Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om anvendelse af godkendt kalkerlærred til genparter af kort.


Efter § 16, stk. 2 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 26. januar 1979 om tinglysning kan til genparter af kort bl.a. anvendes det af justitsministeriet godkendte kalkerlærred.

Da det hidtidigt godkendte kalkerlærred af mærket »Imperial« ikke længere produceres, har justitsministeriet efter forhandling med Den Danske Landinspektørforening godkendt anvendelsen af kalkerlærred af mærket Cranford standard tracing cloth blue double dull til brug ved tinglysning, da dette kalkerlærred har den fornødne arkivalske holdbarhed.

Justitsministeriet henleder iøvrigt opmærksomheden på, at justitsministeriets cirkulære nr. 50 af 27. april 1929 er bortfaldet som indholdsløst, idet den nævnte hovedforhandler Aktieselskabet Jensen og Kjeldskov er ophørt med at drive erhvervsvirksomhed.

P.M.V.

E.B.

Bo Vesterdorf