Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om anbringelse og bestyrelse af umyndiges midler m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Umyndiges midler må kun anbringes som kontant indskud i et pengeinstitut eller i aktiver, der giver fuldt betryggende sikkerhed for midlernes bevaring. Justitsministeren bestemmer, hvilke aktiver der kan godkendes til anbringelse af umyndiges midler. Justitsministeren kan bestemme, at pengebeløb under en vis størrelse kan bestyres af værgen som kontant beholdning.

Stk. 2. Midler, der tilfalder en umyndig ved arv, kan dog bevares i den form, hvori de udlægges på skiftet.

Stk. 3. På midler, som en umyndig har modtaget ved gave, finder stk. 1 kun anvendelse i det omfang, giveren ikke har bestemt andet. På arv, som ikke er tvangsarv, finder stk. 1 kun anvendelse, for så vidt arveladeren ikke ved testamente har bestemt andet.

§ 2. Justitsministeren fastsætter regler om anbringelse af myndiges båndlagte midler og andre midler, der er undergivet offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn.

§ 3. Umyndiges midler bestyres i en forvaltningsafdeling, der er knyttet til et pengeinstitut, og som justitsministeren har godkendt dertil.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

  • a) beløb under en af justitsministeren fastsat grænse,
  • b) gaver, der efter giverens bestemmelse ikke skal bestyres efter stk. 1,
  • c) arv, som ikke er tvangsarv, og som efter arveladerens testamente ikke skal bestyres efter stk. 1,
  • d) midler, der er sikret ved tinglyst skifteekstrakt,
  • e) faste ejendomme, løsøre, fordringer på naturalydelser og lignende,
  • f) midler, hvis bestyrelse ikke er undergivet værgemålstilsyn.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte forvaltningsafdelinger bestyrer endvidere midler efter § 2 og § 25 i lov om borteblevne.

Stk. 4. Justitsministeren kan bestemme, at også andre midler under offentligt tilsyn skal bestyres efter stk. 1.

§ 4. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om forvaltningsafdelingernes bestyrelse af umyndiges midler m. v. og om tilsynet hermed, herunder om forvaltningsafdelingernes pligt til at give oplysninger om bestyrelsen.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. oktober 1981.

Stk. 2. Lov nr. 221 af 8. juni 1966 om anbringelse af umyndiges midler m. v. ophæves.

Stk. 3. Lov nr. 219 af 8. juni 1966 om overformynderiet ophæves, jfr. dog § 6.

§ 6. De midler, der ved lovens ikrafttræden bestyres i overformynderiet, skal inden den 31. december 1983 overføres til bestyrelse i en forvaltningsafdeling.

Stk. 2. Midler, der tilfalder umyndige eller borteblevne efter den 1. oktober 1981, og som skal bestyres efter § 3, indleveres dog til bestyrelse i overformynderiet, hvis den umyndige eller borteblevne har midler i overformynderiet, der endnu ikke er overført til bestyrelse i en forvaltningsafdeling.

Stk. 3. Nærmere regler om overførelsen og om overformynderiets fortsatte bestyrelse af midler i overgangsperioden fastsættes af justitsministeren, der om fornødent kan forlænge fristen i stk. 1.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 13. maj 1981

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

/Ole Espersen

Officielle noter

Ingen