Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af dyreværnsloven(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni l991, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 indsættes: » § 4 a. Justitsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af De Europæiske Fællesskabers direktiver om forsvarlig behandling af dyr og om beskyttelse af dyrs velfærd.«

2. Efter § 24 indsættes:

» § 24 a. Kredsdyrlæger og andre ansattei Veterinærdirektoratet og privatpraktiserende dyrlæger, der af Veterinærdirektoratet er bemyndiget hertil, kan foretage kontrol i det omfang, det er fastsat i Rådets direktiver om forsvarlig behandling af dyr og om beskyttelse af dyrs velfærd. Det samme gælder sagkyndige fra EF-Kommissionen i samarbejde med de nævnte personer.

Stk. 2. Kredsdyrlæger og andre ansatte i Veterinærdirektoratet og privatpraktiserende dyrlæger, der af Veterinærdirektoratet er bemyndiget hertil, har, i det omfang varetagelsen af de i et direktiv som nævnt i stk. 1 omhandlede kontrolopgaver kræver det, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler og dokumenter. Det samme gælder sagkyndige fra EF-Kommissionen i samarbejde med de nævnte personer.

Stk. 3. Indehaveren, de i virksomheden beskæftigede personer, føreren af det pågældende transportmiddel og andre, der udfører opgaver i forbindelse med behandling af dyr og beskyttelse af dyrs velfærd, skal yde tilsynsmyndigheden fornøden vejledning og hjælp i forbindelse med foretagelsen af kontrol efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

3. I § 28, stk. 2, nr. 1, ændres »og § 19« til: »§ 19 og § 24 a, stk. 3,».

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 14. april 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Erling Olsen

Officielle noter

(* 1) Reglerne er fastsat til opfyldelse af EF-direktiver om

forsvarlig behandling af dyr og om beskyttelse af dyrs velfærd.