Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993.


Kapitel 1

Meddelelse af tilladelse

§ 1. Justitsministeren kan meddele tilladelse til oprettelse og drift af spillekasinoer.

Stk. 2. Tilladelse kan meddeles for indtil 10 år ad gangen.

Stk. 3. Ved afgørelsen af, om en tilladelse kan meddeles, skal der lægges vægt på, at den, der ønsker en tilladelse, må antages at ville drive spillekasinoet på fuldt forsvarlig måde.

Stk. 4. Der kan fastsættes vilkår for tilladelsen.

Kapitel 2

De enkelte spil m.v.

§ 2. I et spillekasino må der kun spilles roulette, baccarat og black jack.

Stk. 2. Justitsministeren kan meddele tilladelse til andre former for spil, ligesom den enkelte tilladelse kan begrænses til en eller flere spilleformer.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om kontrol af det spilletekniske udstyr.

§ 3. I tilknytning til et spillekasino kan der opstilles gevinstgivende spilleautomater, der kun må kunne benyttes af spillekasinoets gæster.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om gevinstgivende spilleautomater, herunder om kontrol af automaterne.

§ 4. Indehaveren af en tilladelse skal udarbejde et spillereglement, der redegør for spillereglerne for de enkelte spil.

Stk. 2. Spillereglementet skal ved opslag bekendtgøres for spillekasinoets gæster, ligesom det på begæring skal udleveres til gæsterne.

§ 5. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om spillenes afvikling, herunder om maksimum og minimum for indsatser i de enkelte spil.

§ 6. Indsatser i spil skal, bortset fra de i § 3, stk. 1, nævnte spil, gøres med særlige spillemærker (jetons).

Stk. 2. Gevinster i spil skal, bortset fra de i § 3, stk. 1, nævnte spil, udbetales i spillemærker.

Stk. 3. Veksling fra kontanter til spillemærker kan foretages i kasinoets vekselkasse samt ved spillebordene, medens veksling fra spillemærker til kontanter kun må finde sted i kasinoets vekselkasse.

Stk. 4. Alle spillemærker skal veksles i kasinoets vekselkasse, inden spillekasinoet forlades.

Stk. 5. Et spillekasino skal føre et dagligt regnskab.

Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes udbetalinger efter stk. 4 skal finde sted, samt regler om opgørelse af og kontrol med kontanter ved spillebordene.

§ 6 a. Uanset reglerne i § 6 kan spillekasinoets gæster anvende spillemærker inden for spillekasinoets område som betaling ved køb af tobak, mad og drikkevarer.

Stk. 2. Spillemærker, der modtages som betaling, skal veksles dagligt i spillekasinoets vekselkasse inden kasinoets lukning.

§ 7. Justitsministeren kan fastsætte regler om fabrikation og godkendelse af spillemærker til brug i spillekasinoer.

Kapitel 3

Adgangskrav m.v.

§ 8. Et spillekasino skal være offentligt tilgængeligt, dog må kun personer over 18 år få adgang til spillekasinoet.

Stk. 2. Enhver gæst skal på begæring forevise legitimation.

§ 8 a. Ingen gæster må under besøg i et spillekasino være i besiddelse af apparat til telekommunikation eller med elektronisk kalkulationsprogrammel.

§ 9. Justitsministeren kan fastsætte regler om opkrævning af entre samt om åbningstid for spillekasinoer.

Kapitel 3 a

Registrering m.v.

§ 9 a. Ethvert spillekasino skal registrere oplysninger om enhver ankommende gæsts navn, adresse, fødselsdato, nationalitet samt angivelse af gæstens ankomsttidspunkt. Disse oplysninger skal opbevares af spillekasinoet i 2 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i spillekasinoet, hvorefter spillekasinoet skal foretage sletning af oplysningerne.

Stk. 2. Spillekasinoet skal samtidig med registreringen foretage en videoregistrering af den ankommende gæst, der sikrer efterfølgende identifikation af videooptagelsen med den i stk. 1 nævnte registrering. Videooptagelsen skal opbevares af spillekasinoet i 2 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i spillekasinoet, hvorefter spillekasinoet skal foretage sletning af optagelserne.

Stk. 3. Enhver gæst skal ved registrering efter stk. 1 forevise legitimation.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger og videooptagelser må alene videregives til politiet, der mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til oplysningerne, når det skønnes nødvendigt.

§ 9 b. Enhver kan kræve, at et spillekasino efter anmodning registrerer den pågældende med de i § 9 a, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger samt med oplysning om, at vedkommende skal afvises ved indgangen til spillekasinoet. Anmodningen, der kan fremsættes såvel skriftligt som ved personlig henvendelse, skal hidrøre fra den pågældende selv. Et spillekasino skal før registrering have modtaget en af den pågældende underskrevet erklæring om den ønskede registrering.

Stk. 2. Personer, der er registreret efter reglerne i stk. 1, kan til enhver tid begære registreringen slettet. Begæringen om sletning, der kan fremsættes efter samme regler som nævnt i stk. 1, har virkning 8 dage efter spillekasinoets modtagelse af begæringen.

Stk. 3. Oplysningerne i registeret skal automatisk slettes 5 år efter registreringen, selv om der ikke af den registrerede er fremsat begæring herom.

Stk. 4. Oplysninger, der er registreret i henhold til stk. 1, må ikke videregives i videre omfang end nævnt i § 9 a, stk. 4.

§ 9 c. Ethvert spillekasino, der konstaterer falskspil eller andre strafbare handlinger i forbindelse med spillenes afvikling, kan foretage registrering af de personer, der begår sådanne forhold eller medvirker hertil, såfremt forholdene samtidig anmeldes til politiet. Registrering som nævnt i 1. pkt. kan i registreringsperioden danne grundlag for afvisning af den eller de pågældende personer som gæst i spillekasinoet.

Stk. 2. Såfremt anmeldelsen ikke fører til nogen sigtelse eller sigtelsen senere frafaldes, skal politiet underrette spillekasinoet herom, og den pågældende registrering skal straks slettes. Det samme gælder, såfremt den pågældende senere frifindes for det anmeldte forhold.

Stk. 3. Oplysninger registreret i henhold til stk. 1, og som fører til domfældelse i anledning af det anmeldte forhold, skal automatisk slettes 5 år efter registreringen.

Stk. 4. Oplysninger, der er registreret i henhold til stk. 1, må ikke videregives i videre omfang end nævnt i § 9 a, stk. 4.

§ 9 d. For registre, der oprettes i henhold til §§ 9 a-9 c, finder reglerne i §§ 5-7 e, §§ 21-25 og § 28 i lov om private registre tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4

Regler vedrørende spillekasinoets personale

§ 10. I et spillekasino må kun ansættes personer, der er fyldt 18 år.

§ 11. En ansat må ikke deltage i spil i spillekasinoet ud over i de tilfælde, hvor den ansattes funktion i spillekasinoet er at medvirke i spillenes afvikling.

§ 12. En ansat må ikke modtage gaver eller andre begunstigende ydelser fra spillekasinoets gæster.

Stk. 2. Spillekasinoets gæster kan lægge spillemærker bestemt for kasinoets personale i særlige beholdere (troncen).

Stk. 3. Beløb, der er givet i henhold til stk. 2, skal fordeles mellem de ansatte efter en skriftlig aftale, som skal være godkendt af justitsministeren. Spillekasinoets bestyrelse, direktion, administrative personale og sikkerhedspersonale samt kontrollanter som nævnt i § 20 a må dog ikke modtage ydelser fra troncen. Troncen må ikke anvendes til dækning af spillekasinoets udgifter til de ansatte til feriepenge, sygedagpenge eller løn under barsel m.v. samt godtgørelser i henhold til funktionærloven eller andet retsgrundlag.

Stk. 4. Spillekasinoets ledelse kan uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 forlods udtage 10 pct. af troncens beholdning for hver måned til brug for spillekasinoets drift.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om opgørelse af og kontrol med troncen, herunder om personalets medvirken ved optælling samt indsigt i regnskabet for troncen.

§ 13. I et spillekasino må kun ansættes personer, der forud for ansættelsen er godkendt af politiet.

§ 14. Reglerne i §§ 11 og 12, stk. 1, gælder også for indehaveren af tilladelsen samt for direktører og bestyrelsesmedlemmer i et selskab, der er meddelt tilladelse.

Kapitel 5

Årsregnskab og revision

§ 15. Indehaveren af en tilladelse skal, i det omfang vedkommende ikke er omfattet af den øvrige lovgivnings regler om bogføring og aflæggelse af årsregnskab m.v., foretage bogføring og udarbejde årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter efter regler i eller fastsat i henhold til bogføringsloven. Indehaveren skal endvidere udarbejde en årsberetning.

Stk. 2. Årsregnskabet skal udarbejdes, således at det med revisionspåtegning foreligger i godkendt stand senest 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

§ 16. Hvis der ikke efter anden lovgivning er foreskrevet revision, skal indehaveren af en tilladelse antage en eller flere statsautoriserede eller registrerede revisorer.

Stk. 2. Mindst en af revisorerne skal være statsautoriseret revisor.

Stk. 3. Justitsministeren kan afsætte revisor.

Stk. 4. Er indehaveren af en tilladelse ikke en virksomhed, der er omfattet af årsregnskabslovens kapitel 8 a, gælder reglerne i § 17.

§ 17. Bestemmelserne i § 61 b, stk. 3, § 61 g, stk. 1, § 61 h og § 61 i i årsregnskabsloven gælder også ved revision af det i § 15 omhandlede årsregnskab.

Stk. 2. Revisor skal til brug for indehaveren af en tilladelse og dennes ledelse føre en revisionsprotokol. Indehaveren og alle medlemmer af ledelsen skal underskrive enhver protokoltilførsel.

§ 18. I forbindelse med sin kritiske gennemgang af regnskabsmaterialet og spillekasinoets forhold i øvrigt skal revisor efterkomme de krav vedrørende revisionen, som justitsministeren stiller.

Stk. 2. Revisor kan i øvrigt i påtegningen meddele oplysninger, som revisor anser det for rigtigst at lade komme til justitsministerens kundskab.

§ 19. Indehaveren af en tilladelse skal på begæring indsende en kopi af det reviderede årsregnskab samt af årsberetningen til Justitsministeriet.

Kapitel 6

Kontrolbestemmelser

§ 20. Politiet fører tilsyn med, at kasinovirksomheden drives på fuldt forsvarlig måde.

Stk. 2. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til et spillekasinos lokaler, forretningsbøger og papirer m.v. for at føre tilsyn med virksomhedens udøvelse.

Stk. 3. Politiet kan pålægge indehaveren af en tilladelse eller ansatte at afgive oplysninger om kasinovirksomheden.

§ 20 a. Der skal altid være en af spillekasinoet uafhængig regnskabskyndig person (kontrollant) til stede i hele kasinoets åbningstid.

Stk. 2. Kontrollanterne i et spillekasino udpeges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor spillekasinoet er beliggende, blandt de ansatte i kommunens administration for en periode af to år.

Stk. 3. Spillekasinoet refunderer kommunen et beløb svarende til de samlede løn- og administrationsudgifter, som kommunen har afholdt til kontrollanter efter stk. 2. Uenighed om beløbets størrelse kan indbringes for Justitsministeriet.

Stk. 4. Kontrollanterne skal, inden arbejdsforholdet påbegyndes, godkendes af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvori spillekasinoet er beliggende. Kontrollanterne i et spillekasino er alene underlagt politimesterens (politidirektørens) instruktion.

Stk. 5. Kontrollanten skal foretage indberetning til politiet, såfremt vedkommende bliver opmærksom på, at de for spillekasinoet gældende regler ikke overholdes, eller kontrollanten i øvrigt bliver opmærksom på uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling m.v.

Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrollanternes uddannelse, arbejdsopgaver m.v.

§ 20 b. Såfremt spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale eller andre ansatte får mistanke om, at en veksling har tilknytning til hvidvaskning af penge, eller der foregår uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling, skal den, der får mistanken, straks underrette den i § 20 a nævnte kontrollant, der i henhold til § 20 a, stk. 5, træffer beslutning om underretning af politiet.

§ 20 c. I ethvert spillekasino skal der være installeret apparatur, der gør det muligt samtidig at foretage videoovervågning af alle vekselkassens transaktioner samt af alle transaktioner i forbindelse med afviklingen af alle spil ved spillebordene.

Stk. 2. I spillekasinoets åbningstid skal der være mindst een person til stede, der kan betjene videomaskinerne. Videooptagelserne skal opbevares i 2 måneder efter optagelsen, videooptagelser fra spillebordene dog 1 måned, hvorefter spillekasinoet skal foretage sletning af optagelserne.

Stk. 3. Videooptagelserne må ikke videregives i videre omfang end nævnt i § 9 a, stk. 4.

Kapitel 7

Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelser m.v.

§ 21. En tilladelse bortfalder,

 • 1) når indehaveren af tilladelsen ophører med at eksistere,
 • 2) når der sker ændringer i direktionen eller bestyrelsen for det selskab eller lignende, der er meddelt tilladelse, medmindre ændringen efter anmeldelse inden 14 dage godkendes af justitsministeren, eller
 • 3) når indehaveren af tilladelsen anmelder betalingsstandsning eller kommer under konkurs.

Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til Justitsministeriet kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der har anmeldt betalingsstandsning, eller et konkursbo uden tilladelse fortsætte kasinovirksomheden med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil 6 måneder efter dødsfaldet, betalingsstandsningens anmeldelse eller konkursdekretets afsigelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges.

§ 22. En tilladelse kan tilbagekaldes af justitsministeren, såfremt

 • 1) indehaveren af tilladelsen har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til loven eller af vilkår for tilladelsen,
 • 2) indehaveren af tilladelsen dømmes for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at drive et spillekasino, jf. borgerlig straffelovs § 78, stk. 2,
 • 3) indehaveren af tilladelsen ikke længere kan antageliggøre, at vedkommende vil kunne drive spillekasinoet på fuldt forsvarlig måde, eller
 • 4) spillekasinoet er til væsentlig forstyrrelse af den offentlige orden.

Stk. 2. En afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

§ 23. En afgørelse efter § 22 kan af tilladelsens indehaver forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Justitsministeriet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter for retten efter reglerne om politisager.

Stk. 2. Anmodning om indbringelse af sagen for retten har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at indehaveren af tilladelsen skal have adgang til at drive spillekasinoet under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at spillekasinoet ikke må drives under ankesagens behandling.

Kapitel 8

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 4, § 6, stk. 1-5, § 6 a, stk. 2, § 8, stk. 1, § 8 a, §§ 9 a-9 c, §§ 10 og 11, § 12, stk. 1 og 3, §§ 13-15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 2, § 18, stk. 1, § 19, § 20 a, stk. 1 og 5, og §§ 20 b og 20 c eller
 • 2) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 1, stk. 4.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 25. Loven træder i kraft den 31. december 1990.

§ 26. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 10. oktober 1994

Bjørn Westh

/ Niels Boesen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • § 67 i Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil er sålydende:

  “§ 67. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:
  1) Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008.
  2) Lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006.
  3) Lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006.
  4) Lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 12. november 2003.
  5) Lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m.
  6) Lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994.
  7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.”

  Lovens § 66, stk. 1, er sålydende:

  ”§ 66. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.”