Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om retsafgifter

Herved bekendtgøres lov om retsafgifter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 557 af 6. november 1984 med de ændringer, der følger af lov nr. 226 af 6. juni 1985.


Afsnit I

Afgifter for borgerlige domssager

i første instans m.m.

Kapitel 1

Borgerlige domssager

§ 1. For sager, som angår penge eller penges værd, svares 300 kr. Overstiger værdien 3.000 kr., svares yderligere 1 pct. af det overskydende beløb.

§ 2. Sagens værdi beregnes efter reglerne i retsplejelovens §§ 228 og 229, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Værdien af sager i henhold til lejeloven beregnes, når sagen omfattes af 1. pkt. i retsplejelovens § 228, stk. 2, ved at multiplicere den årlige ydelse, påstanden angår, med 5. Omfattes sagen af 2. pkt. i den nævnte lovbestemmelse, kan værdien ikke overstige ydelserne pr. år, multipliceret med 5. For sager i henhold til lejelovens §§ 87 og 93 fastsættes sagens værdi dog til et års leje.

Stk. 3. Udvides påstanden, omberegnes afgiften på grundlag af den udvidede påstand.

Stk. 4. Det påhviler vedkommende part så nøjagtigt som muligt at opgive sagens værdi.

§ 3. For sager om:

1. Servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke svares vederlag,

2. mortifikation af værdipapirer eller af servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder eller om erhvervelse af ejendomsdom,

3. dødsformodning,

er afgiften 300 kr., uanset om sagen angår penge eller penges værd.

§ 4. For sager, hvis genstand ikke er penge eller penges værd, er afgiften 400 kr.

§ 5. Omfatter søgsmålet flere krav, som hører under § 1, sammenlægges kravene, også hvor sagen anlægges af flere sagsøgere eller mod flere sagsøgte.

Stk. 2. Omfatter et søgsmål flere krav, som hører under § 3 eller § 4 eller begge disse, udgør afgiften 400 kr.

Stk 3. Omfatter søgsmålet såvel krav, som hører under § 1, som krav, for hvilke afgift beregnes efter § 3 eller § 4, lægges den påstand, der fører til den højeste afgift, til grund for beregningen.

§ 6. Adcitationssøgsmål og interventionssøgsmål efter retsplejelovens § 251 anses som selvstændige søgsmål. For indtræden i sager efter retsplejelovens § 252 svares ingen afgift.

§ 7. Nedlægger sagsøgte påstand om selvstændig dom, betragtes denne påstand som et selvstændigt søgsmål.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvor sagsøgte i en sag om patentindgreb påstår patentet kendt ugyldigt.

§ 8. Afvises en sag, fordi retten ikke er kompetent, svares ikke ny afgift, såfremt sagen anlægges på ny inden 3 måneder efter afvisningen. Det samme gælder, hvis sagen hæves af samme grund, eller fordi begge parter udebliver. Fristen regnes i så fald fra den dag, hvortil sagen sidst har været berammet.

§ 9. Der svares ingen afgift af en sag, der genoptages. Det samme gælder en sag, som indbringes for retten på ny, efter at den har været udsat og oversendt til behandling ved forbrugerklagenævnet eller et klage- eller ankenævn, som er godkendt af forbrugerklagenævnet.

Stk. 2. Hæver sagsøgeren en sag, efter at den er oversendt til et af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte nævn, kan afgiften forlanges tilbagebetalt.

§ 10. Hjemvises en sag til ny behandling i første instans, svares ingen afgift for den fornyede behandling.

§ 11. Afgiftspligten indtræder:

1. For stævninger og andre processkrifter af afgiftspligtigt indhold: ved indleveringen,

2. for processkrifter af afgiftspligtigt indhold, der fremlægges i retten: ved fremlæggelsen,

3. for påstande af afgiftspligtigt indhold, der fremsættes mundtligt i retten: når de fremsættes,

4. for behandling af begæring om genoptagelse af en sag: når begæring om sagens genoptagelse fremsættes.

§ 12. Afgiftsfri er sager om:

1. Nægtelse af valgret til folketinget samt til kommunale råd,

2. adoption,

3. ægteskab eller forældremyndighed,

4. faderskab,

5. umyndiggørelse og ophævelse af umyndiggørelse samt om lavværgemål og ophævelse af lavværgemål,

6. prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse,

7. stadfæstelse af arrest og forbud, for så vidt der er anlagt hovedsag.

Stk. 2. Afgiftsfri er endvidere sager, der anlægges i henhold til lejelovens § 49, samt sager, der vedrører kapitel II-V i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

§ 13. Afgift svares ikke af:

1. Statsinstitutioner,

2. En statstjenestemand, der anlægger sag efter ordre,

3. En part, der har fri proces.

Stk. 2. Pålægges det modparten at betale sagens omkostninger, skal han i de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte tilfælde tilpligtes at svare afgift efter foranstående regler, medmindre særlige omstændigheder taler derimod. Sagsgenstandens værdi fastsættes af retten. Afgiftspligten indtræder, når retten træffer sin afgørelse.

Kapitel 2

Bevisoptagelse m.v.

§ 14. For bevisoptagelse, herunder optagelse af syn og skøn, hvad enten bevisoptagelse skal ske her i landet eller i udlandet, svares 300 kr., medmindre den sker under eller til brug for en her i landet anlagt retssag. Samme afgift svares for behandling af anmodninger efter voldgiftslovens §§ 3, 4 og 6.

Stk. 2. Søforklaringer er afgiftsfri.

§ 15. Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

Afsnit II

Afgifter for foged- og auktionsforretninger

Kapitel 3

Fogedforretninger

§ 16. For udlæg og for arrest på gods svares en grundafgift på 200 kr. Overstiger kravet 3.000 kr., svares yderligere 1/2 pct. af det overskydende beløb i grundafgift.

Stk. 2. For udlæg efter § 27, stk. 3, i lov om køb på kredit, der begæres foretaget straks i tilslutning til tilbagetagelsesforretningen, svares alene afgift efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Begærer en rekvirent samtidig udlæg på grundlag af udpantningsret hos samme skyldner for flere krav, sammenlægges kravene inden afgiftens beregning.

Stk. 4. Begæres udlæg eller arrest for samme krav hos flere skyldnere, beregnes afgift for hver skyldner. Dette gælder dog ikke, hvis skyldnerne er samlevende ægtefæller, eller hvor begæringen vedrører fast ejendom, som tilhører skyldnerne i forening.

Stk. 5. Afgiftspligten bortfalder, hvis fogedretten efter retsplejelovens § 490, stk. 1, afviser at foretage udlægsforretning.

§ 17. For følgende forretninger svares en grundafgift på 200 kr.:

1. Forretninger vedrørende fuldbyrdelse af domme, der ikke lyder på penge,

2. indsættelses- og udsættelsesforretninger uden sædvanligt eksekutionsgrundlag,

3. forretninger vedrørende nedlæggelse af forbud.

Stk. 2. Reglen i § 16, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 17 a. For de forretninger, der er nævnt i §§ 16 og 17, svares yderligere en tillægsafgift på 300 kr., såfremt forretningen helt eller delvis foretages uden for rettens kontor, eller skyldneren fremstilles af politiet.

Stk. 2. Begærer en rekvirent samtidig en af de i stk. 1 nævnte retshandlinger foretaget hos samme skyldner for flere krav, betales kun en tillægsafgift. For udlæg efter § 27, stk. 3, i lov om køb på kredit, der begæres foretaget straks i tilslutning til en tilbagetagelsesforretning, for hvilken der skal betales tillægsafgift, betales ikke tillægsafgift.

Stk. 3. § 16, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Afgiftspligten bortfalder, hvis fogedretten afviser at foretage forretningen uden for rettens kontor eller at lade skyldneren fremstille ved politiet.

§ 18. For de i §§ 16 og 17 omhandlede forretninger indtræder afgiftspligten, når der første gang over for fogedretten fremsættes begæring vedrørende kravet. Afgiftspligten efter § 17 a indtræder, når der første gang over for fogedretten fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.

Stk. 2. For udlæg for skatter og afgifter til det offentlige fastsætter justitsministeren, hvornår afgiftspligten indtræder. Afgiftspligten kan dog ikke indtræde på et tidligere tidspunkt end anført i stk. 1.

§ 19. For andre forretninger end udlæg på grundlag af udpantningsret svares ny afgift, når rekvirenten mere end 3 måneder efter, at afgiftspligt er indtrådt, fremsætter ny begæring vedrørende kravet over for samme fogedret eller fogedretten i en anden retskreds.

§ 20. Afgiftsfri er fogedforretninger vedrørende:

1. Bøder, konfiskerede værdier og sagsomkostninger i straffesager, der inddrives af det offentlige,

2. afgifter og sagsomkostninger, som det påhviler domstolene at indkræve,

3. krav tilkommende en part, der har fri proces,

4. krav tillagt en statstjenestemand under en af ham efter ordre anlagt sag,

5. borgerlige krav fastsat under en offentlig straffesag,

6. underholdsbidrag i henhold til lovgivningen om inddrivelse af sådanne bidrag,

7. forældremyndighed og udøvelse af samkvemsret,

8. udstedelse af fogedudlægsskøde.

§ 20 a. (Ophævet).

Kapitel 4

Auktion

§ 21. For auktioner, der afholdes af fogedretten, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 22. For behandling af en begæring om afholdelse af auktion over fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj med tilhørende løsøre svares 300 kr. Dog svares ikke afgift for begæring om anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576.

Stk. 2. For tvangsauktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere 1/2 pct. og for frivillig auktion 1 pct. Afholdes der anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576, svares kun afgift af den budsum m.v., som ejendommen sælges for.

Stk. 3. For misligholdelsesauktion svares afgift efter reglerne i stk. 1 og 2.

§ 23. For behandling af en begæring om tvangsauktion over aktier, gældsbreve og andre fordringer svares 200 kr.

Stk. 2. For auktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere 1 pct.

§ 24. De i § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, fastsatte afgifter beregnes af budsummen med tillæg dels af de omkostninger, som det ifølge auktionsvilkårene påhviler køberen at udrede, dels af de privatretlige byrder og forpligtelser, restancer af skatter og afgifter til det offentlige m.m., som køberen ifølge auktionsvilkårene skal betale eller overtage uden for budsummen. Periodiske ydelser kapitaliseres efter stempellovgivningens regler.

§ 25. Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, indtræder ved auktionens slutning.

§ 26. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse på de i §§ 22, stk. 1, og 23, stk. 1, omhandlede afgifter, for så vidt angår reglen i nr. 3, dog kun såfremt der er meddelt fri proces til auktion.

§ 26 a. Afgiftspligten efter § 22, stk. 1, bortfalder, hvis en auktionsbegæring ikke behandles på grund af reglen i retsplejelovens § 560, stk. 2.

Stk. 2. Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, bortfalder, hvis auktionen ophæves, herunder ved aftale mellem de interesserede, på grund af fejl begået af fogedretten.

Afsnit III

Afgifter for skifte

Kapitel 5

Offentlig bobehandling

§ 27. Af boer, der behandles af skifteretter, kuratorer eller eksekutorer, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 28. Afgiften beregnes af formuemassen, jfr. § 31, og udgør:

1. Af de af skifteretten behandlede boer 2 pct.

2. Af de af kuratorer behandlede boer 1 pct., dog ikke under 1.000 kr. og ikke over 5.000 kr.

3. Af de af eksekutorer behandlede boer 1 pct.

Stk. 2. I det omfang, et aktiv ved bobehandlingens påbegyndelse er behæftet med pant eller med ejendomsforbehold i henhold til lov om køb på kredit, nedsættes det beløb, hvormed aktivet medtages ved beregning af de i stk. 1 nævnte afgifter, til halvdelen.

Stk. 3. Af andre boer end dødsboer og fællesboer udgør afgiften mindst 250 kr.

Stk. 4. For skifterettens virksomhed ved forhandling om tvangsakkord svares 1.000 kr.

§ 29. I følgende tilfælde fastsættes afgiften til 250 kr.:

1. I de af skifteretterne behandlede dødsboer, der på første skiftesamling

a. udleveres lodtagerne til videre behandling eller b. udleveres den efterlevende ægtefælle til hensidden i uskiftet bo.

2. I de af skifteretterne behandlede dødsboer, hvor den efterlevende ægtefælle efter at have hensiddet i uskiftet bo skifter med førstafdødes arvinger, for så vidt boet på første skiftesamling optages til slutning.

3. I separations- og skilsmisseboer samt bosondringsboer, der på første skiftesamling sluttes ved forlig mellem ægtefællerne.

Stk. 2. I konkursboer, der i medfør af konkurslovens § 143, stk. 1, eller § 144, stk. 1, sluttes inden 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse, nedsættes de i § 28, stk. 1, fastsatte afgifter til en fjerdedel.

Stk. 3. I de af eksekutor behandlede dødsboer nedsættes de i § 28, stk. 1, fastsatte afgifter til en fjerdedel under de i stk. 1, nr. 1, litra b, og nr. 2, nævnte omstændigheder.

§ 30. Fritaget for afgift er:

1. Dødsboer og fællesboer, hvis formuemasse ikke overstiger 15.000 kr.

2. Dødsboer, der udleveres den efterlevende ægtefælle i medfør af skiftelovens § 57, selv om boet har været under offentlig behandling.

§ 31. Ved et bos formuemasse forstås i denne lov boets aktiver uden fradrag af gæld eller lignende. Nettoindtægten af aktiverne medregnes. Ved værdiansættelsen af aktiverne finder arveafgiftslovens regler anvendelse.

Stk. 2. Aktiver behæftet med pant eller ejendomsforbehold føres dog til indtægt efter følgende regler:

1. Aktiver, der tages tilbage af sælgeren i henhold til reglerne i lov om køb på kredit, føres kun til indtægt med det beløb, der tilfalder boet.

2. Håndpantsatte aktiver, der afhændes på en efter panthaverens begæring afholdt auktion eller overtages af panthaveren til ejendom efter vurdering, føres kun til indtægt med det beløb, der tilfalder boet. Det samme gælder, hvor afhændelsen af det pantsatte foretages af boet efter aftale med panthaveren, samt hvor panthaveren indkasserer en fordring, der er givet ham i pant.

3. Sælges et pantsat aktiv i et konkursbo eller insolvent gældsfragåelsesbo, fradrages samtlige pantefordringer, forinden aktivet føres til indtægt.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuemassen iagttages i øvrigt følgende regler:

1. Omkostninger ved afhændelsen af boets aktiver fradrages salgssummen, forinden denne føres til indtægt.

2. Ved opgørelsen af en fast ejendoms nettooverskud medregnes ejendomsskatter, renter af pantebreve samt ordinære periodiske reservefondsbidrag til kredit- og hypotekforeninger og lignende låneinstitutioner til driftsudgifterne.

3. Underskud ved boets drift af en fast ejendom eller en erhvervsvirksomhed kan ikke bringes til fradrag.

§ 32. Afgiften af et reassumptionsbo beregnes alene af dettes aktiver.

§ 33. Kan afgiften i et bo, der udleveres lodtagerne til videre behandling, eller i et konkursbo, der udleveres skyldneren til fri rådighed, ikke beregnes på grundlag af de foreliggende oplysninger, kan skifteretten pålægge vedkommende inden en nærmere fastsat frist at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige til afgiftens beregning.

Stk. 2. Fremkommer oplysningerne ikke inden den fastsatte frist, kan skifteretten pålægge de afgiftspligtige daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil oplysningerne fremkommer.

§ 34. Afgiftspligten indtræder:

1. I konkursboer: når skifteretten afsiger konkursdekret.

2. Ved tvangsakkord uden for konkurs: når skifteretten træffer afgørelse om, at forhandling om tvangsakkord skal åbnes.

3. I de efter skifteloven behandlede boer, som kun skal tages til behandling efter begæring: når begæringen om skifte tages til følge.

4. I andre boer: når den første forretning påbegyndes.

Stk. 2. Ved genoptagelse af en bobehandling indtræder afgiftspligten, når den første forretning påbegyndes.

§ 35. Afgiften forfalder til betaling:

1. I boer, der behandles af kuratorer, eller som behandles til ende af skifteretten: når udlodning kan ske.

2. I dødsboer, der behandles af eksekutorer: efter samme regler som arveafgiften.

3. I dødsboer, der er udleveret lodtagerne til videre behandling, og i hvilke der skal betales arveafgift: samtidig med arveafgiften.

4. I andre boer: når de afgiftspligtige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.

§ 36. I boer, der behandles af kuratorer, eller som behandles til ende af skifteretten, udredes skifteafgiften af boets midler, for så vidt skifteretten har disse i sin varetægt.

Stk. 2. I boer, der behandles af eksekutorer, finder reglen i stk. 1 også anvendelse. Eksekutorerne hæfter for afgiften.

Stk. 3. Udleveres et bo, der har været under offentlig skiftebehandling, til fortsat privat skifte, hæfter lodtagerne solidarisk for afgiften.

Stk. 4. Ved skifte af fællesbo mellem en ægtefælle og førstafdødes arvinger hæfter alene ægtefællen for afgiften af den del af boet, hvorover han har rådighed under skiftet. Ved skifte mellem ægtefæller hæfter hver ægtefælle kun for afgiften af den del af boet, hvorover han har rådighed under skiftet. De pågældende hæfter dog solidarisk for afgiften efter § 29, stk. 1.

Stk. 5. I andre boer hæfter den, der har boets midler i sin varetægt.

Stk. 6. I andre boer end de i stk. 1 nævnte skal afgiften indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. Ved betaling efter denne frist svares en rente på 1/2 pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, dog mindst 20 kr.

Stk. 7. Meddelelse af fri proces medfører ikke fritagelse for erlæggelse af skifteafgift, men bevirker alene, at den, der har opnået fri proces, ikke kan afkræves sikkerhedsstillelse for afgiften.

Kapitel 6

Andre skifteforretninger

§ 37. Der svares 500 kr.

1. for behandling af konkursbegæring,

2. ved skifterettens bestemmelse om genoptagelse af likvidation i medfør af aktieselskabslovens § 125 eller anpartsselskabslovens § 94 og

3. ved skifterettens afgørelse om konkurs i medfør af aktieselskabslovens § 127, stk. 3, eller anpartsselskabslovens § 96, stk. 3.

Stk. 2. Indgiver flere fordringshavere konkursbegæring på forskelligt grundlag, betales afgift af hver rekvirent for sig, hvad enten begæringerne er indeholdt i et eller flere dokumenter. Indgiver en forening af erhvervsdrivende samtidig konkursbegæring på flere fordringshaveres vegne, svares dog kun afgift som for en begæring.

Stk. 3. Er en konkursbegæring indgivet ved urigtigt værneting, svares ikke ny afgift, såfremt begæringen indgives på ny inden tre uger efter, at den er afvist eller tilbagekaldt.

§ 37 a. For indgivelse af anmeldelse af betalingsstandsning svares 500 kr.

§ 37 b. For skifterettens virksomhed ved behandling af sager om gældssanering svares ingen afgift.

§ 38. For behandling af en begæring fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte, svares 130 kr.

§ 39. Der svares afgift efter reglerne i kapitel 1 for behandling af

1. tvister i dødsboer, der er udleveret arvingerne til privat skifte,

2. tvister i boer, der behandles af kuratorer, angående anmeldte fordringer og krav eller deres fortrinsret, jfr. konkurslovens § 205, og

3. tvister, der indbringes for skifteretten i medfør af aktieselskabslovens § 123, stk. 2, eller anpartsselskabslovens § 92, stk. 2.

Stk. 2. For behandling af de i arvelovens § 29, stk. 1, og § 60 nævnte spørgsmål svares ingen afgift.

§ 39 a. For udnævnelse af granskningsmænd og likvidatorer i henhold til aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven svares 300 kr.

§ 40. For førelse af testaments- og arvelegitimationsvidner og for udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.

§ 41. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 1 og 3, finder anvendelse på de i §§ 37 og 38 omhandlede afgifter.

Afsnit III a

Afgifter for tinglysning

Kapitel 6 a

Tinglysning

§ 41 a. For tinglysning svares en afgift på 400 kr.

§ 41 b. Afgiften svares for ethvert dokument, som anmeldes til tinglysning, og som skal indføres i dagbogen.

Stk. 2. Skal et dokument på grund af en fast ejendoms beliggenhed tinglyses i flere retskredse, svares alene afgift i den retskreds, hvor dokumentet først anmeldes til tinglysning.

§ 41 c. Afvises et dokument uden for det i § 41 e, stk. 3, nævnte tilfælde, svares ikke ny afgift, såfremt dokumentet anmeldes til tinglysning på ny inden 3 måneder, regnet fra den første anmeldelse til tinglysning.

§ 41 d. Afgiftsfri er tinglysning af:

 • 1) adresseændringer,
 • 2) umyndiggørelse og lavværgemål, jfr. tinglysningslovens § 48,
 • 3) meddelelser som nævnt i tinglysningslovens § 13,
 • 4) begæring om bosondring, jfr. § 43 i lov om ægteskabets retsvirkninger,
 • 5) rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov om skifte af dødsbo og fællesbo,
 • 6) rådighedsfratagelse efter konkurslovens § 26 og
 • 7) dokumenter, herunder pantebreve, som udstedes til sikring af tilbagebetalingskrav eller som sikkerhed for lån, der ydes efter lov om social bistand eller lov om individuel boligstøtte.

Stk. 2. Afgiftsfri er endvidere begæring om:

 • 1) aflysning,
 • 2) ophævelse af retsanmærkning,
 • 3) fristforlængelse eller endelig indførelse i tingbogen af et dokument, som er tinglyst med frist, og
 • 4) udslettelse af rettigheder, som ikke har opnået dækning ved tvangsauktion, jfr. retsplejelovens § 581.

§ 41 e. Afgiften forfalder til betaling, når dokumentet anmeldes til tinglysning.

Stk. 2. Afgiften erlægges ved, at dokumentet forsynes med et eller flere stempelmærker, der svarer til afgiften. Indbetales afgiften kontant, forsyner tinglysningkontoret dokumentet med stempelmærke.

Stk. 3. Betales afgiften ikke samtidig med anmeldelsen, afvises dokumentet fra dagbogen. I så fald bortfalder afgiften.

Afsnit IV

Afgifter for forskellige handlinger

Kapitel 7

Notarialforretninger

§ 42. For protest af veksel eller check ved notaren udgør afgiften 150 kr., når beløbet ikke overstiger 1.000 kr., og for større beløb 200 kr.

Stk. 2. For protokollation af protest af veksel eller check, som i medfør af de herom gældende regler foretages af andre end notaren, udgør afgiften 150 kr.

§ 43. For bekræftelse af rigtigheden af en afskrift (genpart), som notaren ikke selv har udfærdiget, svares samme afgift som fastsat i § 48, stk. 1 og 2. Bekræftes samtidig rigtigheden af flere ved gennemskrivning udfærdigede afskrifter (genparter) af samme dokument, svares ikke yderligere afgift herfor.

§ 44. For notarens medvirken ved udtrækning af værdipapirer, lodtrækning og lignende handlinger svares 400 kr. for hver påbegyndt time, selve forretningen varer.

§ 45. For andre notarialforretninger svares 150 kr. For notarialforretninger vedrørende oprettelse af testamente eller tillæg til testamente svares dog ingen afgift.

§ 46. Vedrører en notarialforretning flere personer, svares afgift som for et tilsvarende antal forretninger, medmindre forretningen foretages under et på samme sted.

§ 47. Reglen i § 13, stk. 1, nr. 1, finder anvendelse på de i dette kapitel omhandlede afgifter.

Kapitel 8

Udskrifter og attester

§ 48. For attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignende, der udfærdiges af retten, af notarialkontoret i København eller af skibsregisteret, svares 20 kr. for første påbegyndte side og 5 kr. for hver påbegyndt følgende side. Samme afgift svares for bekræftelse af genparter i henhold til retsplejelovens § 39.

Stk. 2. For genpart af et ejendomsblad i tingbogen (tingbogsattest), af et blad i registeret over rettigheder i luftfartøjer eller af skibsbladet i skibsregisteret samt for udskrift af registeret over skorstensmærker og kontorflag svares 50 kr.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder også anvendelse på:

1. Udskrifter af pantefogedbogen.

2. Afskrifter, genparter og fotokopier eller lignende af politirapporter, der udfærdiges af politiet.

Stk. 4. Justitsministeren kan ændre de nævnte afgiftssatser.

§ 49. Afgiftsfri er attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der bestilles af:

1. Statsinstitutioner.

2. Kommunale myndigheder til brug ved regnskabsaflæggelse eller til brug for sager vedrørende offentlig forsorg eller børne- og ungdomsforsorg.

3. Fredningsnævnene.

4. En part i en sag til brug for denne, for så vidt sagen er afgiftsfri i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1-6, § 12, stk. 2, § 51, stk. 1, eller § 55, nr. 1, eller parten er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1, nr. 2 eller 3, § 51, stk. 2, eller § 55, nr. 2.

5. En rekvirent af en fogedforretning til brug for denne, når forretningen er afgiftsfri i medfør af § 20, nr. 1-5.

6. Sigtede eller tiltalte under en straffesag, hvor ret til at få udskrift særligt er hjemlet ham i retsplejeloven uden for bestemmelsen i nævnte lovs § 41 eller er tillagt ham ved beslutning af retten eller dennes formand.

Stk. 2. Uden afgift udfærdiges endvidere:

1. Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig i en borgerlig retssag.

2. Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig vedrørende borgerlige krav i en offentlig straffesag.

3. Første udskrift til rekvirenten af en notarialforretning.

4. Første domsudskrift til beskikket advokat eller beskikket forsvarer.

5. Attest om, hvorvidt dommen i en ægteskabssag er anket.

6. Første udskrift eller attest til en rekvirent af en fogedforretning, når rekvirenten i henhold til retsplejelovens § 492, stk. 2, ikke har givet møde under forretningen.

7. Attester til landinspektører til brug ved udstykning, sammenlægning, magelæg m.v., som angår de i tinglysningslovens §§ 21-23 omhandlede forhold, eller som bevidner, hvem der er beføjet til at råde over en ejendom, hvilke servitutter og brugsrettigheder der påhviler denne, eller hvem der er påtaleberettiget i henhold til tinglysningslovens § 11.

8. Straffeattester.

9. Fotokopier af salgsopstilling udfærdiget til brug ved tvangsauktion over fast ejendom.

Afsnit V

Afgifter for appel

Kapitel 9

Anke

§ 50. For anke i den borgerlige retsplejes former svares afgift efter reglerne i afsnit I på grundlag af påstanden i ankesagen.

Stk. 2. For anke til landsret udgør afgiften dog mindst 500 kr. For anke til højesteret forhøjes afgiften med 50 pct., og afgiften udgør mindst 1.000 kr.

Stk. 3. Afgiften for anke til landsret af de i § 17 nævnte forretninger udgør 500 kr. og for anke til højesteret 1.000 kr.

§ 51. For anke af de i § 12, stk. 1, nr. 1-6, omhandlede sager svares ingen afgift.

Stk. 2. Reglerne i § 13 finder anvendelse ved anke, for så vidt angår stk. 1, nr. 3, dog kun såfremt parten har fri proces i ankesagen.

§ 52. Henviser retten i medfør af retsplejelovens § 587, stk. 3, 1. pkt., en klager til at iværksætte anke i stedet for kære, fradrages den allerede betalte kæreafgift i ankeafgiften, dersom anke iværksættes rettidigt.

§ 53. (Ophævet).

Kapitel 10

Kære

§ 54. For kære til landsret svares 300 kr. og for kære til højesteret 500 kr.

§ 55. Afgiftsfri er kære iværksat af:

1. Parter i en sag, der er fritaget for afgift i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1-6.

2. Parter, der er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1.

3. Anklagemyndigheden og sigtede i offentlige straffesager.

4. Beskikkede forsvarere og advokater vedrørende spørgsmål om vederlag.

5. Parter, der begærer, at et medlem af en landvæsensret skal vige sit sæde.

§ 56. Henviser retten i medfør af retsplejelovens § 587, stk. 3, 2. pkt., en klager til at iværksætte kære i stedet for anke, tilbagebetales det beløb, hvormed den betalte ankeafgift overstiger kæreafgiften, dersom kære iværksættes rettidigt.

§ 57. Omgør vedkommende ret eller myndighed den påkærede kendelse eller beslutning, skal den erlagte kæreafgift tilbagebetales. Får den kærende helt eller delvis medhold ved kæremålets afgørelse, skal kæreafgiften ligeledes tilbagebetales.

Kapitel 11

Ny foretagelse og ekstraordinær anke

§ 58. For behandling af andragende om ny foretagelse af en sag eller om ekstraordinær anke af en dom i medfør af retsplejelovens § 399, svares 1.000 kr. Afgift svares dog ikke, hvis parten har fri proces til at fremsætte andragende om genoptagelse. Afgiften tilbagebetales, såfremt andragendet tages til følge. For selve sagens fornyede foretagelse eller påanke svares ingen afgift.

Afsnit VI

Almindelige bestemmelser

Kapitel 12

Afgifternes beregning og indbetaling m.m.

§ 59. Afgifter, der beregnes som en procentdel, afrundes opefter til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10. Det samme gælder de i § 36, stk. 6, nævnte renter.

§ 60. Afgiftsberegningen foretages af den myndighed, som oppebærer afgiften.

Stk. 2. I boer, der behandles af eksekutorer, beregnes afgiften efter kapitel 5 af eksekutorerne.

Stk. 3. Selv om oppebørslen af afgiften er henlagt til anden myndighed, beregnes afgiften efter kapitel 5 i andre boer end de i stk. 2 nævnte af skifteretten og afgiften efter kapitel 10 af den myndighed, hvis afgørelse påkæres.

§ 61. Afgiftspligten indtræder, medmindre andet er bestemt, når der fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.

Stk. 2. Medmindre andet er bestemt, påhviler afgiftspligten den, der fremsætter begæringen. Såfremt begæringen er fremsat i henhold til fuldmagt, hæfter tillige den befuldmægtigede for afgiften, såfremt denne kan beregnes ved begæringens fremsættelse.

§ 62. Kan afgiften for en retshandling beregnes ved fremsættelsen af begæringen om retshandlingens foretagelse, kan afgiften kræves betalt samtidig med begæringens fremsættelse. Betales afgiften ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens betaling. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, betragtes begæringen som bortfaldet. I så fald bortfalder også afgiften.

Stk. 2. Kan afgiften ikke beregnes ved begæringens fremsættelse, betales afgiften efter påkrav, jfr. dog § 35 og § 36, stk. 6. Der kan ved begæringens fremsættelse kræves sikkerhed for afgiftens betaling, medmindre retten af egen drift skal udføre retshandlingen. Bestemmelserne i stk. 1, 2.-4. pkt., finder herved tilsvarende anvendelse.

§ 63. Afgifterne efter denne lov tilfalder statskassen.

Stk. 2. Afgifterne ved udlæg for skatter og afgifter, der inddrives af en kommune, der har ansat en pantefoged, tilfalder dog nævnte kommune. Afgifterne for udskrift af pantefogedbogen tilfalder den kommune, der har ansat pantefogden.

Kapitel 13

Klage over afgiftsberegningen

§ 64. Indsigelse fra en afgiftspligtig imod beregningen af en afgift sker, bortset fra de i §§ 65-65 a omhandlede tilfælde, ved klage til den afgiftsberegnende myndighed. Klage over beregning af afgift for udlæg på grundlag af udpantningsret indgives dog til fogedretten, selv om beregningen ikke er foretaget af denne. Klagen skal indgives senest 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.

Stk. 2. Den myndighed, hvortil klage indgives, kan se bort fra overskridelser af klagefristen på indtil 6 måneder, når særlige omstændigheder gør overskridelsen undskyldelig.

Stk. 3. Tages klagen til følge, omgøres afgiftsberegningen i overensstemmelse hermed.

Stk. 4. Ændres afgiftsberegningen ikke i henhold til stk. 3, træffes afgørelsen, bortset fra de i stk. 7 nævnte tilfælde, ved kendelse. Afgørelse træffes af:

1. Dommeren, for så vidt angår klager, der indgives til denne.

2. Vedkommende ret, for så vidt angår beregninger foretaget af en justitssekretær eller af chefen for skiftekontoret ved Københavns byret.

3. Præsidenten for Københavns byret, for så vidt angår beregninger foretaget af overnotaren eller notarerne i København.

4. Den ret, hvortil kære er sket, for så vidt angår beregning af kæreafgift foretaget af andre myndigheder end de ordinære domstole.

Stk. 5. Retten (præsidenten) kan efter sit eget skøn af egen drift indhente oplysninger eller erklæringer såvel fra klageren som fra justitsministeren. Kendelsen kan stadfæste afgiftsberegningen eller ændre den til fordel eller til skade for den afgiftspligtige.

Stk. 6. Kendelsen kan inden to uger påkæres i den borgerlige retsplejes former. Bestemmelsen i stk. 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Ændres politiets beregning af afgift for afskrift m.v. af politrapporter ikke i henhold til stk. 3, afgøres klagen af justitsministeren. Det samme gælder, hvis skibsregisterets beregning af afgift for udskrift m.m. af skibsregisteret ikke ændres i henhold til stk. 3.

§ 65. I de af eksekutorer behandlede boer finder arveafgiftslovens regler om klage over beregningen af arveafgift og om det offentliges adgang til at omgøre en foretaget afgiftsberegning anvendelse på beregningen af skifteafgift.

§ 65 a. Afgørelser vedrørende beregningen af en afgift efter afsnit III a samt afgørelser om afvisning efter § 41 e, stk. 3, kæres efter reglerne i tinglysningslovens § 36.

§ 66. Den myndighed, der har beregnet en afgift, kan af egen drift ændre beregningen til fordel for den afgiftspligtige.

Stk 2. Bortset fra de i § 64, stk. 5 og 6, og § 65 omhandlede tilfælde kan efterbetaling af for lidt beregnet afgift ikke kræves, når der er forløbet 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.

Stk. 3. Efterbetaling kan dog kræves, hvor beregningen hviler på urigtige, ufuldstændige eller på anden måde vildledende oplysninger fra den afgiftspligtige eller hans befuldmægtigede. Ved klage over efterkrav finder reglerne i § 64 anvendelse.

Kapitel 14

Bestemmelser om lovens gennemførelse

§ 67. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til lovens gennemførelse, herunder regler om, hvilke myndigheder der skal oppebære afgifterne, hvorledes berigtigelsen af afgifterne skal ske, og hvorledes kontrollen med afgifternes indgang skal foregå.

§ 68. Justitsministeren er endvidere under forudsætning af gensidighed bemyndiget til at frafalde afgift for bevisoptagelse, for så vidt begæringen fremkommer fra udenlandsk myndighed.

Stk. 2. I overenskomster med fremmede stater kan der optages bestemmelser om fritagelse for afgift efter denne lov.

Afsnit VII

Slutningsbestemmelser

Kapitel 15

§ 69. Denne lov træder i kraft den 1. oktober 1969.

Stk. 2. Samtidig ophæves: 1. Almindeligt sportelreglement af 22. marts 1814, bortset fra § 144. 2. Lov af 8. marts 1856 angående nedsættelse af gebyret for attester af skjøde- og pantebøgerne til brug for brandforsikringsforeninger for urørlige ejendomme på landet og fritagelse for brug af stemplet papir for sådanne foreninger. 3. § 44, 3.-5. pkt., i lov af 15. maj 1868 om brandvæsenet i Kjøbenhavn. 4. § 6 i lov af 14. maj 1870 om brandforsikring af kjøbstadsbygninger. 5. § 1, litra h, sidste pkt., i lov nr. 47 af 12. april 1889 om brandforsikringsforeninger for landbygninger. 6. § 14 i lov nr. 36 af 29. marts 1873 om udpantning m.m. 7. Lov nr. 156 af 30. november 1874 om betaling for de til skiftevæsenet hørende forretninger m.m. 8. Lov nr. 151 af 18. november 1898 om betaling for autorisation og eftersyn af skibsdagbøger. 9. § 44 i lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirkninger.

10. § 13 i lov nr. 119 af 20. april 1926 om tilsynet med de af eksekutorer behandlede boer.

11. Lov om retsafgifter i domssager m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 322 af 19. december 1932.

12. Lov nr. 138 af 24. april 1935 om afgift for offentlig auktion m.m.

13. Lov nr. 288 af 3. juli 1942 om visse gebyrers berigtigelse ved stempelmærker.

14. § 16 i lov nr. 224 af 11. juni 1954 om køb på afbetaling.

15. § 67, stk. 3, 2. og 3. pkt., i færdselsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961.

16. § 15, stk. 2, § 42, stk. 1, og § 66, stk. 2, i lov nr. 23 af 14. februar 1967 om leje.

17. § 30, stk. 2, i lov nr. 24 af 14. februar 1967 om midlertidig regulering af boligforholdene.

Stk. 3. Alle begunstigelser med hensyn til afgift for de i § 48 omhandlede attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der ikke er hjemlet i denne lov, bortfalder.

§ 70. Med nedennævnte undtagelser finder denne lovs regler anvendelse, hvor afgiftspligten er indtrådt efter lovens ikrafttræden, medens de hidtil gældende regler finder anvendelse, hvor afgiftspligten efter disse regler er indtrådt før nævnte tidspunkt.

Stk. 2. For afgifter beregnet efter denne lovs ikrafttræden finder reglerne i §§ 59 og 64-66 samt de i henhold til § 67 udfærdigede regler anvendelse, selv om afgifterne skal beregnes efter de hidtil gældende regler.

§ 71. Er en borgerlig domssag anlagt før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler, bortset fra retsafgiftslovens § 7 b og § 12, stk. 1 og 2, anvendelse under hele sagens behandling i første instans. Dette gælder også, for så vidt angår fremsættelse af modkrav, intervention, adcitation og genoptagelse af sagen, efter at udeblivelsesdom er afsagt.

Stk. 2. Hæves en borgerlig domssag, der inden lovens ikrafttræden er anlagt ved urigtigt værneting, inden sagens optagelse til dom, regnes fristen efter § 8 tidligst fra lovens ikrafttræden.

§ 72. Er begæring om foretagelse af en fogedforretning, bortset fra udpantning, fremsat inden lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse for alle i anledning af forretningen inden 12 uger efter lovens ikrafttræden foretagne skridt.

Stk. 2. Er begæring om afsigelse af udpantningskendelse fremsat inden lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse for alle udpantningsforretninger vedrørende det pågældende krav. Efter lovens ikrafttræden svares dog ikke ny afgift, når der allerede en gang er indtrådt afgiftspligt vedrørende kravet.

§ 73. Er begæring om en auktion, der kun kan afholdes af fogden eller skifteretten, indgivet før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 74. Når kendelse om, at konkursbehandling skal finde sted, er afsagt efter lovens ikrafttræden, svares afgift efter denne lovs kapitel 5, selv om konkursbegæringen er indgivet inden lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Af dødsboer svares afgift efter de hidtil gældende regler, når dødsfaldet er sket før lovens ikrafttræden og boet tages under behandling af skifteretten eller eksekutorer uden forudgående privat skifte eller hensidden i uskiftet bo. Af boer, der efter lovens ikrafttræden udleveres den efterlevende ægtefælle i medfør af skiftelovens § 57, svares der dog ingen afgift, selv om dødsfaldet har fundet sted før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Reglerne i § 33 finder anvendelse fra lovens ikrafttræden, selv om de hidtil gældende regler i øvrigt finder anvendelse på boet.

§ 75. Er en konkursbegæring, som ikke har konkursbehandling til følge, indgivet før lovens ikrafttræden, svares ved begæringens bortfald efter lovens ikrafttræden afgift efter de hidtil gældende regler. Afgiftspligten efter skifteafgiftslovens § 6 b bortfalder i øvrigt ved nærværende lovs ikrafttræden. Det samme gælder pligten til at svare afgift efter lov om tvangsakkord uden for konkurs § 38, stk. 4.

Stk. 2. Reglen i skifteafgiftslovens § 6 d er efter nærværende lovs ikrafttræden fremdeles gældende for boer, der før nævnte tidspunkt er udleveret til videre behandling og deling i henhold til skiftelovens § 75.

§ 76. For notarialforretninger samt for udfærdigelse af udskrifter og attester finder de hidtil gældende regler anvendelse, når begæring er indgivet før lovens ikrafttræden.

§ 77. Er ankestævning indleveret til berammelse eller kære iværksat før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse under hele sagens behandling i appelinstansen i tilsvarende omfang som i § 71 bestemt.

§ 78. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 77 af 8. marts 1978 indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 1978.

Lov nr. 291 af 8. juni 1978, hvis § 5 har ændret § 22, stk. 3, og § 26 a, indeholder i § 6 følgende bestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 1979. § 1, nr. 2-10, § 2, § 3 og § 5 finder kun anvendelse, hvis anmodning om tvangsauktion er indgivet til fogedretten efter lovens ikrafttræden.

Lov nr. 197 af 27. maj 1980, hvis § 1 har ændret § 2, stk. 1 og 2, § 12, stk. 2, og § 31, stk. 2, nr. 3, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 1980.

Lov nr. 216 af 13. maj 1981 (Forhøjelse af afgiftssatser m.v.) indeholder i § 2 sålydende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. (Bekendtgjort i Lovtidende den 23. maj 1981).

Lov nr. 276 af 9. juni 1982, hvis § 1 har ændret §§ 16, 17 a, 28, 31, 52, 56 og 58, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Lovens § 1, nr. 1 og nr. 3-6, træder i kraft den 1. april 1983. De øvrige ændringer træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. (Bekendtgjort i Lovtidende den 12. juni 1982).

Lov nr. 563 af 7. december 1983, hvis § 1 har medført indsættelse af kap. 6 a og § 65 a samt ændret § 64, stk. 1, 1. pkt., indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 15. december 1983.

Lov nr. 187 af 9. maj 1984 (betalingsstandsning, gældssanering m.v.), hvis § 3 har ændret § 37, stk. 1, samt medført indsættelse af § 37 a og § 37 b, indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1984.

Stk. 2-3. (Udelades).

Lov nr. 227 af 23. maj 1984 (Forhøjelse af afgiftssatser) indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. (Bekendtgjort i Lovtidende den 26. maj 1984).

Lov nr. 226 af 6. juni 1985 (Sager om ægteskab eller forældremyndighed), hvis § 2 har ændret § 12, stk. 1, nr. 3, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1986.

Justitsministeriet, den 18. august 1986

Erik Ninn-Hansen

/ K. A. Knudsen

Officielle noter

Ingen