Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om et særligt grønlandsk flag

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Der anerkendes et særligt grønlandsk flag.

     Stk. 2. Flagets udformning fastsættes ved kgl. resolution.

     § 2, Grønlands hjemmestyre fastsætter ved landstingslov regler om det grønlandske flags anvendelse i Grønland og på skibe, der er indregistreret med hjemsted i Grønland.

     § 3. Rigsmyndighederne anvender Dannebrog i Grønland.

     Stk. 2. Private kan på land anvende Dannebrog.

     § 4. Det grønlandske flag kan uden særlig tilladelse i det enkelte tilfælde anvendes i den øvrige del af riget.

     § 5. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 6. juni 1985

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /TOM HØYEM

Officielle noter

Ingen