Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ekspropriation til Formaal vedrørende Rets-, Politi- og Fængselsvæsenet.(* 1)

    Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Gøre vitterlig: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

Justitsministeren kan ved Ekspropriation erhverve private tilhørende Grunde og Bygninger, der skønnes fornødne til Opførelse, Udvidelse eller Indretning af Bygninger til Rets-, Politi- eller Fængselsvæsenet eller til Tilvejebringelse af de nødvendige Arealer for disse.

     § 2

I Mangel af Overenskomst om Erstatningens Størrelse bliver denne at fastsætte af to uvildige, inden Retten udmeldte Mænd. Hver af Parterne kan ved Henvendelse til Retten inden fire Uger efter Afhjemlingen forlange, at der afholdes Omvurdering ved fire inden Retten udmeldte Mænd. I øvrigt finder Bestemmelserne om Syn og Skøn i Lov om Rettens Pleje Kapitel 19 Anvendelse med de fornødne Lempelser.

     § 3

Denne Lov træder i Kraft straks.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 22. April 1941.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

    /Harald Petersen.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1940-41; Folket. Tid. Sp. 1762, 1804, 2000, 2004; Landst. Tid. Sp. 1019, 1026, 1027; Till. A. Sp. 4493; Till. B. Sp. 1047; Till. C. Sp. 1293, 1323.