Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v., lov om
ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om
indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. samt lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Justering af Nemkontoordningen og reglerne om selvejende institutioners anvendelse af Statens Koncernbetalinger/Offentligt Betalingssystem)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v., som ændret ved § 1 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Juridiske personer, som ikke er tildelt et centralt virksomhedsregistreringsnummer (CVR-nummer) efter lov om Det Centrale Virksomhedsregister, skal for at kunne modtage betalinger fra en offentlig myndighed

1) være optaget i Det Centrale Virksomhedsregister efter reglerne om frivillig registrering og

2) anvise en Nemkonto efter reglerne i stk. 2.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse for juridiske personer, som ikke opfylder betingelserne for frivillig registrering i Det Centrale Virksomhedsregister efter lov om Det Centrale Virksomhedsregister eller bestemmelser fastsat i henhold til loven.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8.

2. I § 1, stk. 6, som bliver stk. 8, ændres i 1. og 2. pkt. »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

3. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »tredje« til: »femte«.

4. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Betalinger til pengeinstitutkonti i udlandet anses for foretaget rettidigt af det offentlige, uanset at de er modtageren i hænde på et senere tidspunkt end tilsvarende indenlandske betalinger, hvis

1) de ekspederes samme dag som tilsvarende betalinger til indenlandske konti og

2) de tilsvarende indenlandske betalinger er modtageren i hænde rettidigt.«

5. I § 7, stk. 1, indsættes efter »betalingsforvaltning«: », herunder elektronisk ordreafgivelse«.

6. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »og arbejdsløshedskasser« til: », selvejende institutioner m.v. efter § 12, stk. 1, samt institutioner, foreninger og fonde m.v. efter § 12, stk. 3«.

7. § 8, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ministeren kan herunder bestemme, at kommuner og regioner skal modtage og afregne betalinger med staten i et særligt dertil etableret betalingssystem, Offentligt Betalingssystem (OBS). Ministeren kan endvidere bestemme, at selvejende institutioner m.v. efter § 12, stk. 1, samt institutioner, foreninger, og fonde m.v. efter § 12, stk. 3, skal modtage og afregne betalinger med staten i Statens Koncernbetalinger (SKB)« .

8. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Finansministeren kan fastsætte regler om, at afregning af nærmere fastlagte betalinger mellem staten, kommunerne, regionerne, selvejende institutioner m.v. efter § 12, stk. 1, samt institutioner, foreninger og fonde m.v. efter § 12, stk. 3, skal ske gennem en konto oprettet for hver enkelt kommune, region, selvejende institution, institution, forening eller fond.«

9. § 8, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

10. I § 10, stk. 2, 2. pkt., ændres »eller region« til: », region eller selvejende institution m.v.«

11. I § 10, stk. 2, 3. pkt., ændres »eller regionen« til: », regionen eller den selvejende institution m.v.«

12. I § 11 indsættes som 2. pkt.:

»Finansministeren fastsætter en betaling for anvendelse af betalingssystemet.«

13. I § 12, stk. 1, ændres »7« til: »8«.

14. I § 12, stk. 3, ændres »7« til: »8«, og »skal efter vedkommende ministers bestemmelse endvidere kunne finde anvendelse« ændres til: »finder tillige anvendelse«.

15. I § 12 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Vedkommende kommune eller region kan undtage selvejende institutioner som nævnt i stk. 2 fra bestemmelserne i §§ 1-7.

Stk. 6. Vedkommende minister kan efter forhandling med finansministeren undtage institutioner, foreninger og fonde m.v. som nævnt i stk. 3 fra bestemmelserne i §§ 1-8.«

§ 2

I lov nr. 1042 af 17. december 2002 om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Etablering af én afregningskonto samt ny måde at afregne overskydende selskabsskat på), som ændret ved § 15 i lov nr. 1203 af 27. december 2003, foretages følgende ændring:

1. § 2 ophæves.

§ 3

I lov nr. 420 af 10. juni 2003 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Aktiveringsydelse og ændringer som følge af fremsættelsen af forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 18 og 20, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1-4, træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. Finansministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 5.

Stk. 3. § 1, nr. 6-15, og §§ 2 og 3 træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Thor Pedersen