Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om skærpet straf for visse overtrædelser af borgerlig straffelov og om ændring af politilovgivningen

Denne datasammenskrivning omfatter lov nr. 219 af 1. maj 1940 om skærpet straf for visse overtrædelser af borgerlig straffelov og om ændring af politilovgivningen med de ændringer, der følger af lov nr. 206 af 9. maj 1942.


§ 1

Stk. 1. Begås nogen af de i borgerlig straffelov omhandlede forbrydelser under sådanne omstændigheder, at forbrydelsens udførelse er blevet lettet eller dens farlighed forøget ved en af myndighederne iværksat eller en faktisk foreliggende mørklægning eller ved en under luftangreb eller som følge af fare for luftangreb bestående tilstand, anses dette som en særdeles skærpende omstændighed, og såvel den mindste som den højeste for den pågældende forbrydelse foreskrevne straf forhøjes til det dobbelte. Anvendelse af betinget straffedom er i sådanne tilfælde udelukket.

Stk. 2. Den i stk. 1 angivne forhøjelse af straffen medfører ikke, at nævninger skal medvirke ved pådømmelsen.

§ 2

Stk. 1. I de tilfælde, hvor politidirektøren i København i henhold til § 9 i lov af 11. februar 1863 angående omordning af Københavns politi m.v. eller en politimester i medfør af § 7 i lov nr. 21 af 4. februar 1871, indeholdende bestemmelser om politiet uden for København, kan træffe midlertidige foranstaltninger for den enkelte politikreds til sikring af den offentlige orden, fred og sikkerhed m.v., kan justitsministeren træffe tilsvarende bestemmelser gældende for hele landet. Overtrædelse såvel af de af justitsministeren i henhold til foranstående udfærdigede bekendtgørelser som af de af politidirektøren i København eller en politimester i henhold til de nævnte lovregler trufne bestemmelser straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Overtrædelse af de i henhold til de ovennævnte love af 11. februar 1863 og 4. februar 1871 udfærdigede politivedtægter straffes med bøde eller hæfte indtil 3 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel i samme tid. På samme måde straffes overtrædelse af lov af 11. februar 1863 § 13 og lov af 4. februar 1871 § 11.

Stk. 3. Sager om overtrædelse af de i nærværende paragraf omhandlede bestemmelser behandles som politisager. De i lov om rettens pleje Kap. 68 (Beslaglæggelse), Kap. 69 (Ransagning), Kap. 71 (Anholdelse) og Kap. 72 (Fængsling) omhandlede retsmidler finder dog anvendelse i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler i lov om rettens pleje tilkommer statsadvokaten at forfølge. Nedlægges der af anklagemyndigheden påstand om idømmelse af fængselsstraf, skal der på tiltaltes forlangende beskikkes ham en forsvarer.

§ 3

Denne lov træder straks i kraft. Der kan ved kgl. anordning træffes bestemmelse om dens bortfald.

Justitsministeriet, d. 28 oktober 1986.

Poul D. Jensen

Officielle noter

Ingen