Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Våbenlov

Herved bekendtgøres våbenloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 16 af 20. januar 1965, med de ændringer, der følger af § 116 i lov nr. 213 af 4. juni 1965, lov nr. 322 af 13. juni 1973 og lov nr. 297 af 6. juni 1984.


§ 1. Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller tilvirke:

1. Skydevåben samt piber, låsestole og baskyler til skydevåben,

2. ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler,

3. håndgranater, bomber og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt udslyngning af smålegemer,

4. håndgranater, bomber, patroner og lignende som våben eller ammunition fremtrædende genstande, der indeholder eller er beregnede til at indeholde faste stoffer, væsker eller luftarter, som ved spredning virker skadevoldende, bedøvende eller irriterende, såvel som dele af sådanne våben eller ammunitionsgenstande, samt redskaber til at bringe dem i virksomhed,

5. sprængstoffer, herunder alle eksplosive stoffer, der kan anvendes som spræng- eller skydemiddel.

Stk. 2. Undtaget fra forbuddet er:

  • a) Luft- og fjederbøsser samt ammunition dertil,
  • b) indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm og dertil hørende ammunition med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm,
  • c) slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning, og ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at våben over en bestemt alder eller af en bestemt model er undtaget fra forbuddet i stk. 1, nr. 1.

§ 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, ved overdragelse at erhverve genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller at besidde, bære eller anvende sådanne genstande eller stoffer. Det samme gælder for personer under 18 år med hensyn til de i § 1, stk. 2, a-b, nævnte genstande.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der efter stk. 1 kræves tilladelse til at erhverve eller besidde genstande eller stoffer, er det forbudt at overdrage eller overlade andre besiddelsen af disse, medmindre erhververen eller modtageren foreviser den fornødne tilladelse. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. Foranstående bestemmelser skal dog ikke være til hinder for, at et skydevåbens pibe- eller låsedele eller dele af baskyler ved istandsættelse fornys.

§ 2 a. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning på medlemsbeviset, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende følgende genstande:

1. Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 haglpatroner,

2. piber og baskyler til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1,

3. færdigladede haglpatroner til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1, såfremt haglene er løstliggende og har en diameter på højst 3,5 mm, samt omladehætter og halvladte eller tomme patronhylstre til de nævnte haglpatroner.

Stk. 2. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning på medlemsbeviset, kan endvidere til eget brug erhverve og besidde andre glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.

Stk. 3. De genstande, der er nævnt i stk. 1 eller stk. 2, må ikke overdrages eller overlades til andre, medmindre erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse, jagttegn eller medlemsbevis til en skytteforening med en våbenpåtegning og godtgør, at det tilhører den pågældende. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 4. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde de genstande, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2.

Stk. 5. Efter regler, der fastsættes af justitsministeren, kan skytteforeninger give våbenpåtegning på medlemsbeviser.

§ 2 b. Jagttegn kan kun udstedes med samtykke fra justitsministeren eller den, han bemyndiger hertil. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af sager om samtykke til udstedelse af jagttegn.

§ 2 c. Den tilladelse, der er nævnt i § 2, stk. 1, jagttegn eller medlemsbevis til en skytteforening med våbenpåtegning, jfr. § 2 a, stk. 1, skal medbringes, når våbenet bæres, og på forlangende forevises for politiet. Sammen med jagttegn eller et medlemsbevis som nævnt i 1. pkt. skal indehaveren endvidere medbringe yderligere legitimation, f.eks. kørekort eller ID-kort, og på forlangende forevise den for politiet.

§ 2 d. Tilladelser og samtykker efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, kan til enhver tid tilbagekaldes.

§ 3. Justitsministeren kan, såfremt han finder det påkrævet, påbyde, at enhver, der er i besiddelse af genstande, der omfattes af forbuddet i § 1, skal gøre anmeldelse derom efter nærmere af justitsministeren fastsatte regler.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser vedrørende opbevaringen af og rådigheden over de i § 1 nævnte genstande og stoffer, som er påkrævet af hensyn til sikkerheden.

Stk. 3. Såfremt det under særlige omstændigheder er påkrævet af hensyn til den offentlige sikkerhed, kan justitsministeren bestemme, at genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, skal afstås til det offentlige mod fuld erstatning eller deponeres. Forinden der fastsættes sådanne bestemmelser vedrørende skytteforeninger, som hører under overbestyrelsen for de danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger, skal der så vidt muligt forhandles med overbestyrelsen.

Stk. 4. I tilfælde, hvor der skal ydes erstatning i anledning af foranstaltninger efter stk. 3, fastsættes erstatningen i mangel af mindelig overenskomst af en for hele landet nedsat vurderingskommission, bestående af 4 medlemmer, nemlig et af præsidenten for Københavns byret udpeget medlem af nævnte ret som formand og tre våbenkyndige medlemmer, hvoraf et udnævnes af justitsministeren, et udpeges af »De danske Handelsforeningers Fællesorganisation« og et udpeges af »Dansk Jagtforening« og »Landsjagtforeningen af 1923« i forening. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4. Justitsministeren kan udstede forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:

1. Skarpe våben, hvis klinge overstiger 12 cm, springknive og springstiletter.

2. Slag- eller stødvåben, derunder knojern, totenschlægere, gummiknipler o.lign.

3. Genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er egnede til at anvendes på lignende måde som de i § 1, nr. 4, nævnte genstande.

4. Stoffer, der kan anvendes til fremstilling af sprængstoffer eller til indfyldning i de i § 1, nr. 4, nævnte genstande.

§ 5. Det er forbudt uden justitsministerens tilladelse at tilvirke faste stoffer, væsker eller luftarter, som ved spredning virker skadevoldende, bedøvende eller irriterende. Justitsministeren kan fastsætte regler for opbevaring af sådanne stoffer.

§ 6. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren i hvert enkelt tilfælde at udføre:

1. Våben af enhver art med undtagelse af jagtvåben,

2. ammunition med undtagelse af ammunition til jagtvåben,

3. materiel til land-, sø- eller luftkrig,

4. maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der overvejende anvendes til fremstilling eller vedligeholdelse af våben, ammunition eller krigsmateriel, samt dele og tilbehør til sådanne produktionsmidler,

5. sprængstoffer, derunder krudt, samt råmateriale til fremstilling heraf.

Stk. 2. Justitsministeren kan udstede forbud mod, at der udføres våben og ammunition af nogen art.

§ 6 a. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter personer, der indrejser til landet for at deltage i jagt eller skydekonkurrence, eller som udrejser herfra med sådant formål, uden tilladelse kan medføre jagt- og konkurrencevåben samt ammunition hertil.

§ 6 b. Justitsministeren kan fastsætte gebyrer for udstedelse af tilladelser og samtykker i henhold til loven eller i henhold til regler, der udstedes i medfør af loven.

§ 7. Indretning og anlæggelse af skydebaner skal, af hensyn til almensikkerheden, godkendes af politiet.

§ 8. De i § 1, § 2, stk. 1, og §§ 3, 4, 5 og 7 indeholdte bestemmelser kommer ikke til anvendelse på militære myndigheder.

§ 9. De i § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, indeholdte bestemmelser kommer ikke til anvendelse på civile statsmyndigheder. For kommunale myndigheders vedkommende skal der ikke søges om tilladelse, for så vidt angår indkøb og benyttelse af sprængstoffer til anvendelse ved vejarbejder o.lign. Bestemmelsen i § 2, stk. 1, skal ikke være til hinder for, at de under overbestyrelsen for de danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger stående skytteforeninger anskaffer og besidder øvelsesvåben og ammunition dertil.

Stk. 2. Under særlige omstændigheder kan justitsministeren midlertidigt ophæve stk. 1 og træffe bestemmelse om, at forbuddet i § 1 og reglerne i § 2 og § 3, stk. 1 og 3-4, tillige skal omfatte de i § 1, stk. 2, nævnte våben m.v.

§ 10. Overtrædelse af de i denne lov indeholdte eller i medfør af samme givne bestemmelser straffes med bøde eller hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Sagerne behandles som politisager. De i lov om rettens pleje kap. 68 (beslaglæggelse), kap. 69 (ransagning), kap. 71 (anholdelse) og kap. 72 (fængsling) omhandlede retsmidler finder dog anvendelse i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler i lov om rettens pleje tilkommer statsadvokaten at forfølge. (* 1)

§ 11. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder straks i kraft. Samtidig ophæves lov nr. 246 af 10. maj 1940 om handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m.v., jfr. lov nr. 477 af 1. oktober 1945 om ændring i samme lov.

§§ 2-3 i lov nr. 217 af 31. maj 1963 om ændringer i lov om handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m.v. indeholder følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af ikke-automatiske salongeværer af kaliber ikke over .22 eller ammunition hertil, kan fortsat besidde de nævnte våben m.v., men må ikke bære eller anvende dem uden tilladelse.

Stk. 2. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse med hensyn til de personer under 18 år, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af de i våbenlovens § 1, stk. 2, a-c, nævnte våben m.v.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1963.

§§ 3 og 4 i lov nr. 297 af 6. juni 1984 om ændring af våbenloven og om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v.) indeholder følgende bestemmelser:

§ 3

Justitsministeren fastsætter efter forhandling med landbrugsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 4

Stk. 1. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, piber eller baskyler til sådanne glatløbede haglgeværer, har ret til fortsat at besidde disse genstande, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren eller politidirektøren senest 1 år efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om anmeldelsesordningen efter stk. 1, herunder om anmeldelsens form og indhold, og kan fastsætte regler om gebyr for behandlingen af anmeldelsen.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 11. december 1985 om ikrafttræden af lov om ændring af våbenloven og om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v.) indeholder følgende bestemmelse:

I henhold til § 3 i lov om ændring af våbenloven og om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v.) og efter forhandling med landbrugsministeren fastsættes:

Loven træder i kraft den 1. januar 1986.

Justitsministeriet, den 11. december 1985

Erik Ninn-Hansen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

(* 1) De nævnte kapitler i lov om rettens pleje svarer til de nugældende kap. 75 b (beslaglæggelse), kap. 73 (ransagning), kap. 69 (anholdelse) og kap. 70 (varetægtsfængsling).