Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om visse forbrugeraftaler

(Dørsalg m.v., postordresalg og løbende tjenesteydelser)

(FORBRUGERAFTALELOVEN)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1.

LOVENS OMRÅDE.

§ 1

Loven finder anvendelse på forbrugeraftaler og på erhvervsdrivendes henvendelser med henblik på indgåelse af sådanne aftaler.

Stk. 2. Som en forbrugeraftale betegnes en aftale, som en erhvervsdrivende indgår i sit erhverv, når den erhvervsdrivendes ydelse hovedsagelig er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for den anden part (forbrugeren) og den erhvervsdrivende vidste eller burde vide dette. Aftale om at udføre arbejde for en erhvervsdrivende anses dog ikke for en forbrugeraftale.

Stk. 3. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale, han har indgået, ikke er en forbrugeraftale.

Stk. 4. Under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 2 finder kapitel 2 og 3 tillige anvendelse på aftaler om køb fra ikke-erhvervsdrivende, hvis aftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende, samt på erhvervsdrivendes henvendelser med henblik på indgåelse af sådanne aftaler.

Kapitel 2.

FORBUD MOD UANMODET HENVENDELSE M.V.

§ 2

Erhvervsdrivende må ikke uden forudgående anmodning herom rette personlig eller telefonisk henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for henvendelser om

 • 1) salg eller bestilling af varer, som efter næringslovens § 12, stk. 1, litra a, og stk. 2, samt § 13 kan sælges ved omførsel,
 • 2) bestilling af bøger,
 • 3) tegning af abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter,
 • 4) tegning af forsikring eller
 • 5) tegning af abonnement, der omfatter redningstjeneste eller sygetransport, hos en virksomhed, med hvilken een eller flere kommuner har indgået aftale om udførelse af rednings- og slukningsarbejde ved ildebrand.

§ 3

Et løfte afgivet af forbrugeren ved en erhvervsdrivendes henvendelse i strid med § 2 er ikke bindende.

§ 4

Fremsender eller afleverer en erhvervsdrivende en vare til en forbruger uden dennes forudgående anmodning, og skyldes dette ikke en fejl, kan forbrugeren beholde varen vederlagsfrit.

Kapitel 3.

FORTRYDELSESRET VED AFTALER INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED.

§ 5

Er en aftale om køb af vare indgået under et møde med den erhvervsdrivende uden for dennes faste forretningssted, eller har forbrugeren under tilsvarende omstændigheder afgivet tilbud, kan forbrugeren træde tilbage fra aftalen eller tilbudet i overensstemmelse med §§ 6-9 (fortrydelsesret).

Stk. 2. Under samme betingelser har forbrugeren fortrydelsesret ved aftale om

 • 1) en løbende forpligtelse for den erhvervsdrivende til mod vederlag at foretage tilsyn eller vedligeholdelse af fast ejendom eller løsøre, at udføre vagt- eller redningstjeneste, at give undervisning, at udføre bogførings-, regnskabs- eller revisionsvirksomhed, at yde legemspleje eller at yde andre lignende tjenester eller
 • 2) tegning af abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter eller på løbende bogudgivelser af ikke forud fastlagt omfang.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke,

 • 1) såfremt mødet finder sted, efter at forbrugeren har anmodet herom under eller i tilslutning til en personlig henvendelse på sælgerens forretningssted,
 • 2) ved køb af varer, som skal fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov,
 • 3) ved køb af varer, som efter næringslovens § 12, stk. 1 og 2, og § 13 kan sælges ved omførsel,
 • 4) ved køb på torve, markeder og dyrskuer af varer, som efter næringslovens § 14 kan sælges sådanne steder,
 • 5) ved køb på købestævner og udstillinger, jfr. næringslovens § 15, stk. 1, når salgsgenstanden overgives og købesummen betales samtidig med aftalens indgåelse, eller
 • 6) ved køb på auktion.

§ 6

Vil forbrugeren bruge fortrydelsesretten, skal han underrette den erhvervsdrivende herom senest ugedagen efter det møde, der er nævnt i § 5, stk. 1.

Stk. 2. Ved køb af bøger samt ved de aftaler, som er nævnt i § 5, stk. 2, nr. 2, regnes fristen dog først fra den dag, hvor forbrugeren har fået det købte eller den første levering i hænde. Det samme gælder ved andre køb, hvis forbrugeren ikke senest på mødet har haft lejlighed til at undersøge det købte eller en vare af samme art.

Stk. 3. Det er tilstrækkeligt, at forbrugeren har afsendt underretningen med post inden fristens udløb.

Stk. 4. Forbrugeren kan også bruge fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse en forsendelse fra den erhvervsdrivende, medmindre forsendelsen først kommer frem til ham efter fristens udløb.

Stk. 5. I de tilfælde, der er nævnt i § 1, stk. 4, kan køberen afgive underretning til den erhvervsdrivende eller til sælgeren.

§ 7

Den erhvervsdrivende skal på mødet give forbrugeren tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten.

Stk. 2. Gives oplysning ikke i overensstemmelse med stk. 1, er aftalen ikke bindende for forbrugeren.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om oplysningens form og indhold.

§ 8

Har forbrugeren ved køb fået varen eller en del heraf i hænde, er hans fortrydelsesret betinget af, at han holder det modtagne til disposition for sælgeren i væsentlig samme stand og mængde, hvori det var, da han fik det i hænde, jfr. dog stk. 2. Har køberen taget varen i brug, kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende, såfremt det efter varens art er åbenbart, at brugen medfører en formindskelse af varens salgsværdi.

Stk. 2. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.

Stk. 3. Afhenter sælgeren ikke varen inden 3 måneder efter, at han fra køberen har modtaget underretning om dennes tilbagetræden fra aftalen, tilfalder varen vederlagsfrit køberen.

Stk. 4. Ved de aftaler, som er nævnt i § 5, stk. 2, kan forbrugeren træde tilbage, selv om den erhvervsdrivende er begyndt at erlægge sin ydelse.

§ 9

Har forbrugeren betalt helt eller delvis, skal det betalte tilbagebetales inden rimelig tid efter modtagelsen af forbrugerens underretning om tilbagetrædelsen.

Stk. 2. Forbrugeren kan holde det modtagne tilbage, indtil vederlaget eller den betalte del heraf tilbagebetales.

Kapitel 4.

FORTRYDELSESRET VED POSTORDRESALG.

§ 10

Som postordresalg betegnes aftale om salg af vare, ifølge hvilken varen skal sendes til køberen, når sælgeren i katalog, brochure, annonce eller lignende materiale har tilbudt at sende varen efter skriftlig eller telefonisk bestilling og køberen har afgivet bestilling på denne måde.

Stk. 2. Ved postordresalg kan køberen træde tilbage fra aftalen i overensstemmelse med §§ 11-13 (fortrydelsesret).

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke ved køb af

 • 1) varer, som skal fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov, eller
 • 2) levnedsmidler og andre varer til forbrug i husholdningen.

§ 11

Vil køberen bruge fortrydelsesretten, skal han senest ugedagen efter, at han har fået varen eller det første parti heraf i hænde, tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til sælgeren. Benytter køberen forsendelse, er det tilstrækkeligt, at han inden fristens udløb har overgivet det modtagne til en fragtfører, som har påtaget sig forsendelsen til sælgeren. Køberen kan endvidere bruge fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse sælgerens forsendelse.

Stk. 2. Fortrydelsesretten er betinget af, at varen overgives til sælgeren på dennes forretningssted i væsentlig samme stand og mængde, hvori den var, da køberen fik den i hænde. § 8, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Har køberen betalt helt eller delvis, skal sælgeren tilbagebetale det modtagne, så snart han har modtaget varen og haft lejlighed til at undersøge den.

Stk. 4. Omkostningerne ved varens tilbagesendelse til sælgeren påhviler køberen.

§ 12

Har sælgeren påtaget sig at afhente varen hos køberen, såfremt denne bruger sin fortrydelsesret, skal køberen, hvis han vil bruge fortrydelsesretten, underrette sælgeren herom senest ugedagen efter, at han har fået varen eller det første parti heraf i hænde. § 6, stk. 3, § 8, stk. 1-3, § 9 samt § 11, stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 13

Ved fremsendelsen af varen til køberen skal sælgeren give denne tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten.

Stk. 2. Gives oplysning ikke i overensstemmelse med stk. 1, er aftalen ikke bindende for forbrugeren.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om oplysningens form og indhold.

Kapitel 5.

RET TIL OPSIGELSE AF AFTALER OM LØBENDE TJENESTEYDELSER M.V.

§ 14

Aftaler af den art, der er nævnt i § 5, stk. 2, nr. 1, kan, når der er gået 9 måneder efter aftalens indgåelse, opsiges af forbrugeren med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Stk. 2. Med samme varsel kan aftaler af den art, der er nævnt i § 5, stk. 2, nr. 2, opsiges af forbrugeren, når der er gået 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på aftale om køb af et bogværk, ifølge hvilken de enkelte bind skal leveres efterhånden, såfremt aftalen er indgået eller forbrugeren har afgivet tilbud uden for fast forretningssted, jfr. § 5, stk. 1.

Stk. 4. En aftale omfattet af stk. 1-3, der er indgået ved anvendelse af en standardformular, skal indeholde en bestemmelse, som tydeligt angiver, med hvilket varsel og i givet fald fra hvilket tidspunkt aftalen kan opsiges af forbrugeren. Bestemmelsen må ikke være uforenelig med forbrugerens ret til opsigelse efter stk. 1-3.

§ 15

Har forbrugeren på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter tidspunktet for aftalens ophør ifølge opsigelsen, skal vederlaget for denne periode straks tilbagebetales.

Kapitel 6.

ANDRE BESTEMMELSER.

§ 16

Loven kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.

§ 17

Falder i henhold til kapitel 3 og 4 den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, udløber fristen den følgende hverdag.

§ 18

Overtrædelse af § 2, stk. 1, straffes med bøde. Det samme gælder den erhvervsdrivendes overtrædelse af § 14, stk. 4.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges virksomheden som sådan.

§ 19

Loven træder i kraft den 1. januar 1979.

Stk. 2. Kapitel 3 og 4 finder anvendelse, når aftalen er indgået eller forbrugeren har afgivet tilbud efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Med undtagelse af § 14, stk. 4, finder kapitel 5 også anvendelse på aftaler, som er indgået før lovens ikrafttræden.

§ 20

§ 11 i næringslov nr. 601 af 10. december 1975 ophæves.

§ 21

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan, bortset fra kapitel 2 for så vidt angår Færøerne, ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 29. MARTS 1978.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Erling Jensen.

Officielle noter

Ingen