Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændringer i lov om rettens pleje m.v. (Administrativt bestemt frihedsberøvelse).

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I kap. 43a i lov om rettens pleje, jfr. lov nr. 173 af 11. juni 1954, sker følgende ændringer:

Til § 470.

§ 470, stk. 2, affattes således:

»Retten beskikker en advokat til at varetage dens tarv, hvis frihedsberøvelse sagen angår, medmindre han selv har antaget en advokat. Når der skønnes at være fornøden anledning dertil, kan retten endvidere beskikke en advokat for den besluttende myndighed eller andre parter.«

Til § 471.

Efter § 471, stk. 1, indføjes som nyt stykke:

»Når særlige omstændigheder taler derfor, kan retten bestemme, at den frihedsberøvede eller den, der handler på hans vegne, skal forlade retssalen under bevisførelsen eller under en del af denne. Når den pågældende atter er indladt i retssalen, skal han gøres bekendt med det under hans fraværelse forefaldne.«

Til § 475.

I § 475, stk. 1, 2. punktum, ændres »14 dage« til: »4 uger«.

§ 2

§ 3 i ovennævnte lov nr. 173 af 11. juni 1954 og § 2 i følgende love udgår:

Lov nr. 175 af 11. juni 1954 om ændringer i lov nr. 118 af 13. april 1938 om sindssyge personers hospitalsophold,

lov nr. 176 af samme dato om ændringer i lov om offentlig forsorg (om adgang til domstolsprøvelse af beslutninger om anbringelse på arbejdsanstalt m.v.),

lov nr. 179 af samme dato om ændring i lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse,

lov nr. 180 af samme dato om ændring i lov nr. 145 af 12. marts 1918 om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse,

lov nr. 181 af samme dato om ændringer i lov nr. 193 af 4. juni 1947 om bekæmpelse af kønssygdomme og

lov nr. 182 af samme dato om ændring i lov nr. 67 af 31. marts 1953 om karantæneforanstaltninger mod smitsomme sygdomme.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 7. JUNI 1958.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

------------

Poul Hansen.

Redaktionel note
  • LBK nr 830 af 03/12/1986, oprindeligt LOV nr 333 af 19/06/1974, som ikke forefindes i Retsinformation.
  • (* 1) LBK nr 567 af 01/09/1986, oprindeligt LBK nr 286 af 01/07/1963, som ikke forefindes i Retsinformation.