Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Forordning ang. Dykkervæsenet m.v. (* 1)


2. Den, der agter at benytte den i § 1 givne Tilladelse (d.v.s. til at optage Skibe og andet fra Havets Bund), bør først for vedkommende Amtmand anmelde, hvor han agter at benytte sit Apparat, og denne Embedsmand har da at tage de til den behørige Control med Biergningen fornødne Forholdsregler, ligesom han og, naar han efter Omstændighederne finder det fornødent, haver at affordre den Paagieldende Sikkerhed for, at Anordningens Forskrifter ville blive iagttagne. Den, der har fundet et Vrag eller en Samling af Gienstande, skal have udelukkende Ret til i en vis Tid at bierge indenfor en passende Grændse. Amtmanden haver at bestemme saavel denne, som Tiden, hvilken dog i intet Tilfælde bør gaae over 1 Aar, ligesom bemeldte Embedsmand haver at anordne, hvorledes Grændsen til Alles Efterretning bliver at betegne. Iøvrigt bliver det stedse at iagttage, at Vraget i saadanne Tilfælde, hvor det kan være til Hinder for Seiladsen, snarest muligt bør optages. Naar Optagelsen iværksættes, bør den, der forestaaer Biergningen, holde nøiagtig Fortegnelse over det biergede Gods, hvilken Fortegnelse daglig efter Arbeidets Tilendebringelse bliver at underskrive af ham selv og tvende af Biergningsmandskabet, hvorhos der angaaende det Optagne, saavel til Amtmanden som til Toldvæsenet, bør giøres Anmeldelse, hvis Rigtighed i Tilfælde, hvor dertil maatte findes Anledning, Amtmanden bør søge nærmere oplyst ved Forhør.

3. Angaaende det Optagne bør paa samme Maade, som er foreskreven i Henseende til andet bierget Gods, foranstaltes anordningsmæssig offentlig Kundgiørelse i Aviserne, hvilken imidlertid, saafremt det Fundnes Værdi ei maatte udgiøre 100 Rbd., kan udsættes, indtil den Paagieldende i alt har optaget Gods af et saa stort Beløb, dog at Kundgiørelsen i intet Tilfælde udsættes længere end (et Aar), medmindre Værdien af det Biergede ikke udgiør 20 Rbd.

4. Det biergede Gods bliver at bortsælge ved offentlig Auction. Beløbet oppebæres af Entrepreneuren, der og affatter Auctionsconditionerne, dog blive de stedse før Auctionens Afholdelse at indsende til Amtmandens Giennemsyn og Approbation, ligesom denne Øvrighed haver at tage Bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes i Tilfælde af, at det Biergede maatte bestaae af Gienstande, der ikke egne sig til Salg ved Auction.

5. Af det optagne Gods blive Toldafgifterne at erlægge i Overeensstemmelse med de Regler, som ere eller maatte blive foreskrevne.

6. Ligesom nærværende Anordning bliver uden Indflydelse i Strandingstilfælde, hvor Biergningen uden Dykkeriets Medvirkning kan udføres overeensstemmende med de ellers gieldende Forskrifter, skal den heller ikke være til Hinder for, at vedkommende Eier af det ved Hielp af Dykker- eller andre Redskaber fra Havets Bund optagne Gods, giør sin Ret gieldende til Godset eller dets Værdie...imod at tilsvare Omkostningerne og Biergeløn; dog at der under de nævnte Omkostninger kun indbefattes Pakhuusleie, Vognleie i Anledning af Godsets Transport fra Stranden, Vagthold, Auctionsomkostninger, Omkostninger ved Indkaldelse i Aviserne, Toldafgifter og Betaling til Toldvæsenets Betiente, forsaavidt disses Tilstedeværelse af Amtmanden er anseet fornøden.

7. (Dersom Nogen ved Udøvelsen af den i nærværende Anordning givne Tilladelse maatte giøre sig skyldig i Overtrædelse af de ovenanførte Forskrifter, bør han, foruden for Fremtiden at tabe sin Ret til at benytte fornævnte Tilladelse, ansees med Bøder af 10 til 100 Rbd. Sølv til vedkommende Amts eller Kiøbstads Fattigkasse. Sager angaaende Forseelser af foranførte Slags blive at behandle ved Politiretten.) Hvis Forseelsen er af den Beskaffenhed, at der ingen Mislighed kan befrygtes af, at han paany driver den omhandlede Biergning, skal Amtmanden være bemyndiget til at meddele ham en ny Tilladelse dertil.

8. Naar den ved nærværende Anordning hiemlede Ret benyttes i den til Kiøbenhavn stødende Deel af Havet, haver Politidirecteuren sammesteds at iagttage, hvad der ellers efter denne Anordning paaligger Amtmanden, og som Følge heraf have Vedkommende at henvende sig til bemeldte Embedsmand, hvor de andetsteds i Overeensstemmelse med denne Anordning have at giøre Anmeldelse til Amtmanden eller indhente dennes Resolution.

Redaktionel note
  • (* 1) Afskrift fra Danmarks Love 1665-1949.