Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven, lov for Færøerne om udgifterne i strafferetsplejen og lov for Færøerne om rettens pleje (Suppleanter til Den Særlige Klageret, ophævelse af pligten til at betale afsoningsomkostninger på Færøerne og administreret dommerembede på Færøerne m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, som ændret senest ved lov nr. 364, lov nr. 366 og lov nr. 369 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 1 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For hvert af rettens medlemmer beskikker kongen efter tilsvarende regler som for vedkommende medlem en første- og en andensuppleant. For dommerne og advokaten beskikkes suppleanterne blandt de i medfør af stk. 2 og 3 indstillede. Suppleanterne tiltræder om nødvendigt retten, således at førstesuppleanten går forud for andensuppleanten.«

2. § 16 a, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Retterne i Gentofte, Gladsakse, Tåstrup, Hørsholm, Svendborg, Kolding og Skanderborg består af 2 dommere.«

3. § 17, stk. 1, affattes således:

»Der ansættes 2 dommere ved retterne i Glostrup, Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Holbæk, Slagelse, Næstved, Haderslev, Sønderborg, Vejle, Fredericia, Silkeborg, Viborg, Frederikshavn og Hjørring.«

4. § 19, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

5. I § 135, stk. 2, 2. pkt., ændres »dommer, der er beskikket i medfør af § 16 a, stk. 3« til: »i medfør af § 16 a, stk. 3, administrerende dommer«.

6. I § 577, stk. 1, 1. pkt., udgår »af fogedretten«.

§ 2

I lov nr. 187 af 7. juni 1958 for Færøerne om udgifterne i strafferetsplejen ophæves § 5.

§ 3

I lov nr. 92 af 23. februar 1988 for Færøerne om rettens pleje, om ændring af lov om retsafgifter, om ændring af lov om børns retsstilling og om ikrafttrædelse af lov om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektivvirksomheder m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter nr. 5:

» 5 a. I § 16 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nyt 3. pkt.:

»Retten på Færøerne består af 2 sorenskrivere (dommere).«

5 b. § 16 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved de i stk. 1 nævnte retter varetages rettens administration af den dommer, der er udnævnt hertil. Almindelige regler om forretningernes fordeling mellem afdelingerne fastsættes af den administrerende dommer med Justitsministeriets godkendelse. Sagernes fordeling mellem dommerne bestemmes af den administrerende dommer efter forhandling med det eller de øvrige medlemmer af retten.«

5 c. I § 17 a, stk. 2, 4. pkt., § 57, stk. 1, 1. pkt., og § 336 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »beskikkede« til: »administrerende«.'

2. I § 1, nr. 14, 15, 16 og 18, ændres »sorenskriveren (dommeren)» til: »den i medfør af § 16 a, stk. 3, administrerende sorenskriver (dommer)».

3. I § 1, nr. 6 og 17, ændres »Sorenskriveren (dommeren)» til: »Den i medfør af § 16 a, stk. 3, administrerende sorenskriver (dommer)».

4. I § 1 indsættes efter nr. 37:

» 37 a. I § 135, stk. 2, 2. pkt., ændres »dommer, der er beskikket i medfør af § 16 a, stk. 3« til: »i medfør af § 16 a, stk. 3, administrerende dommer«.'

§ 4

Stk. 1 . Loven træder i kraft den 1. maj 1995.

Stk. 2 . Ved lovens ikrafttræden beskikker kongen yderligere en suppleant (andensuppleant) for hvert af Den Særlige Klagerets medlemmer for tiden, indtil medlemmets beskikkelse ophører. Beskikkelsen af andensuppleanterne for højesteretsdommeren, landsdommeren, byretsdommeren og advokaten sker efter indstilling til justitsministeren fra henholdsvis Højesteret, landsretterne, Den danske Dommerforening og Advokatrådet, således at der til hver af stillingerne foreslås to personer, blandt hvilke beskikkelsen sker. Ved senere beskikkelse af nye medlemmer af retten beskikkes suppleanter efter retsplejelovens § 1 a, stk. 4, som affattet ved denne lov.

Stk. 3. § 2 har virkning for udgifter, der påløber den 1. juni 1994 og senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. marts 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen