Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og lov om statsrevisorerne

(Regnskabsgennemgang af regionernes regnskaber m.v. og udskydelse af tidspunktet for retten til aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen i visse af Rigsrevisionens dokumenter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

2. § 1, stk. 7, 2. pkt., affattes således:

»Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i 37. eller højere lønramme kræver dog godkendelse af Udvalget for Forretningsordenen efter forudgående forelæggelse for statsrevisorerne.«

3. I § 4, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) regnskaber fra regionerne,«.

Nr. 1 og 2 bliver herefter nr. 2 og 3.

4. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis de i medfør af stk. 1 og 2 indhentede regnskaber giver rigsrevisor anledning til at iværksætte nærmere undersøgelser, underretter rigsrevisor vedkommende minister herom.«

5. I § 5 udgår »amtskommunale og«.

6. I § 6, stk. 3, ændres »lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.« til: »årsregnskabsloven«.

7. I § 16, stk. 1, ændres »seks uger« til: »fire uger«.

8. § 17, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Rigsrevisor undersøger fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholder bevillings- og regnskabstal.«

9. § 17, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En sag, der optages i rigsrevisors beretning, skal mindst fire uger inden afgivelsen forelægges vedkommende minister. Vedrører sagen de i § 4, stk. 1, nr. 1, nævnte regioner, skal sagen tillige forelægges regionsrådet. Hvis en sag vedrører de i § 4, stk. 2, 1. pkt., nævnte aktieselskaber, skal sagen også forelægges selskabets bestyrelse. Forelæggelse skal ikke finde sted, hvis der tidligere har været brevvekslet om sagen.«

10. § 18, stk. 1, affattes således:

»Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger de beretninger, der er nævnt i § 17, stk. 1 og 2, til Folketinget og vedkommende minister. Den i § 17, stk. 4, nævnte beretning fremsendes til Folketinget.«

11. § 18, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For de i § 4, stk. 1, nr. 1, nævnte regioner indhenter ministeren en udtalelse fra regionsrådet. For de i § 4, stk. 2, 1. pkt., nævnte aktieselskaber indhenter ministeren en udtalelse fra selskabets bestyrelse. Ministerens kommentarer til regionsrådets eller til bestyrelsens udtalelse indgår tillige med udtalelsen i den i stk. 2 nævnte redegørelse til statsrevisorerne.«

12. I § 18, stk. 4, indsættes efter »Redegørelsen og den i stk. 3 nævnte udtalelse«: »fra regionsrådet eller«.

13. I § 18, stk. 5, 2. pkt., ændres »Den i stk. 3 nævnte udtalelse« til: »De i stk. 3 nævnte udtalelser«.

14. § 18 b, stk. 1, affattes således:

»Udvalget for Forretningsordenen fastsætter efter forelæggelse for statsrevisorerne bestemmelser for rigsrevisor om sådanne forhold, der for den offentlige forvaltning er reguleret ved forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen, jf. dog stk. 2.«

15. I § 18 b indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For notater og beretninger til statsrevisorerne samt udkast hertil og uddrag heraf gælder retten til aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen først dagen efter, at notatet eller beretningen er afgivet til statsrevisorerne.«

§ 2

I lov om statsrevisorerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 7. januar 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) regionerne,«.

Nr. 1-3 bliver herefter nr. 2-4.

2. I § 2, stk. 4, nr. 3, der bliver nr. 4, ændres »nr. 1« til: »nr. 2« og »nr. 2« til: »nr. 3«.

3. I § 5, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 2« til: »§ 18, stk. 5«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 3-5, 9 og 11-13, og § 2, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Fredensborg Slot, den 13. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thor Pedersen