Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse til domstolene om honorar for udtagelse af blodprøver i faderskabssager


Justitsministeriet skal herved meddele, at Finansministeriet har indgået aftale med Den Almindelige Danske Lægeforening, hvorefter honoraret for udtagelse af blodprøver i faderskabssager med virkning fra 1. januar 1991 er fastsat til 160 kr.

Embederne kan fortsat betale et tillæg på 50% af det fastsatte honorar for udtagelse af blodprøver til udvidet undersøgelse i faderskabssager.

På given foranledning skal Justitsministeriet endvidere oplyse, at blodprøver i faderskabssager som hidtil kan udtages af embedslægen. Efter § 6 i lov nr. 381 af 13. juni 1973 om embedslægeinstitutioner m.v. og § 18, litra g, i bekendtgørelse nr. 474 af 19. september 1974 om embedslægeinstitutionernes virksomhed hører udtagelse af blodprøver i faderskabssager under embedslægernes almindelige tjenstlige pligter. Der kan således ikke betales honorar, når blodprøve i en faderskabssag udtages ved embedslægeinstitutionens foranstaltning.

Justitsministeriets cirkulæreskrivelser af 30. januar 1990 og 12. oktober 1990 ophæves.

P.M.V.

E.B.

Niels Pallesen