Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Instruks for de under justitsministeriet ansatte overlæger ved de retspsykiatriske undersøgelser i København.


Justitsministeriet fastsætter herved indtil videre følgende regler for det arbejde, der påhviler de under ministeriet ansatte overfæger ved de retspsykiatriske undersøgelser i København og for disse overlægers forhold til domstolene, anklagemyndigheden, politiet og fængselsvæsenet. 1.

Overlægerne benævnes fremtidig justitsministeriets overlæger i psykiatri.

Den af overlægerne ledede institution betegnes som justitsministeriets psykiatriske undersøgelsesklinik, institutionens 2 afdelinger som afdeling A og afdeling B. 2.

Der påhviler overlægerne følgende opgaver:

  • a) at foretage mentalundersøgelse af arrestanter og andre sigtede i straffesager i København.
  • b) at foretage mentalundersøgelse af varetægtsfanger i straffesager i politikredsene nr. 1, 2 og 3, Frederiksberg birk, Københavns amts nordre birk og Københavns amts søndre birk m.v.
  • c) at afgive erklæring i sager om benådning eller udsættelse med strafafsoning på grund af den domfældtes psykiske helbredstilstand.
  • d) at foretage mentalundersøgelser for Københavns politis 3. og 4. afdeling og bistå stadslægen i København med udøvelsen af de i § 2, stk. 2, i lov nr 118 af 13. april 1938 om sindssyge personers hospitalsophold omhandlede overskøn med hensyn til nødvendigheden af indlæggelse på sindssygehospital.
  • e) efter begæring af overlægen ved Københavns fængsler at foretage psykiatrisk undersøgelse af varetægtsfanger og yde vejledning med hensyn til behandlingen af psykisk abnorme varetægtsfanger.
  • f) indtil videre at varetage afvænningsbehandlingen med antabus af personer, der henvises af domstolene eller politiet i København og de foran under b) nævnte politikredse, af justitsministeriet eller af fængselsvæsenet, herunder at besvare forespørgsler fra de nævnte myndigheder om, hvorvidt en sigtet eller domfældt kan anses for egnet til sådan behandling. 3.

Under overlægen ved afdeling A (Overlæge, dr. med Max Schmidt) henhører den foran under 2f) omhandlede afvænningsbehandling. I det omfang, hvori personer, der er sigtet i en straffesag uden for København - bortset fra de under 2b) nævnte varetægtsfanger - henvises til mentalundersøgelse i undersøgelseskliniken, foretages disse undersøgelser ligeledes af overlægen ved afdeling A.

Under overlægen ved afdeling B (overlæge, de. med. Emma Vestergaard) henhører det under 2d) og e) nævnte arbejde. Iøvrigt deles sagerne lige mellem overlægerne. 4.

Fremsendelsen af sager - dog bortset fra de under 2d) og e) nævnte - til undersøgelseskliniken sker gennem Københavns politis 5. afdeling, der journaliserer sagerne og videresender dem til de pågældende afdelinger. For de under 3. stk. 1, nævnte, til afdeling A henlagte sager føres en særlig journal. Alle øvrige sager indføres i en for begge afdelinger fælles journal, således at personer, der indføres under et ulige nummer, henvises til afdeling A, medens personer, der indføre under et lige nummer, henvises til afdeling B. Ved førelsen af den sidstnævnte journal påses det dels, at personer, der er sigtet i samme sag, normalt henvises til samme afdeling, dels at personer, der tidligere er blevet undersøgt af en af overlægerne, såvidt muligt og medmindre særlige grunde i det enkelte tilfælde taler derimod, henvises til den pågældende overlæges afdeling.

Eventuelt indtrufne fejl med hensyn til sagernes fordeling søges berigtiget ved telefonisk henvendelse til Københavns politis 5. afdeling.

Efter undersøgelsens afslutning tilbagesendes den pågældende sag gennem Københavns politis 5. afdeling til den myndighed, fra hvilken den er modtaget. Når en person udgår af afvænningsbehandlingen, gives der ligeledes 5. afdeling underretning herom. 5.

Til hver af afdelingerne er knyttet en 1. og en 2. lægeassistent, der ansættes og afskediges af justitsministeriet efter indstilling fra vedkommende overlæge. Justitsministeriet træffer nærmere bestemmelse om antagelse af den fornødne lægelige medhjælp for overlægen ved afdeling A til varetagelsen af afvænningsbehandlingen med antabus.

Antagelse og afskedigelse af socialrådgivere og kontorpersonale foretages af vedkommende overlæge inden for de af justitsministeriet fastsatte rammer. 6.

Overlægernes ferie bør tilrettelægges således, at vanskeligere sager af hastende karakter under den ene overlæges fraværelse kan henvises til den anden overlæge.

I tilfælde af den ene overlæges sygdom kan justitsministeriet træffe en tilsvarende ordning. Såfremt en af overlægerne på grund af sygdom er fraværende i mere end 14 dage, gives der indberetning herom til justitsministeriet. 7.

Det påhviler overlægerne at drage omsorg for, at sagernes behandling fremmes mest muligt.

Såfremt mentalerklæring ikke kan afgives i en arrestantsag inden 6 uger og ellers inden 3 måneder efter, at sagen er modtaget, afgiver vedkommende overlæge indberetning herom til justitsministeriet med angivelse af grunden til, at den nævnte frist ikke har kunnet overholdes. Genpart af indberetningen tilstilles retten, vedkommende politi- eller anklagemyndighed og den sigtedes forsvarer. 8.

Overlægerne forhandler indbyrdes om alle principielle spørgsmål og spørgsmål, der vedrører undersøgelseskliniken som helhed. Kan enighed ikke opnås, forelægges sagen for justitsministeriet til afgørelse.

Justitsministeriet, den 24. marts 1954.

Officielle noter

Ingen