Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om erhvervsmæssig hundehandel og hundeopdræt


Ved cirkulære nr. 148 af 2. august 1963 om hundelovens administration m.v. § 21 har justitsministeriet fastsat nærmere regler om de i bekendtgørelsen nr. 380 af 26. juni 1969 af lov om hunde § 7 omhandlede tilladelser til at drive erhvervsmæssig handel med eller erhvervsmæssig opdræt af hunde.

Spørgsmålet om afgrænsningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundeopdræt har i visse tilfælde givet anledning til tvivl. Man skal i denne forbindelse henvise til en udtalelse af Det veterinære Sundhedsråd, hvorefter der ved afgrænsningen ikke alene bør lægges vægt på antallet af avlsdyr, men tillige på opdrættets karakter, herunder om avlsdyrene med hensyn til opholdsrum og pleje har status som almindelige familiehunde, samt hvorvidt der i almindelighed finder anden omsætning sted end salg af de hvalpe, der er født i opdrættet.

Det veterinære Sundhedsråd har endvidere henledt opmærksomheden på, at der i de senere år er etableret kombinerede hundehandler og hundekenneler i langt større omfang end tidligere. Justitsministeriet skal i denne anledning anmode Dem om, at der må blive udvist skærpet opmærksomhed fra politiets side til sikring af, at sådan virksomhed ikke drives uden den foreskrevne tilladelse, der skal meddeles skriftligt.

Vedrørende behandling af sager om tilladelser efter hundelovens § 7 bemærkes, at Veterinærdirektoratet har meddelt, at man vil instruere kredsdyrlægerne om at være til rådighed for politiet i disse sager. Man skal derfor anmode om, at sagerne i det omfang der findes anledning dertil, herunder navnlig hvor hundeholdet ikke er af ringe omfang, forelægges kredsdyrlægen til udtalelse, inden der træffes afgørelse.

Veterinærdirektoratet har anført, at det i cirkulærets § 21, stk. 2, nr. 5, omhandlede regelmæssige dyrlægetilsyn hensigtsmæssigt kan fastsættes efter følgende retningslinier:

A. Er virksomheden alene baseret på opdræt til afhændelse uden tilførsel af andet end lejlighedsvis indkøb af enkelte avlsdyr, bør dyrlægetilsyn finde sted mindst en gang i kvartalet. Hvis opdrættet overstiger ca. 200 hunde pr. år, bør tilsynet dog finde sted mindst en gang om måneden.

B. Drives der handel med hunde eller en kombination af handel og opdræt, bør der indtil en omsætning af 200 hunde pr. år fastsættes månedligt tilsyn. Har virksomheden en omsætning på mere end 200 hunde pr. år, bør tilsynet finde sted hver 14. dag eller ugentligt.

Den tilsynsførende dyrlæge bør underrettes om meddelelse af tilladelser og samtidig anmodes om at underrette politiet, såfremt han fratræder.

Man skal endelig henlede opmærksomheden på, at oprettelse af hundestutterier og lignende virksomheder, der ved lugt eller larm kan være til ulempe for omboende, kræver godkendelse fra sundhedskommissionen, jfr. for landkommuners vedkommende § 19, stk. 4, i normalsundhedsvedtægten for landkommuner.

P.M.V.

Niels Madsen.

/N. Pontoppidan.

(Til politidirektøren og samtlige politimestre).

Officielle noter

Ingen