Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Teksten kunne ikke vises.
Redaktionel note
  • 2) I følge 'Kong Christian den V's Danske Lov', redigeret af Stig Iuul (1949) er den del af lovteksten, som inden for de enkelte bestemmelser er anført i parantes, ikke gældende.
  • I festskriftets afsnit 'Hvilke bestemmelser i Danske og Norske Lov er endnu gældende' anføres bl.a.: 'Der er ikke i lovbogen sket udskiftelse af ældre og ophævede bestemmelser med nye, men lovbogen har også i senere oplag bevaret sin oprindelige skikkelse uden hensyn til indtrufne ændringer i lovgivningen. ... En række af lovbogens bestemmelser kan derfor betragtes som bortfaldne, som betydningsløse, andre er blevet udtrykkeligt ophævet i den senere lovgivning, mens atter andre må anses som bortfaldet i forbindelse med fremkomsten af ny lovgivning, uden at der udtrykkeligt er sket en ophævelse af bestemmelserne i Danske Lov. Lovgiver har herved overladt det til retsanvendelsen at afgøre betydningen af en ny lov for lovbogens gyldighed.'
  • 1) Der er alene medtaget de bestemmelser (2) i loven, der fortsat kan antages at finde anvendelse i følge 'Danske og Norske lov i 300 år', festskrift i anledningen af 300året for udstedelsen af Christian V's Danske Lov, redigeret af Ditlev Tamm.
  • 3) Ved § 42, nr. 1, i lov nr. 291 af 6. juni 1984 om museer m.v. ophæves Danske Lov 5-9-3. Lov nr. 291 af 6. juni 1984 om museer m.v. er ikke indlagt i Retsinformation, se i stedet: Bekendtgørelse nr. 998 af 23. december 1986 af lov om museer m.v.