Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagAftale om arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse
Den fulde tekst

Cirkulære om arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

 

Aftale af 24. marts 2006 om arbejdstid for tjenestemænd i staten indebærer, at aftalen om arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse er ophævet for ansatte, der er omfattet af eller fuldt ud følger den nye arbejdstidsaftale.

Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation samt Overenskomstansattes Centralorganisation har derfor indgået en revideret aftale af 24. marts 2006 om arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse. Aftalen vedlægges.

Aftalen er ændret på følgende punkter:

a) Aftalens dækningsområde er præciseret i § 1.

b) Henvisningerne til tjenestemændenes arbejdstidsregler er udgået.

Reglerne om beregning af arbejdstiden fremgår nu direkte af selve aftalen.

Der er herudover foretaget nogle redaktionelle ændringer.

Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2006.

Bemærkninger til aftalen

Aftalen vedrører kun kurser, hvori den ansatte deltager på tjenestestedets foranledning, dvs. efter pålæg eller anmodning herom. Til deltagelse i andre kurser kan der som hidtil ud fra en konkret vurdering ydes tjenestefrihed med eller uden løn.

Til § 1

Opmærksomheden henledes på, at Akademikernes Centralorganisation ikke er part i aftalen.

Til §§ 2, 6, 7 og 8

Hovedprincippet i kursusaftalen er, at en kursusdag (inkl. rejsetid) indgår i arbejdstidsopgørelsen som en normal gennemsnitsdag på 7,4 timer uanset kursusdagens faktiske varighed.

Hvis kurset afvikles på dage, hvor den ansatte har udført sin normale tjeneste helt eller delvis, medregnes den normale tjeneste efter de regler, der gælder for ansættelsesforholdet i øvrigt. Kursus (inkl. rejsetid) indgår med 3 timer uanset den faktiske varighed. Den normale tjeneste og kursustiden (inkl. rejsetid) medregnes dog i alle tilfælde med mindst 7,4 timer tilsammen.

For ansatte på Færøerne med en anden ugentlig arbejdstid end 37 timer, udgør timetallet i § 2 og § 8 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

For så vidt angår kurser, der afsluttes med eksamen, betragtes selve eksamensdagen som en kursusdag på linje med de egentlige undervisningsdage.

Bestemmelserne om arbejdstidens medregning finder efter deres indhold kun direkte anvendelse på ansatte, der er omfattet af regler om overarbejdsgodtgørelse, men tilsvarende principper kan lægges til grund i forbindelse med eventuelle merarbejdsgodtgørelser.

Til §§ 3, 4 og 5

Tillæggene træder i stedet for eventuelle ulempeydelser efter de regler, der gælder for den ansattes ansættelsesforhold i øvrigt.

Antallet af tillæg for weekender, helligdage mv. i § 3 udgør 8 for ansatte på Færøerne.

Til § 9

Opmærksomheden henledes på, at eventuelle lokale aftaler, der var gældende pr. 1. oktober 2006, opretholdes, indtil de måtte blive ændret efter gældende regler herom.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2006. Finansministeriets cirkulære nr. 2 af 10. januar 2000 om arbejdstidsregler i forbindelse med kursusdeltagelse (Perst. nr. 002-00) ophæves.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 24. marts 2006

Dorte SøllingAftale om arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

Dækningsområde

§ 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af organisationsaftaler og overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

Stk. 2. Ansatte, der er omfattet af eller fuldt ud følger aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten, er dog undtaget fra aftalen.

Arbejdstid

§ 2. Når en ansat på tjenestestedets foranledning deltager i kursus, beregnes arbejdstiden (inkl. rejsetid) for den enkelte dag som 7,4 timer, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 6, 7 og 8.

Stk. 2. Hvis der ifølge kursusprogram eller lignende er tilrettelagt undervisning eller anden faglig kursusvirksomhed efter kl. 19, kan ansættelsesmyndigheden medregne denne i arbejdstiden.

Stk. 3. Hvis kurset afvikles på dage, hvor den ansatte i forvejen helt eller delvis har udført sin normale tjeneste, beregnes arbejdstiden som den faktisk udførte normale tjeneste med tillæg af 3 timer, dog mindst 7,4 timer i alt.

Natpenge og tillæg for weekender, helligdage mv.

§ 3. Hvis kurser afvikles på søn- og helligdage, ydes der for den pågældende dag 7,5 gange det til enhver tid gældende tillæg for weekender, helligdage mv. efter aftalen om natpenge mv. for tjenestemænd i staten.

§ 4. Hvis kurser helt eller delvis afvikles på lørdage efter kl. 14, ydes der for den pågældende dag 3 gange det til enhver til gældende tillæg for weekender, helligdage mv. efter aftalen om natpenge mv. for tjenestemænd i staten.

§ 5. Hvis der ifølge kursusprogram eller lignende er tilrettelagt undervisning eller anden faglig kursusvirksomhed efter kl. 17, ydes der for den pågældende dag 2 gange det til enhver til gældende tillæg for arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 (natpenge) efter aftalen om natpenge mv. for tjenestemænd i staten.

Særregler

§ 6. Hvis det pålægges en ansat at deltage i et kursus eller at foretage ud- eller hjemrejse på tjenesterejsevilkår i forbindelse med et kursus på en på forhånd fastlagt fridag, godtgøres timerne på fridagen med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct.

Stk. 2. Timer, der godtgøres efter stk. 1, indgår ikke i den almindelige arbejdstidsopgørelse.

§ 7. Hvis en ansat i forbindelse med kursusdeltagelse foretager ud- eller hjemrejse på almindelige tjenesterejsevilkår på dage, der ikke er fridage, og hvor der i øvrigt ikke afvikles kursusaktivitet, medregnes rejsetiden i arbejdstiden.

§ 8. På kursusdage, hvor den ansatte foretager ud- og hjemrejse på samme dag, opgøres kursustiden og rejsetiden efter de regler, der gælder for ansættelsesforholdet i øvrigt. Hvis det samlede timetal herefter overstiger 7,4 timer, ydes der for de overskydende timer oprundet til nærmeste halve time godtgørelse (frihed eller timeløn) for et tilsvarende antal timer.

Stk. 2. Overskydende timer, der godtgøres efter stk. 1, indgår ikke i den almindelige arbejdstidsopgørelse.

Lokalaftaler

§ 9. Aftalens bestemmelser kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale indgået af de enkelte ministerier eller dem, de bemyndiger hertil og vedkommende forhandlingsberettigede organisationer eller dem, de bemyndiger hertil.

Stk. 2. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder, medmindre andet aftales. Efter udløbet af den lokale aftale gælder bestemmelserne i denne aftale.

Stk. 3. Eksisterende lokalaftaler forbliver i kraft, indtil de fornys eller opsiges til bortfald efter reglerne i den enkelte aftale.

Ikrafttræden

§ 10. Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2006. Aftale af 7. januar 2000 om arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse ophæves.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2008.

 

 

København, den 24. marts 2006

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

Lærernes Centralorganisation

Anders Bondo Christensen

 

Overenskomstansattes

Centralorganisation

Finn Busse Jensen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Dorte Sølling

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 021-06