Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Denne datasammenskrivning omfatter lov nr. 214 af 31. maj 1963 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 322 ad 4. juni 1986, § 3.


Kapitel 1.

FULDBYRDELSE AF BØDESTRAF M.V.

§ 1. Bødestraf, som er pålagt i Finland, Island, Norge eller Sverige, kan fuldbyrdes her i landet.

Stk. 2. Det samme gælder »viten«, om hvilke der i Finland eller Sverige er truffet afgørelse om fuldbyrdelse, og som

  • 1) er pålagt parter eller andre under en retssag (»rættergångsviten«),
  • 2) i Finland er pålagt af marknadsdomstolens eller efter anke af marknadsdomstolens afgørelse af højesteret eller
  • 3) i Sverige er pålagt af konsumentombudsmanden, næringsfrihedsombudsmanden eller marknadsdomstolen.

Stk. 3. Det samme gælder endvidere afgørelse om

  • 1) konfiskation.
  • 2) sagsomkostninger i straffesager, herunder private straffesager.
  • 3) Beslaglæggelse af en sigtets gods til sikring af bøde, konfiskation, erstatning, godtgørelse eller sagsomkostninger.

§ 2. Danske afgørelser af den i § 1 nævnte beskaffenhed kan fuldbyrdes i Finland, Island, Norge eller Sverige.

Kapitel 2.

FULDBYRDELSE AF FRIHEDSSTRAF.

§ 3. Fængsel og tugthus idømt i Finland, hæfte og fængsel idømt i Island eller Norge og fængsel og strafarbejde idømt i Sverige kan fuldbyrdes her i landet, såfremt den dømte på det tidspunkt, da straffen skal fuldbyrdes, har statsborgerret eller bopæl her i landet. Det samme gælder, såfremt den dømte opholder sig her i landet og det findes mest hensigtsmæssigt, at fuldbyrdelsen finder sted her.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til forvandlingsstraf for bøde.

§ 4. Straffen omsættes til en straf af samme varighed inden for den tilsvarende danske strafart. Ved denne omsætning skal den finske strafart tugthus, den islandske og norske strafart fængsel og den svenske strafart strafarbejde betragtes som svarende til fængsel. Den finske og svenske strafart fængsel og den islandske og norske strafart hæfte skal betragtes som svarende til hæfte.Straf af de sidstnævnte arter i 3 måneder eller derover kan dog efter justitsministerens bestemmelse omsættes til fængselsstraf.

§ 5. Straf af fængsel eller hæfte, der er idømt ved dansk domstol, kan fuldbyrdes i Finland, Island, Norge eller Sverige, såfremt den dømte på det tidspunkt, da straffen skal fuldbyrdes, har statsborgerret eller bopæl i det pågældende land. Det samme gælder, såfremt den dømte opholder sig i det pågældende land og det findes mest hensigtsmæssigt, at fuldbyrdelsen finder sted deer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til forvandlingsstraf for bøde.

§ 6. Med hensyn til personer, der i medfør af § 5 overføres til Finland, Island, Norge eller Sverige til afsoning af frihedsstraf, finder bestemmelserne i § 6 og § 17 i lov nr. 27 af 3. februar 1960 om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge eller Sverige tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3.

BETINGET DØMTE.

§ 7. Der kan her i landet anordnes tilsyn med personer, der i henhold til en i Finland, Island, Norge eller Sverige afsagt betinget dom skal undergives tilsyn.

§ 8. Når der er anordnet tilsyn efter § 7, finder borgerlig straffelovs regler om betingede domme tilsvarende anvendelse. Træffer retten bestemmelse om fuldbyrdelse af en i den betingede dom fastsat straf, skal denne omsættes til en dansk strafart efter reglerne i § 4.

Stk. 2. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan anklagemyndigheden eller retten overlade til vedkommende myndighed i domslandet at træffe afgørelse i sager, hvor der efter reglerne i stk. 1 er spørgsmål om ændring af en betinget dom.

§ 9. Såfremt en person, der er betinget dømt i Finland, Island, Norge eller Sverige, her i landet dømmes for strafbart forhold, kan retten, selv om der ikke er anordnet tilsyn efter § 7, i overensstemmelse med borgerlig straffelovs regler om betingede domme træffe afgørelse om, at der skal fastsættes ubetinget straf for forhold, der er omfattet af den betingede dom.

§ 10. Tilsyn og andre foranstaltninger, hvorom der er truffet bestemmelse ved betinget dom, der er afsagt her i landet, kan iværksættes i Finland, Island, Norge eller Sverige.

Stk. 2. Er tilsynet med en betinget dømt i henhold til stk. 1 overført til myndighederne i Finland, Island, Norge eller Sverige, finder borgerlig straffelovs regler om betingede domme kun anvendelse, såfremt han her i landet dømmes for strafbart forhold eller myndighederne i et af de nævnte lande overlader til dansk domstol at træffe afgørelse om ændring af den betingede dom.

Stk. 3. Såfremt myndighederne i det land, til hvilket tilsynet er overført, træffer bestemmelse om forlængelse af prøvetiden eller om ændring af andre i dommen fastsatte vilkår, har denne bestemmelse virkning her i landet.

§ 11. En i Finland, Island, Norge eller Sverige truffet afgørelse om fuldbyrdelse af straf for et forhold, der er omfattet af en her i landet afsagt betinget dom, har samme virkning som en tilsvarende afgørelse truffet efter borgerlig straffelovs regler.

Stk. 2. Såfremt en person, der er betinget dømt her i landet, i Finland, Island, Norge eller Sverige dømmes for strafbart forhold begået i prøvetiden, uden at der ved dommen tages stilling til spørgsmålet om ændring af den betingede dom, finder borgerlig straffelovs § 60 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4.

PRØVELØSLADTE.

§ 12. Personer, der er løsladt på prøve efter udståelse af fængsel eller tugthus i Finland, Fængsel i Island eller Norge eller fængsel eller strafarbejde i Sverige, kan undergives tilsyn her i landet.

§ 13. Når der er anordnet tilsyn efter § 12, finder borgerlig straffelovs regler om personer, der er prøveløsladt fra fængsel, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan justitsministeren ophæve et eller flere vilkår eller ændre dem til andre så vidt muligt tilsvarende vilkår.

Stk. 3. Træffer justitsministeren bestemmelse om fuldbyrdelse af reststraffen, skal denne omsættes til en dansk strafart efter reglerne i § 4.

Stk. 4. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan det overlades til vedkommende myndighed i det land, hvor prøveløsladelse har fundet sted, at træffe afgørelse i sager angående overtrædelse af vilkårene for prøveløsladelse.

§ 14. Såfremt en person, der i Finland, Island, Norge eller Sverige er løsladt på prøve, i prøvetiden begår strafbart forhold, som pådømmes her i landet, kan der, selv om der ikke er anordnet tilsyn efter § 12, i overensstemmelse med borgerlig straffelovs regler om prøveløsladelse træffes afgørelse om, at genindsættelse skal finde sted.

§ 15. Personer, der her i landet løslades på prøve efter udståelse af fængselsstraf, kan undergives tilsyn i Finland, Island, Norge eller Sverige.

Stk. 2. Er tilsynet med en prøveløsladt i henhold til stk. 1 overført til myndighederne i Finland, Island, Norge eller Sverige, finder borgerlig straffelovs regler om overtrædelse af vilkårene for prøveløsladelse kun anvendelse, såfremt han her i landet findes skyldig i strafbart forhold eller myndighederne i tilsynslandet overlader til den danske justitsminister at træffe afgørelse vedrørende andre overtrædelser af vilkårene.

Stk. 3. Såfremt myndighederne i det land, til hvilket tilsynet er overført, træffer bestemmelse om ændring af de for prøveløsladelsen fastsatte vilkår, har denne bestemmelse virkning her i landet.

§ 16. En i Finland, Island, Norge eller Sverige truffet afgørelse om genindsættelse af en person, der er prøveløsladt her i landet, har samme virkning som en tilsvarende afgørelse truffet efter borgerlig straffelovs regler.

Kapitel 5.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER.

§ 17. Fuldbyrdelse af straf m.v. eller anordning af tilsyn her i landet efter reglerne i §§ 1, 3, 7 eller 12 kan kun finde sted efter begæring af vedkommende myndighed i Finland, Island, Norge eller Sverige. Justitsministeren afgør, om begæringen bør imødekommes.

§ 18. Bestemmelse efter § 17 kan kun træffes, såfremt den afgørelse, begæringen vedrører, kan fuldbyrdes i det land, hvor den er truffet.

§ 19. Spørgsmålet om lovligheden af en afgørelse om fuldbyrdelse af frihedsstraf eller anordning af tilsyn her i landet kan af den, som afgørelsen vedrører, begæres indbragt for retten. Begæringen er ikke til hinder for fuldbyrdelsens eller tilsynets iværksættelse eller fortsættelse, medmindre retten bestemmer det.

Stk. 2. Sagen indbringes for den underret, i hvis kreds den pågældende bor eller opholder sig, eller, hvis han ikke opholder sig her i landet, for den ret, i hvis kreds han sidst havde bopæl eller ophold. Sagen behandles i strafferetsplejelovens former. Afgørelsen træffes ved kendelse.

§ 20. Fuldbyrdelse af straf m.v. efter §§ 1 og 3 sker i overensstemmelse med dansk ret, hvis regler om prøveløsladelse og benådning finder tilsvarende anvendelse. Med hensyn til forældelse af adgangen til at fuldbyrde straf gælder dog alene reglerne i det land, hvor straffen er pålagt.

§ 21. Når der efter regler i denne lov er truffet bestemmelse om fuldbyrdelse af straf eller anordning af tilsyn her i landet, kan der ikke rejses tiltale til straf for forhold, som er omfattet af den i Finland, Island, Norge eller Sverige trufne afgørelse.

§ 22. Begæring til myndighederne i Finland, Island, Norge eller Sverige om fuldbyrdelse af straf m.v. eller anordning af tilsyn i et af disse lande efter reglerne i §§ 2, 5, 10 eller 15 fremsættes af justitsministeren.

§ 23. Justitsministeren kan bestemme, at de beføjelser, der i loven er tillagt ministeren, kan udøves af rigsadvokaten, statsadvokaterne eller politiet.

§ 24. For Grønland gælder loven med de afvigelser, der følger af kriminalloven for Grønland.

§ 25. Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af justitsministeren. Loven kan sættes i kraft alene i forhold til eet eller nogle af de lande, loven vedrører. (* 1)

--------------

Lov nr. 322 af 4. juni 1986 indeholder følgende bestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Stk. 2. § 3 gælder kun for »viten«, der er pålagt efter lovens ikrafttræden.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1, 3 og 4 gælder ikke for Grønland. § 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

31. oktober 1986

C.C.Duus

Redaktionel note
  • (* 1) Ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 398 af 16. December 1963 bestemmes, at loven træder i kraft den 1. januar 1964 for alle fire landes vedkommende.