Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forbud mod visse tændstikker m.m.

    Herved bekendtgøres lov nr. 13 af 14. februar 1874 om forbud mod visse tændstikker m.m. med de ændringer, der følger af lov nr. 213 af 4. juni 1965.


     § 1. Efter den 1. januar 1875 forbydes det her i landet at forfærdige tændstikker, i hvis tændsats der findes hvidt fosfor, eller andre tændstikker end sådanne, der er bestemt til at afstryges på særlige dertil indrettede strygeflader. Det forbydes derhos fra samme tid her til landet at indføre og efter den 1. juli 1875 her i landet at forhandle tændstikker, hvis forfærdigelse i henhold til det ovenstående er forbudt.

     § 2. I de tændstikfabrikker, i hvilke der bruges rødt (amorft) fosfor og klorsurt kali, skal de rum, hvori bearbejdelsen af det røde fosfor foregår, være vel afsondrede fra de lokaler, hvori der arbejdes med klorsurt kali.

     § 3. Overtrædelse af loven straffes med bøde.

     § 4. Denne lov kan ved kongelig anordning udvides til at gælde for Færøerne.

Justitsministeriet, den 15. september 1986

Erik Ninn-Hansen

    / Hans-Viggo Jensen