

Tillægget i § 2 beregnes som 25 pct. af den enkelte ansattes skalatimeløn på optjeningstidspunktet, dvs. lønnen på det aktuelle (skala)trin i tjenestemændenes lønsystem/den overenskomstmæssige lønskala.

For ansatte på nyt lønsystem beregnes tillægget tilsvarende af basislønnen, inkl. eventuelle faste funktions- og kvalifikationstillæg, henholdsvis intervallønnen. Herudover indgår tillige personlige tillæg/udligningstillæg, som måtte være ydet i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem. Eventuelle andre tillæg til lønnen samt eget- og arbejdsgiverpensionsbidrag indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Tillægget træder i stedet for tillæg for arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 (natpenge) efter aftalen om natpenge mv. for tjenestemænd i staten samt eventuel optjening af betalt frihed for arbejde i aften- og nattimerne.

Ansatte, der er omfattet af aftalen, har derimod fortsat ret til de øvrige ydelser efter natpengeaftalen, dvs. tillæg for weekender, helligdage mv. samt tillæg for delt og 3-delt tjeneste.

For ansatte, der er omfattet af kap. 3 i aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten (særbestemmelser for ansatte med almindelig dagarbejdstid), træder tillægget i arbejdstidsaftalens § 11 dog i stedet for såvel tillægget på 25 pct. som tillægget for weekender, helligdage mv. efter § 2 i aftalen om natpenge mv. for tjenestemænd i staten.

Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2006. Finansministeriets cirkulære nr. 54 af 31. marts 2000 (Fhst. nr. 033-00) ophæves.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 24. marts 2006

Dorte SøllingAftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II's forhandlingsområde

§ 1. Dækningsområde

Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte omfattet af Statstjenestemændenes Centralorganisation II’s forhandlingsret samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af Statstjenestemændenes Centralorganisation II eller organisationer tilsluttet denne centralorganisation.

Stk. 2. Aftalen gælder dog kun for ansatte, der er omfattet af aftalen om natpenge mv. for tjenestemænd i staten.

Stk. 3. Grupper af ansatte kan efter aftale mellem Finansministeriet og CO II eller de af parterne bemyndigede institutioner og organisationer undtages fra ordningen.

§ 2. Tillæg for aften- og natarbejde

For arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 ydes et tillæg til timelønnen, der udgør 25 pct. af den pågældendes skalatimeløn (ekskl. eventuelle pensionsbidrag).

Stk. 2. Tillægget kan ikke ydes samtidig med overarbejdsbetaling/afspadsering på overenskomstområder, hvor der er hjemmel til større overarbejdstillæg end 50 pct. for nogle eller alle overarbejdstimer.

Stk. 3. Ansatte, der er omfattet af aftalen, kan ikke oppebære natpenge efter aftalen om natpenge mv. for tjenestemænd i staten eller optjene betalt frihed for arbejde i aften- og nattimerne.

§ 3. Lokalaftaler

Aftalens bestemmelser kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale indgået af de enkelte ministerier eller dem, de bemyndiger hertil, og vedkommende forhandlingsberettigede organisationer eller dem, de bemyndiger hertil.

Stk. 2. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder, medmindre andet aftales. Efter udløbet af den lokale aftale gælder bestemmelserne i denne aftale.

Stk. 3. Eksisterende lokalaftaler forbliver i kraft, indtil de fornys eller opsiges til bortfald efter reglerne i den enkelte aftale.

§ 4. Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2006. Aftale af 31. marts 2000 om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II’s forhandlingsområde ophæves.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2008.

 

 

København, den 24. marts 2006

 

 

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Dorte Sølling

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 020-06