Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Forordning ang. Strandings-Commissionaires Sallarium. (* 1)


Gr. Ligesom der i danske lov og tilhørende Anordninger indeholdes flere Bestemmelser, der have til Formaal at betrygge dem,der indstrande paa de danske Kyster,imod at udsuges med ubillig Betaling for den Hielp, som Lovene tilsige dem, saaledes har Kongen og, til dette Formaals yderligere Opnaaelse, fundet det tienligt at fastsætte saadanne Regler for Bestemmelsen af det Sallarium, som de paa enkelte Steder ansatte Strandings-Commissionairer maae lade sig betale for deres Tieneste, at de Strandede, der måtte finde sig anledigede til at afbenytte slige Commissionairer, ikke skulle blive udsatte for,i deres Forlegenhed eller Uvidenhed om Landets Love,at give efter for overdrevne Fordringer i saa Henseende.

1.De bevilgede Strandings-Commissionairer maae ordentligviis ikke lade sig udbetale noget Sallarium for deres Arbeide i Strandings-Tilfælde,forinden dette af Stedets Amtmand,som derover haver at indhente vedkommende Underøvrigheds Betænkning, er billiget.

2.Undtagelse herfra bliver alene at giøre i de Tilfælde, at Skipperen eller den, som ellers træder i Rehdernes og Ladnings-Eiernes Sted, udtrykkelig for vedkommende Underøvrighed har tilstaaet Strandings-Commissionairen et vist Sallarium, efter at bemeldte Øvrighed tydeligen, og i et Sprog som han forstaaer, har underrettet ham om hans Adgang til at faae Sallariet bestemt ved Amtmandens Resolution og om de Regler, som derved, efter denne Anordning, blive at iagttage; om hvilket Alt et med behørige Underskrifter forsynet Document bør udstædes, der udtrykkelig indeholder, at den fornødne Underretning er givet den Paagieldende. For at attestere dette Document nyder bemeldte Øvrighedsperson den samme Betaling, som for en notarial Attestation; ligesom og de for Notarialforretninger befalede Former derved blive at iagttage.

3.Til Veiledning for Amtmændene ved Sallariets Bestemmelse, bliver følgende Forhold til det Biergedes Værdie fastsat, der, forsaavidt ikke Omstændighederne fordre en Afvigelse, bliver at lægge til Grund: af det, hvis Værdie ei overstiger 5000 Rbdlr Sølv, 4 pCt.; af det, der overstiger 5000 Rbdlr Sølv og indtil fulde 10,000 Rbdlr Sølv incl., 3 pCt.; af det, der overstiger 10,000 og indtil fulde 20,000 Rbdlr Sølv incl., 2 pCt.; af det høiere Beløb 1 pCt.

4.For dette Sallarium haver Strandings-Commissionairen ordentligviis selv at besørge de fornødne Reiser i det ham overdragne Anliggende, uden enten for Befordring eller Diæt at erholde nogen særskilt Godtgiørelse. Dog kan Amtmanden derfra giøre Undtagelse,hvor han finder, at sligt Sallarium, efter det Biergedes Værdie og Arbeidets Beskaffenhed, er utilstrækkeligt til at give Strandings-Commissionairen vedbørlig Belønning for sit Arbeide i Forbindelse med Skadesløsholdelse for hans Udgifter. Men i saa Fald bør den Godtgiørelse, der, foruden Sallariet, tillægges Strandings-Commissionairen, ei være større end 2 Rbdlr Sølv for hver Dag han har maattet være borte fra sit Hiem, tilligemed Befordrings-Udgifter for de virkelig giorte Reiser.

5.Har Arbejdet været af ualmindelig Vidtløftighed og Vanskelighed, og det er udført med vedbørlig Flid, er Amtmanden bemyndiget til at gaae udenfor den i § 3 foreskrevne Regel, dog ikke videre, end at der i det høieste gives Strandings-Commissionairen et Tillæg, liig det halve af det der fastsatte Sallarium, saa at han i Alt erholder indtil resp. 6,4 1/2,3 og 1 1/2 pCt., hvorved den i § 4 under visse Omstændigheder hiemlede Godtgiørelse, for Reiser og Ophold paa fremmed Sted, ikke udelukkes.

6.Derimod bør Amtmanden nedsætte Sallariet under de i § 3 bestemte Procenter og indtil Halvdelen af samme, altsaa resp. 2, 1 1/2,1 og 1/2 pCt., hvis Arbeidet, i Forhold til Værdien, har været særdeles ringe.

7.Ligeledes bør han nedsætte det sædvanlige Sallarium, eller efter Omstændighederne endog ganske nægte Strandings-Commissionairen saadant, naar det findes, at denne ei har viist tilbørlig Flid og Omhue for de Paagieldendes Tarv, hvorved iøvrigt disses yderligere Tiltale til Strandings-Commissionairen ikke afskiæres dem.

Redaktionel note
  • (* 1) Afskrift fra Danmarks love 1665 - 1949.