Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)

 
I Medfør af den Bemyndigelse, der er givet Justitsministeren ved § 3 i Lov Nr. 356 af 29. Juni 1946 om Ændringer i og Tilføjelser til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed, bekendtgøres herved sidstnævnte Lov med de Ændringer og Tilføjelser, der er en Følge af Loven af 29. Juni 1946.
 
 
Kapitel I
 
§ 1.
Stk. 1. Denne Lovs Bestemmelser kommer til Anvendelse paa Handlinger, der er foretaget i Tiden fra og med den 9. April 1940 indtil 2 Aar efter Lovens Ikrafttræden*). Borgerlig Straffelovs almindelige Bestemmelser om Forholdet mellem ny og ældre Lov er ikke til Hinder for, at Paakendelse sker i Henhold til de ved denne Lov fastsatte Regler.
Stk. 2. De i denne Lov omhandlede Handlinger, der er foretaget forinden den 29. August 1943, er straffri, saafremt Gerningsmanden handlede i Henhold til Lov eller Ordre eller Anvisning givet af lovlig dansk Myndighed inden for dennes Myndighedsomraade. Er Handlingen foretaget paa eller efter nævnte Dato, kan under den nævnte Forudsætning Tiltale undlades eller Straffen nedsættes eller under særligt formildende Omstændigheder bortfalde.
Stk. 3. Bestemmelsen i Borgerlig Straffelov § 84, Stk. 1, Nr. 3, finder ikke Anvendelse paa Handlinger, der omfattes af denne Lov.
 
§ 2.
Stk. 1. Denne Lov kommer til Anvendelse paa Handlinger foretaget af Personer, der ved Handlingens Foretagelse havde dansk Indfødsret eller var bosat i den danske Stat, uden Hensyn til, om Handlingen er foretaget inden for eller uden for denne, og i sidste Fald uden Hensyn til, om den er strafbar efter Gerningsstedets Lovgivning. Loven finder tilsvarende Anvendelse paa danske Statsborgere, som efter den 9. April 1940 har erhvervet tysk Statsborgerret.
Stk. 2. Sag for Overtrædelse af denne Lov kan rejses, selv om Gerningsmanden tidligere her eller i Udlandet er dømt eller frifundet for den paagældende Handling. Tidligere udstaaet Straf afkortes i den Straf, der idømmes efter denne Lov. Er der tidligere for samme Handling idømt en Straf, som ikke er udstaaet, fastsættes der en Fællesstraf.
 
§ 3.
Stk. 1. For Handlinger omfattet af denne Lov anvendes følgende Straffe: Livsstraf og Fængsel. Arbejdshus, Sikkerhedsforvaring eller Psykopatfængsel kan ikke idømmes efter denne Lov. Betingede Straffedomme finder ikke Anvendelse.
Stk. 2. Livsstraf fuldbyrdes ved Skydning efter nærmere ved kgl. Anordning fastsatte Regler. Livsstraf kan ikke idømmes Personer, som ved den strafbare Handlings Foretagelse ikke var fyldt 18 Aar.
Stk. 3. Fængsel idømmes fra 2 Aar indtil på Livstid. Under formildende Omstændigheder, derunder
1) naar Gerningsmanden før eller kort efter den 29. August har bragt det strafbare Forhold til Ophør,
2) naar Gerningsmanden har begaaet det strafbare Forhold under Indflydelse af en særlig Pression eller Paavirkning gennem Opdragelse eller paa Grund af en paa ung Alder beroende Umodenhed, eller der i øvrigt i de Forhold, hvorunder han er opvokset, foreligger undskyldende Momenter,
3) naar den strafbare Virksomhed kun har varet i ganske kort Tid,
4) naar det strafbare Forhold bestaar i, at den paagældende har ladet sig hverve til tysk Krigstjeneste, og Hvervningen er sket før den 29. August 1943, og
5) naar det strafbare Forhold bestaar i at den paagældende har ladet sig hverve til tysk Krigstjeneste eller Vagttjeneste, og Hvervningen er sket i Udlandet, kan Straffen nedsættes til Fængsel i 1 Aar. Hvor Strafnedsættelse i øvrigt er hjemlet, kan straffen gaa ned til Fængsel i 30 Dage.
Stk. 4. De nærmere Regler for Strafudstaaelsen fastsættes ved kgl. Anordning. Prøveløsladelse kan finde Sted i Overensstemmelse med Reglerne i Borgerlig Straffelov, dog tidligst, naar 1 Aar af Straffetiden er udstaaet.
Stk. 5. Ungdomsfængsel kan kun bringes til Anvendelse, for saa vidt Gerningsmanden ved den strafbare Handlings Foretagelse ikke var fyldt 18 Aar. Borgerlig Straffelov § 84, Stk. 1, Nr. 2, sidste Punktum, finder ikke Anvendelse paa Handlinger, der omfattes af denne Lov.
 
§ 4.
Stk. 1. Naar nogen findes skyldig i et efter denne Lov strafbart Forhold, kan det ved Dommen bestemmes, at hans Formue og ham tilhørende Rente- eller Indtægtsnydelser helt eller delvis skal inddrages til Fordel for Statskassen. Stk. 2. Dispositioner, som nogen med en truende Konfiskation for Øje har foretaget i den for Medkontrahenten kendelige Hensigt derved at sikre sine Midler mod Konfiskation, er ugyldige.
 
§ 5.
Stk. 1. Formue, der tilhører Danmarks nationalsocialistiske Arbejderparti, Hipo-, Sommer- eller Schalburgkorpset, Dansk Folkeværn eller lignende Sammenslutninger, der har været tilsluttet eller i øvrigt virket for den tyske Værnemagt, skal inddrages til Fordel for Statskassen.
Stk. 2. Sag herom indbringes for de i § 2, 1. Pkt., i Lov om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager, angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v. omhandlede Domstole, der ved Kendelse afgør, om Betingelserne for Inddragelse foreligger.
Stk. 3. De i Lov Nr. 406 af 28. August 1945 indeholdte Regler om Konfiskationskrav finder tilsvarende Anvendelse.
 
§ 6.
Stk. 1. Den, der findes skyldig i noget efter denne Lov strafbart Forhold, fortaber de nedenfor nævnte Rettigheder:
1) Stemmeret og Valgbarhed i offentlige Anligender.
2) Offentlig Tjeneste og Hverv og Adgang til at opnaa offentlig Tjeneste og Hverv. Fortabelsen fritager ikke den paagældende for at udøve borgerlige Ombud, der ikke hviler paa noget Tillidsforhold.
3) Ret til at gøre Militærtjeneste. Ved kgl. Anordning kan fastsættes Bestemmelser om Arbejdspligt til Afløsning af forbrudt Militærtjeneste.
4) Ret til at virke som Læge, som Sagfører eller i anden Virksomhed, der kræver en offentlig Autorisation.
5) Ret til at virke som Præst for noget Trossamfund eller til at udøve Undervisningsvirksomhed ved offentlige eller private Skoler eller Kursus af nogen Art eller virke som Leder inden for nogen Ungdomsorganisation.
6) Ret til at deltage i Ledelsen af eller være økonomisk interesseret i Teatervirksomhed, Filmsproduktion eller Drift af Biografteater.
7) Ret til at virke som Direktør, Formand, Bestyrelsesmedlem eller i anden ledende Stilling eller Tillidshverv i erhvervsdrivende Selskab eller Sammenslutning.
8) Ret til at virke ved Dagspressen eller politisk Tidsskrift som Udgiver eller Redaktør eller til at være økonomisk interesseret i Dagblad eller politisk Tidsskrift.
Stk. 2. Bortfalder Straffen i Medfør af § 1, Stk. 2, eller hvor Strafbortfald i øvrigt er hjemlet, kan Retten bestemme, at kun de under Nr. 1 - 3 nævnte Rettigheder skal fortabes, eller efter Omstændighederne, at Rettighedstab ikke skal finde Sted.
Stk. 3. Rettighedsfortabelse sker for 5 Aar, saafremt den ved Dommen fastsatte Straf er mindre end 4 Aars Fængsel. Er Straffen 4 Aars Fængsel eller derover, bestemmer Retten, hvorvidt Fortabelsen skal ske for bestandig eller for et bestemt Aaremaal ikke under 5 Aar. Rettighederne fortabes fra den Dag, da Dommen bliver endelig. I Dommen skal angives, at den medfører Rettighedstab og Fortabelsens Varighed.
Stk. 4. Sker Rettighedsfortabelsen paa Tid, regnes Fristen fra den Dag, da Straffen er udstaaet eller eftergivet. I Tilfælde af Løsladelse paa Prøve regnes Fristen fra den Dag da Straffen vilde have været udstaaet, saafremt Prøveløsladelse ikke var sket.
Stk. 5. Sker Rettighedsfortabelsen i Forbindelse med en Dom, ved hvilken Straffen anses for bortfaldet, regnes Fristen fra den Dag, da Dommen bliver endelig.
Stk. 6. I øvrigt kommer de i Lovgivningen gældende Regler om Fortabelse af Rettigheder som Følge af Straf til Anvendelse.
Stk. 7. For saa vidt særlige Omstændigheder i det enkelte Tilfælde taler derfor,kan Æresoprejsning gives ved Lov.
Stk. 8. Bestemmelsen i Borgerlig Straffelov § 79 finder ikke Anvendelse paa Handlinger, der er paadømt efter denne Lov.
 
§ 7.
Strafansvar eller andre Retsfølger i Henhold til denne Lov samt Adgang til at fuldbyrde de i Medfør af denne afsagte Domme forældes ikke.
 
Kapitel II.
§ 8.
Stk. 1. Den, der for at fremme tyske Interesser eller med lignende landsskadeligt Formaal for Øje eller i terroristisk Hensigt har foretaget en Handling, der er strafbar efter Borgerlig Straffelov, straffes med Fængsel. Straffen kan dog ikke sættes lavere end den i Borgerlig Straffelov for vedkommende Handling foreskrevne mindste Straf.
Stk. 2. Livsstraf kan dog anvendes:
1) naar de i Borgerlig Straffelov §§ 98, 99 og 111, Stk. 1, nævnte Forbrydelser er udført under skærpende Omstændigheder,
2) naar den i Borgerlig Straffelov § 180 eller § 183, stk. 2, beskrevne Handling har medført, at nogen har mistet Livet eller er blevet udsat for overhængende Livsfare,
3) naar Gerningsmanden har begaaet den i Borgerlig Straffelov § 237 nævnte Forbrydelse,
4) naar de i Borgerlig Straffelov §§ 245 - 246 og 250 nævnte Handlinger er begaaet for at fremtvinge Forklaringer eller Tilstaaelser.
 
§ 9.
Den, der har begaaet en af de i Straffelovens Kap. 14 - 29 nævnte Forbrydelser, straffes med Fængsel, dog ikke under den i Borgerlig Straffelov for vedkommende Handling foreskrevne mindste Straf, hvis Gerningsmanden ved Handlingens Foretagelse var iført tysk Uniform eller paa anden Maade legitimeret som tilhørende Besættelsesmagten eller dermed samarbejdende Organisationer eller i øvrigt paa groft anstødelig Vis har udnyttet de af Besættelsen fremkaldte særlige Forhold.
 
§ 10.
Stk. 1. Den, der har hvervet eller ladet sig hverve til tysk Krigstjeneste, straffes med Fængsel. Hvor særlige Hensyn gør sig gældende, kan der finde Strafnedsættelse Sted, og under ganske særlige Omstændigheder kan Tiltale undlades.
Stk. 2. Med Fængsel ikke under 4 Aar straffes endvidere den, der har gjort Tjeneste i et Korps, som virkede i Tilknytning til Besættelsesmagten mod den danske Stats lovlige Organer eller dens Borgere, eller som i øvrigt her i Landet i tysk Tjeneste har udøvet Virksomhed af politimæssig Karakter. Under Formildende Omstændigheder kan Straffen nedsættes indtil Fængsel i 1 Aar.
Stk. 3. For den, som efter den 19. September 1944 har udøvet politimæssig Virksomhed ved Tjeneste i Hipo-Korpset eller anden lignende Organisation, er Straffen Livsstraf eller Fængsel ikke under 10 Aar.
 
§ 11.
Den Tjenestemand, som ud over, hvad der fulgte af ufravigelig Instruks for paagældende Embede, har ydet Besættelsesmagten en upaakrævet og ikke uvæsentlig Hjælp, straffes med Fængsel.
 
§ 12.
Stk. 1. Den, som ved Angiveri eller paa anden Maade har medvirket til, at nogen er blevet anholdt eller udsat for Anholdelse af tysk Myndighed eller nogen dermed samarbejdende Organisation eller Enkeltperson eller er blevet fængslet eller straffet i Henhold til de midlertidige danske Undtagelsesbestemmelser, der er givet i tysk Interesse, straffes med Fængsel.
Stk. 2. Har Handlingen medført, at nogen har mistet Livet, har lidt alvorlig Skade paa Legeme eller Helbred eller er blevet ført ud af Landet eller berøvet Friheden i længere Tid, eller har saadan Følge været tilsigtet, kan Livsstraf anvendes.
 
§ 13.
Den, der er traadt i Forbindelse med Besættelsesmagten eller nogen dermed samarbejdende Organisation eller Person for at formaa de tyske Myndigheder til Indskriden over for den danske Regering eller andre danske Myndigheder, eller som er traadt i Forhandling med Besættelsesmagten om Interesser, hvis Varetagelse henhørte under de danske Myndigheder, straffes med Fængsel.
 
§ 14.
Med Fængsel straffes den, der ved Henvendelse til tysk Myndighed eller dermed samarbejdende Organisationer eller Personer har søgt at opnaa økonomisk eller anden Fordel af særlige Forhold opstaaet gennem tysk Indgriben over for danske Statsborgere, her i Landet bosatte Personer eller Personer eller Organisationer, der paa de forenede Nationers Vegne drev Virksomhed i Danmark.
 
§ 15.
Den, der ved Paaberaabelse af Medlemsskab af tyskvenlig Organisation eller af egen nationale eller politiske Indstilling, ved særlig anstødeligt Initiativ eller paa lignende utilbørlig Maade har samarbejdet med Besættelsesmagten som Indkøber, Leverandør eller Entreprenør eller medvirket som Mellemmand ved Antagelse af danske Arbejdere til Arbejde i Tyskland eller af Tyskland besatte Lande uden at have det paagældende Arbejde i Entreprise, straffes med Fængsel.
 
§ 16.
Stk. 1. Med Fængsel straffes:
1) den, der har været Medlem af den øverste ledelse af Danmarks nationalsocialistiske Arbejderparti eller anden med Besættelsesmagten utilbørligt samarbejdende nazistisk Organisation og som saadan har medvirket til eller undladt at modvirke disse Organisationers Samarbejde med Besættelsesmagten og den Bistand, der er ydet denne ved Propaganda og paa anden Maade;
2) den, der har virket som Udgiver, Redaktør eller forretningsfører ved Dagblad eller Tidsskrift, der kendeligt for den paagældende arbejdede til Fremme af tysk Propaganda, eller som i øvrigt i Skrift eller Tale offentligt eller for en større Kreds har virket i den tyske Propagandas Tjeneste;
3) den, der har ydet væsentlig økonomisk Støtte til Presseorganer eller Organisationer, der paa utilbørlig Maade har samarbejdet med eller støttet Besættelsesmagten;
4) den, der i øvrigt for at fremme tyske Interesser har modarbejdet De Forenede Nationers Krigsanstrengelser eller paa utilbørlig Vis modarbejdet den danske Modstandsbevægelse eller dens Organer;
Stk. 3. I de i Stk. 2 nævnte Tilfælde beregnes det Tidspunkt, til hvilket Prøveløsladelse kan finde Sted, efter Størrelsen af den ved Benaadning nedsatte Straf.
Stk. 4. Ankenævnet kan suppleres i fornødent Omfang med Medlemmer, der beskikkes i Overensstemmelse med Reglerne i Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 § 8 efter Indstilling af Højesteret, dog for et Tidsrum af 1 Aar.
5) den, der – uden dog at have udført saadan politimæssig Virksomhed, som omfattes af § 10, Stk. 2 og 3 – har haft Ansættelse hos det tyske Politi eller det tyske Fængselsvæsen og herunder har deltaget i
     a) Afhøring af Fanger eller
     b) Bevogtning af eller Kontrol med fængslede eller internerede;
6) den, der efter den 19. September 1944 har paataget sig Tjeneste eller i længere Tid derefter har fortsat at gøre Tjeneste som bevæbnet Sabotagevagt ved en Virksomhed, der kendeligt for den paagældende var særligt udsat for Angreb i Kampen mod Besættelsesmagten og opretholdt Sabotagebevogtning med det Formaal med Vaabenmagt at bekæmpe saadanne Angreb;
7) den, der – uden at Forholdet omfattes af Nr. 5 eller § 10, Stk. 2 og 3 – har haft Ansættelse hos det tyske Sikkerhedspoliti eller i Hipo-Korpset i et Hverv med Tilknytning til vedkommende Organisations Virksomhed;
8) den, der i øvrigt for at fremme tyske Interesser eller for at skaffe sig økonomisk Vinding eller anden Fordel paa anden Maade end ved civilt Lønarbejde, normal Forretningsvirksomhed eller anden normal Erhvervsvirksomhed har ydet Besættelsesmagten eller de med denne samarbejdende Organisationer eller Personer Bistand med Raad eller Daad.Stk. 2. I de i Stk. 1, Nr. 4-8, nævnte Tilfælde finder Bestemmelsen i § 10, Stk. 1, 2det Punktum, tilsvarende Anvendelse.
 
Kapitel III.
§ 17.
Ved Overenskomst med fremmed Stat kan det under Forudsætning af Gensidighed vedtages, at danske Statsborgere, som i et af Tyskland besat Land har begaaet Handlinger, der er strafbare i vedkommende Land, paa Begæring af dettes Regering kan udleveres til denne.
 
§ 18.
Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks.
Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab, idet tilføjes, at Lov Nr. 356 af 29. Juni 1946 ifølge sin § 4 er traadt i Kraft den 29. Juni 1946, og at §2 i nævnte Lov er saalydende:
Stk. 1. Med Hensyn til Bestemmelser om Tab af almen Tillid i Domme, afsagt før denne Lovs Ikrafttræden, gælder følgende:
1) I stedet for den skete Fradømmelse af almen Tillid træder Fortabelse af de i § 6, Stk. 1, nævnte Rettigheder.
2) Uanset hvad Dommen derom har bestemt, gælder Fortabelsen for 5 Aar, saafremt den ved Dommen fastsatte Straf er mindre end 4 Aars Fængsel.
Stk. 2. Nedsættes Straf efter en af Ankenævnet afgiven Erklæring ved Benaadning, bestemmes Varigheden af den til Dommen knyttede Rettighedsfortabelse i Overensstemmelse med Stk. 1., Nr. 2, ved Størrelsen af den ved Benaadningen nedsatte Straf.
Stk. 3. I de i Stk. 2 nævnte Tilfælde beregnes det Tidspunkt, til hvilket Prøveløsladelse kan finde Sted, efter Størrelsen af den ved Benaadning nedsatte Straf.
Stk. 4. Ankenævnet kan suppleres i fornødent Omfang med Medlemmer, der beskikkes i Overensstemmelse med Reglerne i Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 § 8 efter Indstilling af Højesteret, dog for et Tidsrum af 1 Aar.

*) Lov nr. 259 af 1. Juni 1945 traadte i Kraft den 1. Juni 1945.

Justitsministeriet, den 6. juli 1946

A.L.H. Elmquist

/ Erik Vetli, fg

Redaktionel note
  • (* 1) Vedrørende domme om tab af rettigheder i henhold til loven, se lov nr. 131 af 29. april 1955.