Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om dyrlægetilsyn med virksomheder, der driver handel med og opdræt af hunde.


Ved cirkulære nr. 211 af 5. november 1975 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde har justitsministeriet fastsat regler for meddelelse af tilladelser efter § 7 i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969.

Ifølge § 5, stk. 1, i cirkulæret skal der til virksomheden for dennes regning være knyttet en autoriseret dyrlæge, der skal føre tilsyn med virksomheden efter retningslinier, der fastsættes af kredsdyrlægen.

Veterinærdirektoratet har henledt justitsministeriets opmærksomhed på, at der ikke altid af politiet foretages en egentlig udmeldelse af en tilsynsførende dyrlæge.

I den anledning skal justitsministeriet efter forhandling med Veterinærdirektoratet, Foreningen af politimestre i Danmark og politidirektøren i København anmode politiet om som vilkår for tilladelse til erhversmæssig handel med og opdræt af hunde at fastsætte, at navnet på den tilsynsførende dyrlæge skal være oplyst overfor politiet, og at senere skift af tilsynsførende dyrlæge skal meddeles til politiet.

Det bedes samtidig pålagt virksomheder, der har en tilladelse, hvori der ikke allerede er fastsat sådanne vilkår, at oplyse navnet på den tilsynsførende dyrlæge samt at gøre politiet bekendt med senere skift af tilsynsførende dyrlæge.

Man skal endvidere anmode politiet om at gøre de pågældende dyrlæger bekendt med, at de ifølge virksomhedens oplysninger er tilsynsførende for den pågældende virksomhed. I tilfælde af skift bedes man ligeledes gøre den nye tilsynsførende dyrlæge bekendt med, at virksomheden har opgivet hans navn overfor politiet.

P.M.V.

E.B.

Fr. Chr. Schydt

(Til samtlige politimestre)

Officielle noter

Ingen