Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Forkyndelse af Stævninger i Udlandet m.v.(* 1)

    Vi Frederik den Ottende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


Regeringen bemyndiges til ved Afslutning af Overenskomst med fremmed Stat under Forudsætning af Gensidighed at bestemme, at Forkyndelse af Stævninger her i Landet til udenlandske Domstole samt andre retslige Forkyndelser kunne foretages ved det paagældende fremmede Lands diplomatiske eller konsulære Agenter, samt at Forkyndelse af Stævninger i Udlandet til danske Domstole og andre retslige Forkyndelser med Gyldighed efter dansk Ret kunne foretages ved den danske Stats diplomatiske eller konsulære Agenter i det paagældende Land. Nærmere Regler om Forkyndelsesmaaden kunne fastsættes af Regeringen.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 12te April 1911.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L.S.)

    /Buelow.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1910-11: Landst. Tid. Sp. 854, 949, 971, 1139; Folket. Tid. Sp. 6575, 6699, 6792; Till. A. Sp. 3925; Till. C. Sp. 741, 969.