Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ændring i Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940, Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940 og Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941. (* 1)

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, GØRE VITTERLIGT: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

§ 2, Stk. 3, i Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 om skærpet Straf for visse Overtrædelser af Borgerlig Straffelov og om Ændring af Politilovgivningen affattes saaledes:

»Sager om overtrædelse af de i nærværende Paragraf omhandlede Bestemmelser behandles som Politisager. De i Lov om Rettens Pleje Kap. 68 (Beslaglæggelse), Kap. 69 (Ransagning), Kap. 71 (anholdelse) og Kap 72 (Fængsling) omhandlede Retsmidler finder dog Anvendelse i samme omfang som i Sager, som det efter de almindelige Regler i Lov om Rettens Pleje tilkommer Statsadvokaten at forfølge. Nedlægges der af Anklagemyndigheden Paastand om Idømmelse af Fængselsstraf, skal der paa Tiltaltes Forlangende beskikkes ham en Forsvarer.«

§ 2

I Lov Nr. 388 af 22. juli 1940 om midlertidigt Tillæg til Borgerlig Straffelov, jfr. lov nr. 536 af 22. December 1941, foretages følgende Ændringer:

  • 1) I § 1 ændres »Fængsel indtil 1 Aar« til: »Fængsling indtil 3 Aar«.
  • 2) Til § 2 føjes som nyt Stk. 2:

»Justitsministeren kan bestemme, at Anke og Kære fra Underret skal ske direkte til Højesteret. Ved Paanke til Højesteret som 2den Instans kan Anken støttes paa de i Retsplejelovens §§ 943 og 963, Stk. 1, anførte Grunde. I øvrigt finder ved Anke og Kære til Højesteret Reglerne i Retsplejelovens Kap. 82 og 85 Anvendelse med de fornødne Lempelser.«

Stk. 2 ændres til Stk. 3.

§ 3

Til § 6 i Lov Nr. 14 af 18. januar 1941 om midlertidigt Tillæg til Borgerlig Straffelov føjes som nyt Stk. 3:

»Justitsministeren kan bestemme, at Anke og Kære fra Underret skal ske direkte til Højesteret. Ved Paanke til Højesteret som 2den Instans kan Anken støttes paa de i Retsplejelovens §§ 943 og 963, Stk. 1, anførte Grunde. I øvrigt finder ved Anke og Kære til Højesteret Reglerne i Retsplejelovens Kap. 82 og 85 tilsvarende Anvendelse med de fornødne Lempelser.«

Stk. 3 ændres til Stk. 4.

§ 4

Denne Lov træder i Kraft straks.

Bestemmelserne i § 2, Nr. 2, og § 3 finder Anvendelse paa alle Sager, med Hensyn til hvilke Anke af Underrettens Dom endnu ikke er sket ved lovens Ikrafttræden.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 9. Maj 1942.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

/E. Thune Jacobsen.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1941-42: Folket. Tid. Sp. 1921, 1924, 1925, 1926; Till. A. Sp. 5381.