Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse til domstolene om tinglysning af adkomstdokumenter uden ejendomsværdipåtegning


I forbindelse med behandlingen af forslag til lov om ændring af lov om realkreditinstitutter, der forventes vedtaget den 17. oktober 1986, har regeringen fremsat et forslag til ændret formulering af § 3, stk. 2, 2. pkt. med følgende ordlyd:

»Lån til ejerskifte vedrørende den ejendom, der hidtil har tjent til bolig for ansøger, kan endvidere ydes efter de hidtidige regler, såfremt lånsøger senest den 17. oktober 1986 har indleveret skøde eller slutseddel til tinglysning vedr. køb af anden ejendom, der skal tjene til bolig for lånsøgeren.«

Regeringen har samtidig over for folketinget tilkendegivet, at det kan være forbundet med vanskeligheder i den foreliggende, særlige situation at få opfyldt kravet i stempellovens § 38 om påtegning af ejendomsværdien. Regeringen har dog samtidig oplyst, at det fremgår af retspraksis, navnlig UfR 1980 s. 242 V, at et adkomstdokument ikke skal afvises, hvis påtegningen mangler, men skal lyses med frist til indhentning af påtegningen.

Muligvis vil dette forudsætte en særskilt begæring fra anmelderen, men da det må anses for at være af afgørende betydning for at undgå usikkerhed på området, har regeringen meddelt folketinget, at man i den konkrete situation under alle omstændigheder bør kunne gå ud fra, at der i selve indleveringen til tinglysning ligger en begæring om tinglysning med frist til at fremskaffe den nødvendige påtegning.

Justitsministeriet har fundet det rigtigst at orientere tinglysningsdommerne om de forudsætninger, der ligger bag folketingets vedtagelse af ændringsloven.

P.M.V.

Michael Christiansen

Officielle noter

Ingen