Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om hittegods

Herved bekendtgøres lov nr. 146 af 23. april 1952 om hittegods med de ændringer, der følger af lov nr. 242 af 7. juni 1963.


§ 1. Hittegods skal snarest muligt afleveres til politiet, medmindre finderen ved, hvem ejeren er, og straks tilbageleverer det til denne.

§ 2. Er politiet i stand til at fastslå, hvem hittegodset tilhører, tilsiges ejeren til at afhente det.

Stk. 2. Hvis ejeren ikke kendes eller ikke afhenter det fundne, drager politiet omsorg for, at det opbevares på forsvarlig måde.

Stk. 3. Hvis ejeren ikke kendes, foranstalter politiet en bekendtgørelse om fundet optaget i et eller flere af de på stedet mest udbredte dagblade, medmindre dette på grund af det fundnes art skønnes unyttigt.

§ 3. Ejeren af hittegodset har krav på at få dette udleveret, når han melder sig og godtgør sin ret, inden det er bortsolgt, og når han betaler findeløn og de i anledning af fundet påløbne omkostninger.

§ 4. Melder ejeren sig ikke inden udløbet af 3 måneder regnet fra hittegodsets indlevering til politiet og afhenter det fundne, bortsælges det ved politiets foranstaltning ved offentlig auktion.

§ 5. Er hittegodset udsat for hurtig fordærvelse, eller ville opbevaring af det i øvrigt medføre en væsentlig værdiforringelse eller være forbundet med uforholdsmæssig store omkostninger, kan det bortsælges straks, og salget kan da ske på anden måde end ved auktion.

Stk. 2. Ejeren har i disse tilfælde, når han melder sig inden udløbet af den i § 4 fastsatte frist, krav på salgssummen med fradrag af findeløn og omkostninger.

§ 6. Tilbageleveres hittegodset af politiet til ejeren, eller får han i det i § 5 nævnte tilfælde salgssummen for hittegodset udbetalt, fastsætter politimesteren - i København politidirektøren - en findeløn under hensyntagen til hittegodsets art og værdi, findestedet og de nærmere omstændigheder ved fundet.

§ 7. Hvis ejeren ikke afhenter det fundne inden udløbet af den i § 4 fastsatte frist eller dog inden det fundnes bortsalg efter fristens udløb, tilfalder der finderen en trediedel af det ved salget indkomne beløb med fradrag af omkostningerne. Resten tilfalder statskassen.

§ 8. Justitsministeren træffer de nærmere bestemmelser vedrørende lovens gennemførelse.

§ 9. Denne lov berører ikke bestemmelserne vedrørende glemte eller tabte genstande i § 71 i statsbaneloven nr. 336 af 27. juni 1946 og i § 11 i politianordning nr. 571 af 31. december 1947 for jernbaner under privatdrift. Ejheller berøres bestemmelserne om danefæ i Danske Lov 5-9-3 samt forordning af 22. marts 1737 og plakat af 7. august 1752 eller bestemmelserne om optagelse af husdyr i lov nr. 53 af 25. marts 1872 om mark- og vejfred.

§ 10. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. juli 1952.

Stk. 2. Fra lovens ikrafttræden ophæves patent af 28. september 1767 vedrørende hittegods, der findes i København, og plakaterne af 8. juni 1811 og 5. december 1812 vedrørende hittegods, der findes henholdsvis i købstæderne og på landet.

Justitsministeriet, den 1. september 1986

Erik Ninn-Hansen

/C. C. Duus

Officielle noter

Ingen