Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer

Herved bekendtgøres lov nr. 119 af 20. april 1926 om tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 128 af 15. april 1930, § 69, stk. 2, nr. 10, i lov nr. 206 af 21. maj 1969, § 4 i lov nr. 212 af 13. maj 1981 og § 2 i lov nr. 277 af 9. juni 1982.


§ 1. Forinden eksekutor påbegynder skiftebehandlingen, skal eksekutorbevilling og afdødes testamentariske dispositioner forevises for skifteretten; bekræftede genparter af disse dokumenter overleveres samtidig til retten.

Stk. 2. Skifteprotokol og kassebog skal autoriseres af den tilsynsførende myndighed.

Stk. 3. Når skifteretten har udleveret boet til eksekutor, sender den straks meddelelse herom til den tilsynsførende myndighed, jfr. § 3, med angivelse af bevillingens dato.

§ 2. Forinden afslutningen af begyndelses- og registreringsforretningen i henhold til skiftelov nr. 155 af 30. november 1874 §§ 12, 13, 15 og 16 skal eksekutor til protokollen lade hver især af de mødende arvinger og øvrige vedkommende afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at der dem bekendt ikke findes yderligere at registrere, ligesom eksekutor for sit eget vedkommende tilfører protokollen tilsvarende erklæring.

Stk. 2. En erklæring som foran foreskrevet afgives ligeledes ved boets slutning såvel af eksekutor som af de mødende arvinger og øvrige vedkommende.

§ 3. Tilsynet med de af eksekutor behandlede dødsboer udøves i København af justitsministeren eller den, han bemyndiger dertil, udenfor København af vedkommende amtmand. Endvidere er eksekutor med hensyn til boets beholdninger af værdipapirer og kontante midler undergivet tilsyn af justitsministeriets kasseinspektører efter de for justitsministeriets kassebetjente gældende regler.

Stk. 2. Revisionen af sådanne boer udøves i København af en særlig af justitsministeren dertil beskikket revisor, udenfor København af vedkommende amtmand, dog at revisionen for afgiftsberegningens vedkommende såvel i som udenfor København tillige udøves af Finansministeriet på grundlag af den i § 24 i lov nr. 147 af 10. april 1922 foreskrevne indberetning.

Stk. 3. De nærmere regler angående de tilsynsførende myndigheders virksomhed gives ved en af justitsministeren - for revisionen af afgiftsberegningens vedkommende efter samråd med finansministeren - udfærdiget instruks.

Stk. 4. For så vidt afgiftsberegningen angår, er revisionen underlagt finansministeren.

§ 4. Senest 6 uger efter, at bevillingen er meddelt, skal eksekutor til den tilsynsførende myndighed indsende:

  • 1) Bekræftet genpart af afdødes testamentariske dispositioner.
  • 2) Udskrift af begyndelses- og registreringsforretningen.
  • 3) Fortegnelse over arvinger og legatarer, indeholdende oplysning om, hvorvidt de har givet møde på skiftet, og om nogle af dem er umyndige eller fraværende, jfr. skiftelov nr. 155 af 30. november 1874 § 14, i hvilket fald det tillige skal oplyses, hvem der er værge for dem, og med hvilken hjemmel værgen fungerer.
  • 4) Fortegnelse over boets aktiver og - i det omfang, oplysning derom haves - over dets passiver. Af fortegnelsen skal fremgå, hvorledes boets kontante midler er anbragt, og på hvis navn boets værdipapirer lyder.
  • 5) Forslag om sikkerhedsstillelsens størrelse, jfr. § 7.

Stk. 2. Såfremt der i henhold til afdødes testamentariske bestemmelser skal oprettes legater eller stiftelser, skal der endvidere, for så vidt den tilsynsførende myndighed forlanger, at der beskikkes værge for disse, indsendes oplysning om, hvem der er beskikket til værge, og af hvilken myndighed beskikkelsen er foretaget.

§ 5. Når boet ikke er sluttet inden 1 år efter, at bevillingen er meddelt, skal eksekutor til den tilsynsførende myndighed indsende indberetning over det usluttede skifte efter et af justitsministeriet foreskrevet skema. Derefter skal, så længe boet henstår usluttet, sådan indberetning afgives, når der er forløbet et halvt år siden fristen for afgivelsen af den sidste indberetning. Har boets behandling henstået længere end 2 år er den tilsynsførende myndighed derhos berettiget til at forlange indberetning afgivet oftere.

Stk. 2. Den tilsynsførende myndighed er endvidere berettiget til når som helst at forlange sig forelagt boets skifteprotokol og kassebog, de for anbringelsen af boets kontante midler udstedte beviser (bank- eller sparekassebøger, kontokuranter m.v.) samt boets værdipapirer.

§ 6. På det i henhold til reglerne i § 4, jfr. § 5, fremkomne grundlag undersøger den tilsynsførende myndighed, om boets behandling er behørigt fremmet, og om der foreligger lovlig repræsentation for arvinger og legatarer. For så vidt der findes mangler i så henseende, eller der i øvrigt findes noget at indvende mod skiftebehandlingens forsvarlighed, og manglerne ikke ved forhandling med eksekutor snarest afhjælpes, skal indberetning til justitsministeriet straks finde sted.

§ 7. Senest 2 måneder efter, at bevillingen er meddelt, skal eksekutor stille en passende sikkerhed, hvis størrelse fastsættes af den tilsynsførende myndighed efter samråd med eksekutor og under hensyn til boets beskaffenhed og de nærmere forhold i det enkelte tilfælde. Hvis sikkerheden ikke stilles i overensstemmelse med de for oppebørselsbetjente gældende regler, bestemmer den tilsynsførende myndighed endvidere, hvori den skal bestå, samt hvorledes den skal anbringes. Bevis for, at sikkerheden er stillet, indsendes til den tilsynsførende myndighed.

Stk. 2. Sikkerheden frigives efter den tilsynsførende myndigheds bestemmelse, når det godtgøres, at samtlige i boet interesserede samt det offentlige for afgifternes vedkommende er fyldestgjort for deres krav.

§ 8. Boets kontante midler - med undtagelse af det beløb, der skønnes nødvendigt til løbende udbetalinger, dog højst 10.000 kr. - skal anbringes i en sparekasse eller bank.

Stk. 2. Boets på ihændehaveren lydende værdipapirer skal så vidt muligt noteres på boets navn. Afvigelse herfra kan kun ske, såfremt alle arvinger er myndige og til skifteprotokollen meddeler samtykke.

§ 9. Når boet er opgjort, og udbetaling til kreditorer, arvinger og legatarer har fundet sted, skal eksekutor snarest indsende boet til revision.

Stk. 2. Indsendelsen sker til den i § 3 nævnte myndighed, til hvilken boets skifteprotokol og kassebog med samtlige bilag afgives.

Stk. 3. Justitsministeriet kan fastsætte regler om opbevaring af boets akter efter revisionen.

Stk. 4. Om revisionen, der skal tilendebringes snarest muligt, indsendes, så snart den er afsluttet, meddelelse til skifteretten og eksekutor.

§ 10. På tilsvarende måde som i § 9 fastsat foregår revision af foreløbig opgørelse af boet i henhold til arveafgiftslov nr. 147 af 10. april 1922 § 24. Når sådan opgørelse finder sted, skal ikke blot arveafgiften indbetales, men også skifteafgift og repartitionsstempel erlægges, således at berigtigelse også for disse afgifter finder sted ved boets slutning.

§ 11. Når bobehandlingen genoptages på grundlag af den oprindelig meddelte eksekutorbevilling, skal eksekutor straks indsende meddelelse herom til den tilsynsførende myndighed.

Stk. 2. De i §§ 4, 5 og 7 fastsatte frister regnes fra genoptagelsens dato; i øvrigt kommer lovens bestemmelser til anvendelse med de lempelser, der følger af forholdets natur.

§ 12. Et af eksekutorer behandlet bo skal overgå til behandling af skifteretten i følgende tilfælde:

1. Ifølge skifterettens bestemmelse, som ikke er genstand for anke eller kære: a) Når de mødende stemmeberettigede fordringshavere, efter at det er afgjort, at gælden ikke vedgås, på en i dette øjemed indkaldt skiftesamling med en flerhed af stemmer, der både efter tal og vægt svarer til mindst halvdelen af samtlige bekendte fordringshaveres krav, vedtager det, medmindre skifteretten efter samtlige foreliggende oplysninger må anse boet for solvent. Udelukkede fra at deltage i afstemningen er fordringshavere, hvis fordringer er tilstrækkeligt sikrede ved pant, kaution eller på anden måde. Om og for hvilket beløb en fordringshaver er stemmeberettiget, afgøres efter de foreliggende oplysninger foreløbig af eksekutor. Til prøvelse af, om boet skal overgå til skifteretten, kan enhver fordringshaver forlange en skiftesamling indkaldt til afholdelse inden 14 dage. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af det til afgørelse foreliggende spørgsmål. Efterkommer eksekutor ikke denne begæring, eller vægrer han sig ved overensstemmende med det i skiftesamlingen vedtagne at afgive behandlingen til skifteretten, kan enhver fordringshaver forelægge sagen for skifteretten, der, efter at have givet eksekutor lejlighed til at udtale sig og eventuelt at have for boets regning afholdt en skiftesamling, afgør spørgsmålet. b) Når eksekutor undlader inden den foreskrevne frist at stille sikkerhed overensstemmende med § 7.

2. Ifølge justitministerens bestemmelse: Foruden i tilfælde af klage over boets utilbørlige forhaling, jfr. skiftelov nr. 155 af 30. november 1874 § 89, kan sådan bestemmelse træffes i følgende tilfælde: a) Når eksekutor eller en af eksekutorerne ikke længere er i besiddelse af de til at beskikkes som sådan fornødne egenskaber. b) Når det skønnes, at boets behandling ikke behørigt fremmes af eksekutor. c) Når eksekutor har gjort sig skyldig i misligheder med hensyn til behandlingen af boets midler, eller eksekutor undlader på forlangende at meddele den tilsynsførende myndighed de for dennes virksomhed nødvendige oplysninger, eller der i øvrigt foreligger væsentlige mangler ved skiftebehandlingen.

Stk. 2. Når der er truffet bestemmelse om, at boet skal overgå til skifterettens behandling, er eksekutor pligtig til straks at aflevere boets aktiver, bøger og papirer under ansvar efter straffeloven af 10. februar 1866 § 98, 2 det stykke, ligesom han snarest muligt skal aflægge behørigt regnskab til skifteretten for sin bestyrelse af boet.

Stk. 3. I alle tilfælde, i hvilket boet efter denne paragraf overgår til skifteretten, skal det behandles til ende af denne. Skifteretten afgør - uden hensyn til indholdet af afdødes testamentariske dispositioner -, om og i bekræftende fald hvilket vederlag der skal tillægges eksekutor for hans hidtidige behandling af boet.

§ 13. (Ophævet).

§ 14. Denne lov træder i kraft den 1. juli 1926 og finder anvendelse på alle dødsboer, for hvilke eksekutorbevilling udfærdiges efter lovens ikrafttræden, eller som genoptages til behandling efter dette tidspunkt.

Stk. 2. På boer, der ved lovens ikrafttræden henstår under behandling, kommer lovens bestemmelser ligeledes til anvendelse, dog med undtagelse af reglerne i §§ 1, 2, 4 og 7, jfr. § 12 nr. 1 b.

§ 15. Eksekutorers forpligtelse i henhold til forordning 12. februar 1790 § 7 til at indsende designationer over skifter og den dem i medfør af forordning om kancelliets kasse- og regnskabsvæsen af 8. juli 1840 § 14, jfr. § 10, påhvilende forpligtelse til halvårlig at indsende en kasseekstrakt ophæves.

Stk. 2. I øvrigt bemyndiges finansministeren til at træffe bestemmelse om ophævelse af eller lempelser med hensyn til indberetninger og lignende, som eksekutorer efter den hidtil gældende lovgivning skal indgive af hensyn til afgifter til statskassen.

§ 16. Regeringen bemyndiges til før lovens ikrafttræden på Færøerne ved kongelig anordning at foretage sådanne ændringer i loven, som kræves for disse øers vedkommende.

Justitsministeriet, den 9. september 1986

Erik Ninn-Hansen

/Jens Møller

Officielle noter

Ingen