Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om flagning.


Ved statsministeriets bekendtgørelse af 30. september 1950 er behandling og afgørelse af andragender om tilladelse til flagning med svensk, norsk, finsk og islandsk flag ved en bestemt lejlighed eller på enkelte forud angivne dage inden for det løbende kalenderår henlagt til vedkommende politimester, i København politidirektøren.

Man skal i denne forbindelse henlede opmærksomheden på, at sager, der ikke klart falder ind under disse grupper, eller som iøvrigt frembyder tvivlsspørgsmål, vil være at forelægge statsministeriet.

Hvor andrageren kun råder over een flagstang, bør det indskærpes, at der ikke må flages med flere flag på samme stang, men hvor flere flagstænger er til rådighed, bør tilladelsen betinges af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og på ikke mindre fremtrædende plads. Ved flagning med Dannebrog sammen med et eller flere af de i bekendtgørelsen nævnte flag bør flagenes rækkefølge være den i statsministeriets skrivelse af 5. august 1949 foreskrevne. Et eksemplar af denne skrivelse vedlægges. (* 1)

Til samtlige politimestre m.v.

P.m.v.

Andr. Møller

/F. Grage.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • (* 1) Skrivelsen udelades her.