Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af tinglysningsloven (Undtagelse af visse ejendomsforbehold fra tinglysning i bilbogen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret senest ved lov nr. 281 af 29. april 1992, foretages følgende ændring:

I § 42 d indsættes efter stk. 1:

» Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 skal ejendomsforbehold i de i § 42 c nævnte køretøjer ikke tinglyses for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning, hvis køretøjet hverken er eller tidligere har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Det gælder dog ikke, hvis køretøjet fritages for registrering.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 8. marts 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Erling Olsen

Officielle noter

Ingen