Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om adgangen til at underskrive tinglysningsdagbogen.


På given foranledning skal justitsministeriet bemærke, at man finder det mest hensigtsmæssigt, at en bemyndigelse efter retsplejelovens § 17a, stk. 2, ikke omfatter adgang til at underskrive tinglysningsdagbogen, idet justitsministeriet er af den opfattelse, at det bør være dommeren selv eller den fuldmægtig, som efter retsplejelovens § 17a, stk. 1, 1. punkt, er blevet overdraget at foretage tinglysningsforretningerne, der dagligt skal underskrive tinglysningsdagbogen.

P.M.V.

E.B.

Fr. Chr. Schydt

(cirkulæreskrivelse til byretterne).

INDHOLD

Officielle noter

Ingen