Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Instruks for det ved Lov Nr. 119 af 20. April 1926 anordnede Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede Dødsboer.


I Henhold til § 3 i Lov Nr. 119 af 20. April 1926 om Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede Dødsboer udfærdiges herved følgende Instruks angaaende de tilsynsførende Myndigheders Virksomhed:

§ 1

Tilsynet med de af Eksekutorer behandlede Dødsboer udøves i København af Præsidenten i Byretten og denne Rets Skifteafdelinger, udenfor København af Skifteretten.

Med Hensyn til Fordelingen af Tilsynsforretningerne mellem Præsidenten i Byretten og denne Rets Skifteafdelinger henvises til de følgende Bestemmelser i nærværende Instruks.

Endvidere er Eksekutor med Hensyn til Boets Beholdninger af Værdipapirer og kontante Midler undergivet Tilsyn af Justitsministeriets Kasseinspektører efter Reglerne i nærværende Instruks.

§ 2

Naar Skifteretten har taget en Begæring om et Bos Udlevering til Eksekutor til Følge, sender Skifteretten, i København vedkommende Skifteafdeling i Byretten, straks Meddelelse herom med Angivelse af Eksekutorbevillingens Dato til Justitsministeriet og i København tillige til Præsidenten i Byretten.

I Januar, April, Juli og Oktober Maaneder meddeler Skifteretterne Skattedepartementet Fortegnelse over de Boer, som i Løbet af det forudgaaende Kvartal er udleveret til Eksekutorbehandling. Er i Løbet af et Aar ingen Boer udleveret, afgives Indberetning herom i det paafølgende Aars Januar Maaned.

Skifteprotokol og Kassebog autoriseres af Skifteretten, i København af Præsidenten i Byretten.

§ 3

Det paahviler Skifteretten at paase, at der senest 6 Uger, efter at Eksekutorbevillingen er meddelt - for Reassumtionsboer, efter at Eksekutors Begæring om at erholde Boets Dokumenter udlaant i Anledning af Genoptagelsen er imødekommet - indsendes:

1. Bekræftet Genpart af afdødes testamentariske Dispositioner.

2. Udskrift af Begyndelses- og Registreringsforretningen.

3. Fortegnelse over Arvinger og Legatarer, indeholdende Oplysning om, hvorvidt de har givet Møde paa Skiftet, og om nogle af dem er umyndige eller fraværende, jfr. Skiftelov Nr. 155 af 30. November 1874 § 14, i hvilket Fald det tillige skal oplyses, hvem der er Værge for dem, og med hvilken Hjemmel Værgen fungerer.

4. Fortegnelse over Boets Aktiver og - i det Omfang Oplysning derom haves - over dets Passiver. Af Fortegnelsen skal fremgaa, hvorledes Boets kontante Midler er anbragt, og paa hvis Navn Boets Værdipapirer lyder.

5. Forslag om Sikkerhedsstillelsens Størrelse og Art, jfr. nedenfor § 4.

Saafremt der i henhold til afdødes testamentariske Bestemmelse skal oprettes Legater eller Stiftelser, er den tilsynsførende Myndighed berettiget til at forlange, at der beskikkes Værge for disse, og der skal da snarest indsendes Oplysning om, hvem der er beskikket til Værge, og af hvilken Myndighed Beskikkelsen er foretaget.

Den indsendte Udskrift af Begyndelses- og Registreringsforretningen sammenholdes med den indsendte Fortegnelse over Boets Aktiver, og den tilsynsførende myndighed er berettiget til at forlange sig tilstillet Oplysning om de efter Begyndelses- og Registreringsforretningen foretagne Dispositioner over de da forhaandenværende Aktiver.

I København vil de indsendte Dokumenter snarest mulig af Skifteretten være at tilstille Præsidenten i Byretten til Brug ved Fastsættelsen af den Sikkerhed, som Eksekutor skal stille, jfr. nedenfor § 4, og ved Udøvelsen af det efterfølgende Tilsyn.

§ 4

Senest 2 Maaneder, efter at Bevillingen er meddelt eller et Bos Dokumenter er udlaant til Reassumtion, skal Eksekutor stille en passende Sikkerhed, hvis Størrelse fastsættes af Skifteretten, i København af Præsidenten i Byretten, efter Samraad med Eksekutor og under Hensyn til Boets Beskaffenhed og de nærmere Forhold i det enkelte Tilfælde. Ved Fastsættelsen af Sikkerhedens Størrelse kan Hensyn tages til, om Boets Værdipapirer er deponerede eller Eksekutors Adgang til at raade over Boets Aktiver paa anden Maade er indskrænket. Hvis Sikkerheden ikke stilles i Overensstemmelse med de for Statens Kassebetjente gældende Regler, bestemmer den tilsynsførende Myndighed, hvori Sikkerheden skal bestaa, samt hvorledes den skal anbringes.

Efter de for Statens Kassebetjente gældende Regler, jfr. Bekendtgørelse Nr. 122 af 3. Juni 1927, kan Sikkerheden bestaa i:

a. Forsikringsbreve fra Selskaber, hvis Formaal er at tegne Kautionsforsikring naar det paagældende Selskab har opnaaet Finansministeriets Anerkendelse af, at dets Forsikringsbreve kan antages i nævnte Øjemed.

b. Danske Statsobligationer, af Staten garanterede Obligationer, Nationalbankens Obligationer og Nationalbankaktier samt saadanne paa Københavns Børs noterede Værdipapirer, hvori umyndiges Midler anordningsmæssigt kan anbringes.

Iøvrigt kan Sikkerheden kun bestaa i saadanne Værdipapirer, som den tilsynsførende Myndighed mener at kunne godkende som Sikkerhed.

Forsikringsbreve deponeres hos den tilsynsførende Myndighed. Denne bør ikke modtage Værdipapirer til egen Opbevaring, men saadanne Papirer skal af Eksekutor deponeres i Bank eller Sparekasse mod Recepisse, der tages i Forvaring af den tilsynsførende Myndighed, og som skal indeholde Bestemmelse om, at Udlevering kun maa finde Sted med denne Myndigheds paategnede Tilladelse.

Stilles Sikkerhed ved Tegning af Forsikring, vil det af den tilsynsførende Myndighed være at paase, at Forsikringsdokumentet klausuleres saaledes, at Forsikringen ikke kan hæves eller ændres uden skriftligt Samtykke fra den tilsynsførende Myndighed, at der fra Forsikringsselskabet ufortøvet vil være at sende Meddelelse til denne, for saa vidt Præmien ikke rettidig betales, eller anden Misligholdelse finder Sted, samt at Forsikringen forbliver i Kraft indtil en Maaned efter, at der er tilsendt den tilsynsførende Myndighed Meddelelse om Misligholdelsen.

Sikkerheden kan under Boets Behandling forlanges forhøjet, naar Omstændighederne taler derfor, ligesom den eventuelt kan nedsættes. Den frigives efter den tilsynsførende Myndigheds Bestemmelse, naar det godtgøres, at samtlige i Boet interesserede samt det offentlige for Afgifternes Vedkommende er fyldestgjort for deres Krav.

For saa vidt Sikkerhed ikke stilles inden den foreskrevne Frist, skal Boet ifølge Skifterettens Bestemmelse overgaa til Behandling af Skifteretten, jfr. Lovens § 12, Punkt 1, b.

Det har sit Forblivende ved Justitsministeriets Cirkulære Nr. 146 af 22. Oktober 1930 angaaende Udgiften ved Tegning af Kautionsforsikring.

§ 5

Justitsministeriets Kasseinspektører skal paase, at boets kontante Midler er anbragt i en Sparekasse eller Bank. Det er tilladt Eksekutor at have et til løbende Udbetalinger nødvendigt Beløb, dog højst 1,000 Kr., til Raadighed som Kassebeholdning; med Hensyn til denne Kassebeholdning skal Kasseinspektørerne paase, at den findes til Stede, uden at det dog kræves, at den foreligger i særskilt Forvaring. Endelig skal de paase, at Boets Værdipapirer, der ikke er noteret paa afdødes navn, er noteret paa boets Navn, for saa vidt saadan Notering kan ske; Afvigelse herfra kan dog ske, saafremt alle Arvinger er myndige og til Skifteprotokollen har meddelt Samtykke.

Eksekutor er pligtig paa Kasseinspektørens Begæring at indfinde sig til Boets Eftersyn paa Skifterettens Kontor i den Retskreds, hvor Eksekutor er bosat, eller hvor Kasseinspektøren iøvrigt maatte bestemme det indenfor den nævnte Retskreds eller den By, hvor Retskredsens Skifteret har Kontor. Eksekutor skal til Eftersynet medbringe Boets Værdipapirer, Bøger og Akter.

Om Udfaldet af de af kasseinspektørerne foretagne Eftersyn vil der være at sende Indberetning til Justitsministeriet og til Skifteretten i København Præsidenten i Byretten.

Det paahviler Skifteretten, i København Præsidenten i Byretten, efter Begæring at meddele Kasseinspektørerne Oplysning om, hvilke Boer der er udleveret til Eksekutorbehandling, og som endnu henstaar usluttede, samt de andre Oplysninger, som Kasseinspektørerne maatte ønske ved Udøvelsen af deres Hverv.

Ligeledes kan Kasseinspektørerne til Brug ved deres Eftersyn erholde udlaant de hos den tilsynsførende Myndighed beroende Dokumenter vedrørende de enkelte Boer, særlig udskrifterne af Begyndelses- og Registreringsforretningerne. Endelig bør den tilsynsførende Myndighed af egen Drift gennem Justitsministeriet gøre Kasseinspektørerne bekendt med saadanne Forhold vedrørende Eksekutorboerne, som skønnes at være af Betydning for Kasseinspektørernes Virksomhed.

Dersom Kasseinspektøren har grundet Formodning om, at Eksekutor har gjort sig skyldig i Misligheder med Hensyn til Behandlingen af Boets Midler, og Kasseinspektøren nærer Betænkelighed ved at lade ham beholde Raadigheden over Bomidlerne, indtil Justitsministeriet kan træffe Bestemmelse i Henhold til Eksekutorlovens § 12, Stk. 1, Nr. 2 c, kan Kasseinspektøren træffe Foranstaltninger til at hindre en Forrykkelse af Boets Tilstand, saasom ved at foranledige Boets Værdipapirer og Bank- og Sparekassebøger deponeret hos den stedlige Skifteret.

§ 6

Det paahviler Skifteretten, i København Præsidenten i Byretten, at paase, at Boerne fremmes mest muligt, og at Eksekutor, naar et Bo ikke er sluttet inden et Aar, efter at Bevillingen er meddelt, indsender Indberetning over det usluttede Skifte efter det som Bilag til nærværende Instruks vedføjede Skema. Derefter skal, saa længe Boet henstaar usluttet, saadan Indberetning afgives, naar der er forløbet et halvt Aar siden Fristen for Afgivelsen af den sidste Indberetning. Har Boets Behandling henstaaet længere end 2 Aar, er den tilsynsførende Myndighed derhos berettiget til at forlange Indberetning afgivet oftere.

Den tilsynsførende Myndighed er endvidere berettiget til naar som helst at forlange sig forelagt boets Skifteprotokol og Kassebog, de for Anbringelsen af Boets kontante Midler udstedte Beviser (Bank- eller Sparekassebøger, Kontokuranter m.v.) samt Boets Værdipapirer og Indtægts- og Udgiftsbilag.

§ 7

Paa det i Henhold til Reglerne i Lovens §§ 4 og 5, jfr. nærværende Instruks §§ 3 og 6, fremkomne Grundlag undersøger den tilsynsførende Myndighed - Skifteretten, i Københavns Præsidenten i Byretten -, om Boets Behandling fremmes behørigt, og om der foreligger lovlig Repræsentation for Arvinger og Legatarer. For saa vidt der findes Mangler i saa Henseende, eller der iøvrigt findes noget at indvende mod Skiftebehandlingens Forsvarlighed, og Manglerne ikke ved Forhandling med Eksekutor snarest afhjælpes, skal Indberetning til Justitsministeriet straks finde Sted.

Saadan Indberetning skal ligeledes straks finde Sted, for saa vidt der efter den tilsynsførende Myndigheds Formening foreligger saadanne Forhold, der medfører, at Boet maa overgaa til Behandling af Skifteretten, jfr. Lovens § 12, 1. Stk., Punkt 2.

§ 8

Naar Boet er opgjort, og Udbetaling til Kreditorer, Arvinger og Legatarer har fundet Sted, samt Afgifterne til Statskassen er betalt, skal Eksekutor snarest indsende Boet til Revision. Indsendelsen sker i København til den af Justitsministeren beskikkede Revisor, udenfor København til Skifteretten, til hvilken Myndighed Boets Skifteprotokol og Kassebog med samtlige Bilag afgives.

Samtidig med Boets Indsendelse til Revision skal Eksekutor, saafremt der i Boet er tilfaldet umyndige Arv, sende Meddelelse herom samt om Arvens Størrelse og om, hvorledes der er forholdt med den, til Skifteretten i den Retskreds, i hvilken Værgemaalstilsynet skal føres (i København Overformynderiet), jfr. herved § 2 i Justitsministeriets Bek. Nr. 64 af 12. Marts 1930.

Naar et Bo er modtaget til Revision, tilstilles der straks Justitsministeriet, Skattedepartementet, og i København tillige Præsidenten i Byrettten Meddelelse herom.

§ 9

Revisionsmyndigheden bør paase, at umyndiges og fraværendes Midler, der henhører under Overformynderiets Bestyrelse, er optagne paa de i Bekendtgørelse af 2. September 1869 II C omhandlede Fortegnelser og er indbetalt i Overformynderiet, og at testamentariske Bestemmelser om Baandlæggelse af Midler er overholdt. Endvidere bør den reviderende Myndighed særlig have Opmærksomheden henvendt paa Bobehandlingens Forsvarlighed, navnlig forsaavidt angaar umyndiges og fraværendes Tarv, paa Ansættelsen af Boets Værdier og paa Afgifternes rigtige Beregning, derunder at Afgift er berigtiget af udenfor Boet værende afgiftspligtige Erhvervelser. Det bør derhos ved Revisionen paases, at Eksekutor har givet Skifteretten Meddelelse, for saa vidt der i et Bo er afgiftspligtige Erhvervelser, af hvilke Afgifter ikke paa det foreliggende Skifte kan endelig berigtiges, og med Hensyn til hvilke Boet efter de derom gældende Regler skal optages paa Skifterettens aarlige Fortegnelse over sluttede Boer, i hvilke Kapitalarveafgift endnu ikke er endeligt berigtiget, samt at Eksekutor har givet Skifteretten Underretning om afgiftspligtige Erhvervelser, der er traadt i Kraft ved afdødes Død, men som ikke hidrører fra afdøde, jfr. herved Finansministeriets Cirkulære Nr. 377 af 21. December 1908, Afsnit B. I., Stk. 1 og 2. Revisionsmyndigheden bør endelig paase, at Eksekutorerne behørig har afgivet de dem paahvilende Indberetninger m.v., saasom til Skattevæsenet.

Der maa ikke gives Eksekutor Meddelelse om, at der intet er fundet at erindre mod Boets Behandling eller mod en foreløbig Opgørelse i dette, forinden der fra Skattedepartementet foreligger Meddelelse om, at dette ikke paa Grundlag af den det tilstillede Indberetning, jfr. Lov Nr. 147 af 10. April 1922 § 24, ønsker at foretage videre.

Tilsynsmyndigheden og Revisionsmyndigheden er pligtige at medvirke ved Indhentning af de Oplysninger, som Finansministeriet anser for nødvendige for dets Revision efter Lovens § 3.

Naar Revisionen, der skal tilendebringes snarest muligt, er afsluttet, sendes der straks Meddelelse herom til Eksekutor, i København tillige til Skifteretten.

I København sender Revisionsmyndigheden derhos 1. Hovedrevisorat Meddelelse om, hvorvidt der har været Afgifter at efterbetale i Boet og i bekræftende Fald hvilke, samt naar og hvor de er betalt. Udenfor København optager Skifteretten det fornødne herom i sit Regnskab over Arveafgifter, Retsafgifter m.m. til 1. Hovedrevisorat.

§ 10

Efter Revisionen skal Boets Akter opbevares i Skifterettens Arkiv.

Udlevering til Eksekutor af Boets Dokumenter bør kun ske efter skriftlig Begæring, som indeholder fyldestgørende Oplysning om, hvortil Dokumenterne skal bruges, navnlig om Skiftebehandlingen skal genoptages, eller der skal berigtiges yderligere Afgifter til Staten. Begæringen rettes til Skifteretten, ogsaa i Tilfælde, hvor Boet efter den hidtil gældende Ordning er blevet revideret af Amtet.

For saa vidt Udlevering finder Sted i Anledning af Berigtigelse af Afgifter til Staten, skal der sendes Meddelelse til Skattedepartementet herom. Saadan Meddelelse kan optages paa de i Instruksens § 2 nævnte Kvartalsindberetninger.

§ 11

Paa tilsvarende Maade som i §§ 8-9 foreskrevet foregaar Revision af foreløbig Opgørelse af Boet i Henhold til Arveafgiftslov Nr. 147 af 10. April 1922 § 24.

Skifteretten paaser, at foreløbig Opgørelse og Indbetaling af Skifteafgift, Arveafgift samt Erlæggelse af Repartitionsstempel rettidig finder Sted, samt indsender i Januar, April, Juli og Oktober Maaneder til Skattedepartementet Fortegnelse over de Boer, hvorpaa denne Bestemmelse i Løbet af det forudgaaende Kvartal er kommet til Anvendelse.

§ 12

Naar Bobehandlingen genoptages paa Grundlag af den oprindelig meddelte Eksekutorbevilling, skal Eksekutor straks indsende Meddelelse herom til Skifteretten, hvorfra Meddelelse om Genoptagelsen derefter tilstilles Justitsministeriet og Skattedepartementet, i København tillige Præsidenten i Byretten.

§ 13

Den i Tilsynslovens § 13 omhandlede Afgift indbetales til vedkommende Skifteret umiddelbart efter, at den i Boet affattede Opgørelse er godkendt af Boets Vedkommende, eller der ikke længere med Retsvirkning kan gøres Indsigelse imod, at Udbetaling i Henhold til Opgørelsen finder Sted. Ved Indbetalingen afleveres Anmeldelse over Afgiftens Beregning paa samme Maade som ved Indbetaling af Skifteafgift.

Nærmere Regler om Berigtigelse af Afgifter iøvrigt og om Meddelelse af de til Afgiftsrevisionen fornødne Oplysninger vil eventuelt blive givet af Finansministeriet.

§ 14

Denne Instruks træder i Kraft den 1. April 1933. Fra samme Tidspunkt at regne ophæves Instruks Nr. 186 af 30. Juni 1926 med Tillægsinstruks Nr. 230 af 30. August 1927.

Justitsministeriet, den 22. Marts 1933.

Zahle.

/Bilfeldt.

Bilag.

Indberetning over usluttede Skifter.

 

 ------------------------------------------------------------------ 

 Afdødes Dødsfaldets Naar   Dato for  Boets kon- Udførlig An- 

 Navn.  Dato.    Skiftet Proklamas tante hos  givelse af 

            er be-  Udstedel- Eksekutor  Grunden til, 

            gyndt  se og   beroende  at boet ikke 

                Udløb   Beholdning. er sluttet 

 ------------------------------------------------------------------ 

Officielle noter

Ingen