Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Fr. Om Selveier-Bønder i Danmark, og de dem allernaadigst forundte Fordele.


5.) Ligesom en Selveier - eller Eiendoms-Bonde, saalænge han af Gaarden præsterer hvad han bør, og holder sig den med forrige Eier sluttede Contract og givne Skiøde nøie efterrettelig, er berettiget til at disponere over hans Gaard, som han for got befinder, med at afhænde, sælge og pantsætte den, og saa fremdeles; Saa skal det og være ham tilladt at anordne og fastsætte, hvorledes der efter hans Død skal forholdes med hans Gaard og dertil hørende Besætning, hvem af hans Børn eller andre Arvinger samme skal tilfalde, hvad der egentlig skal følge med Gaarden og regnes til dens Besætning, samt hvad Sum Arvingen skal tage samme for, og hvor meget han derfor skal erlægge til Stervboen og hans Med-Arvinger. Dersom en Selveier-Bonde gaaer til det Herreds- eller Birke-Ting, hvorunder han sorterer, og der til Protocollen dicterer hans Villie, disse Poster angaaende, og derom lader sig give en Udskrift af Protocollen under Dommerens og Skriverens Haand, da skal saadan hans til Protocollen dicterede Testamente eller sidste Villie være af samme Kraft og Gyldighed, som om det af Kongen var confirmeret. For en saadan Protocollation og Udskrift betaler Selveier-Bonden til Skriveren 1 Mk, og til Dommeren 8 Sk. 6.)-7.) ...

Redaktionel note
  • (* 1) Oprindeligt lov nr 215 af 31/05/1963.