Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om dyreforsøg

Denne datasammenskrivning omfatter lov nr. 382 af 10. juni 1987 med de ændringer, der følger af lov nr. 374 af 7. juni 1989 og lov nr. 405 af 13. juni 1990


Kapitel 1

Dyreforsøg

§ 1. Anvendelse af hvirveldyr til forsøg, der må formodes at være forbundet med smerte, lidelse, væsentlig ulempe eller varigt men for dyrene (dyreforsøg), må kun ske med tilladelse fra dyreforsøgstilsynet.

Stk. 2. Tilladelse til dyreforsøg må kun meddeles til forsøg med følgende formål:

 • 1) forebyggelse af sygdom, dårlig sundhedstilstand eller anden abnormitet og virkningerne heraf hos mennesker, dyr og planter, herunder fremstilling af lægemidler, stoffer og produkter samt afprøvning af deres kvalitet, effektivitet og sikkerhed,
 • 2) diagnosticering og behandling af sygdom, dårlig sundhedstilstand eller anden abnormitet og virkningerne heraf hos mennesker, dyr og planter,
 • 3) vurdering, påvisning, justering eller forandring af fysiologiske tilstande hos mennesker, dyr og planter,
 • 4) beskyttelse af miljøet,
 • 5) forskning,
 • 6) undervisning og uddannelse på universiteter og højere læreanstalter eller ved anden undervisning på tilsvarende niveau og ved undervisning af personer, der skal beskæftige sig med dyreforsøg, eller
 • 7) retsmedicinske undersøgelser.

§ 2. Tilladelse til dyreforsøg kan kun gives til navngivne personer, der efter deres uddannelse og beskæftigelse må antages at kunne sikre, at forsøgene udføres på forsvarlig måde.

§ 3. Tilladelse gives til nærmere angivne typer af forsøg og arter af dyr. Antallet af dyr, der må anvendes til forsøg, angives i tilladelsen. Tilladelse kan dog meddeles uden sådanne begrænsninger, når særlige forhold taler herfor.

Stk. 2. Der kan fastsættes vilkår for tilladelsen, herunder om forsøgenes udførelse, dyrenes anvendelse, opstaldning og pasning og forsøgslokalernes indretning.

Stk. 3. Det skal fremgå af tilladelsen, i hvilken institution eller virksomhed forsøgene må foretages.

Kapitel 2

Regler for dyreforsøg

§ 4. Tilladelsens indehaver må kun lade forsøgene udføre af andre, såfremt disse har den fornødne faglige uddannelse og arbejder under ledelse og tilsyn af tilladelsens indehaver.

§ 5. Forsøgene skal udføres i dertil egnede lokaler.

§ 6. Ved ethvert forsøg skal anvendes et i dyrerækken så lavt stående dyr som muligt. Ved ethvert forsøg skal valget af dyreart omhyggeligt vurderes og på forlangende begrundes over for dyreforsøgstilsynet. Ved valg mellem forskellige fremgangsmåder skal den vælges, der medfører brug af færrest dyr, forvolder mindst smerte, lidelse eller varigt men, og som mest sandsynligt fører til tilfredsstillende resultater.

Stk. 2. Dyr må ikke anvendes til forsøg, hvortil anvendelse af celle-, vævs- eller organkulturer eller andre metoder må antages at være lige så velegnede.

§ 7. Operative indgreb samt fysiske eller kemiske påvirkninger, der må antages at kunne være forbundet med smerte, må kun udføres, når dyret er lokalt eller universelt bedøvet. Hvis smerten må antages ikke at være fuldstændig borte ved bedøvelsens ophør, skal dyret aflives forinden.

Stk. 2. Hvis forsøgets formål kræver det, kan der gives tilladelse til, at aflivning inden bedøvelsens ophør undlades. Dyret skal da i videst muligt omfang efterbehandles med smertestillende midler og omhyggelig pleje. Når forsøgets formål er opnået, skal dyret aflives, medmindre det befinder sig i en sundhedsmæssigt normal tilstand.

Stk. 3. Hvis forsøgets formål er demonstrationer ved undervisning, skal der altid anvendes universelt bedøvede dyr, og disse skal altid aflives inden bedøvelsens ophør.

§ 8. Hensætter forsøget dyret i en unormal tilstand, som så antages at være forbundet med lidelse, skal dyrets lidelse mildnes i videst muligt omfang. Så snart forsøgets formål tillader det, skal den unormale tilstand ophæves eller dyret aflives.

§ 9. Den, der foretager dyreforsøg, skal efter regler fastsat af justitsministeren føre journal over forsøgene og afgive indberetning herom til dyreforsøgstilsynet. Det kan i reglerne bestemmes, at journal skal føres på edb.

Stk. 2. Den, der foretager dyreforsøg, skal endvidere efter tilsynets anmodning give nærmere oplysninger om forsøgene.

Kapitel 3

Dyreforsøgstilsynet

§ 10. Dyreforsøgstilsynet ledes af rådet for dyreforsøg, der består af en formand, der skal opfylde betingelserne for at kunne beskikkes som dommer, og 9 andre medlemmer.

Stk. 2. Justitsministeren udpeger rådets formand og de øvrige medlemmer. Eet medlem udpeges efter udtalelse fra lægevidenskabernes forskningsråd, eet medlem efter udtalelse fra jordbrugs- og veterinærvidenskabernes forskningsråd, eet medlem efter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, eet medlem efter udtalelse fra Industrirådet, eet medlem efter udtalelse fra de store sygdomsbekæmpende foreninger og fire medlemmer efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeninger.

Stk. 3. Justitsministeren skal ved sammensætningen af rådet så vidt muligt sikre, at der blandt rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der har særlig betydning for de opgaver, som er tillagt dyreforsøgstilsynet.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte en forretningsorden for rådet.

Stk. 5. De medlemmer af Rådet for Dyreforsøg, der ikke udfører hvervet som led i deres tjenstlige arbejde, ydes vederlæggelse og godtgørelse for befordring i lighed med ikke-statsansatte, der modtager særskilt vederlæggelse. Udgiften hertil afholdes af staten.

§ 11. Rådet og personer, som rådet har bemyndiget hertil, har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til forsøgslokaler og andre lokaler, hvor forsøgsdyr anbringes, med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for tilsynet.

Stk. 2. Den, der leder forsøgene, og personer, der er beskæftiget med forsøgene eller med dyrenes pasning, skal yde tilsynsmyndigheden vejledning og hjælp under tilsyn efter stk. 1.

§ 12. Rådet kan give påbud om forsøgenes udførelse, dyrenes anvendelse, opstaldning og pasning og forsøgslokalernes indretning. Rådet kan endvidere påbyde, at forsøg ikke må udføres, medmindre repræsentanter for rådet er til stede. 1. og 2. punktum finder anvendelse, uanset hvilke vilkår der er givet for tilladelsen.

§ 13. Dyreforsøgstilsynets afgørelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Tilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed. Justitsministeren offentliggør beretningen.

§ 15. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at udgifter til lovens administration skal dækkes af gebyr for tilladelser efter § 1 og ved en løbende afgift fra indehavere af tilladelser. Beløbene tillægges udpantningsret.

Kapitel 4

Straf og tilbagekaldelse af tilladelser m.v.

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller hæfte den, der

 • 1) overtræder § 1, stk. 1, §§ 4-5, §§ 7-8, § 9, stk. 2, eller § 11, stk. 2,
 • 2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse, eller
 • 3) tilsidesætter et påbud efter § 12.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøder for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jfr. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 17. Dyreforsøgstilsynet kan tilbagekalde en tilladelse, såfremt der er sket grov eller gentagen overtrædelse af de regler eller vilkår, der gælder for forsøgsvirksomhed og dyrenes behandling, eller er sket tilsvarende tilsidesættelse af påbud.

§ 18. Justitsministeren kan efter indhentet udtalelse fra dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om:

 • 1) fremskaffelse af dyr til forsøg, herunder om forbud mod forsøg på herreløse hunde og katte samt indfangede vilde dyr,
 • 2) forsøgsdyrs pasning og opstaldning,
 • 3) forsøgs udførelse,
 • 4) kvalifikationskrav til de personer, som udfører forsøg eller passer dyr til sådanne formål,
 • 5) forsøg i undervisnings- og uddannelsesøjemed, og om
 • 6) institutioner eller virksomheder, som anvender, opdrætter eller leverer dyr til forsøg.

Stk. 2. Justitsministeren kan endvidere efter indhentet udtalelse fra dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om dyreforsøgstilsynets tilsynsvirksomhed og om forbud mod forsøg, der skønnes overflødige på grund af andre forsøg her i landet eller i udlandet.

§ 19. Retten til aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen omfatter ikke adgang til at blive gjort bekendt med identiteten, herunder navne, adresser og telefonnumre, på de personer, der udfører forsøg eller passer dyr til sådanne formål, samt oplysning om de institutioner eller virksomheder, hvor forsøg udføres.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsregler m.v.

§ 20. Loven træder i kraft den 1. oktober 1987.

Stk. 2. Lov nr. 220 af 18. maj 1977 om dyreforsøg ophæves.

Stk. 3. Justitsministeren fremsætter forslag til ændring af loven senest i folketingsåret 1990-91.

§ 21. De administrative regler, der er fastsat i medfør af lov nr. 93 af 31. marts 1953 om dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse forbliver i kraft, indtil nye regler fastsættes efter § 9, stk. 1. Overtrædelse af reglerne straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Bekendtgørelse nr. 650 af 23. december 1983 om fremskaffelse af hunde, katte og kaniner til forsøg forbliver i kraft, indtil nye regler fastsættes efter § 18, stk. 1, nr. 1.

§ 22. Tilladelser, der er meddelt før den 1. oktober 1987, bevarer deres gyldighed. Tilladelser til forsøg med hunde, katte, aber samt hov- og klovbærende dyr bortfalder dog senest den 1. april 1989 og andre tilladelser senest den 1. april 1990. I øvrigt anvendes lovens regler også på forsøgsvirksomhed, der udøves efter disse tilladelser.

Stk. 2. Reglerne om tilladelse finder først efter den 1. april 1990 anvendelse på dyreforsøg, der består i indsprøjtninger og udtagelse af blodprøver, organprøver eller andre prøver ved stik eller overfladiske snit, der kun medfører uvæsentlig og kortvarig smerte. For sådanne forsøg med hunde, katte, aber samt hov- og klovbærende dyr anvendes reglerne dog efter den 1. april 1989.

§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Officielle noter

Ingen