Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Indførelse af en ny Matrikul og Oprettelse af Tingbøger for Fanø. (* 1)

    Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

Paa Grundlag af den ved Landbrugsministeriets Foranstaltning i Aarene 1924-1927 foretagne Opmaaling udarbejdes en Matrikul over Nordby og Sønderho Sogne paa Fanø indeholdende hver Ejendoms Matrikulnummer, Ejerens Navn og Ejendommens samlede Areal og Hartkorn.

Matrikulen med tilhørende Kort fremlægges efter Landbrugsministerens nærmere Bestemmelse til offentligt Eftersyn i Nordby og Sønderho. Naar Fremlæggelsen er sluttet og eventuelle Berigtigelser er foretaget, tilstiller Landbrugsministeriet Dommeren en bekræftet Genpart af Dokumenterne.

Den nye Matrikul træder samtidig i Kraft, og Ændringer i den kan derefter kun foretages under Iagttagelse af de gældende Bestemmelser.

     § 2

Dommeren opretter paa Grundlag af den ham tilstillede Afskrift af Matrikulen en Tingbog for hvert af Øens to Sogne i Overensstemmelse med Lov Nr. 111 af 31. Marts 1926 om Tinglysning og Justitsministeriets Anordning Nr. 298 af 26. November 1926 om Tinglysning.

I Tingbøgerne gives hver med særskilt Matrikulnummer betegnet Ejendom sit særlige Blad. Hvor en Ejendom bestaar af flere Lodder, der maatte vise sig at være forskelligt behæftede, vil der paa Dommerens Begæring ved Landbrugsministeriets Foranstaltning være at foretage en Deling af den paagældende Ejendom, saaledes at hver af de forskelligt behæftede Lodder betegnes med særskilt Matrikulnummer.

     § 3

Inden en Maaned efter Matrikulens Ikrafttræden indkalder Dommeren ved Offentlig Stævning, der indrykkes 3 Gange i Statstidende og samtlige i Esbjerg Retskreds udkommende Dagblade, med 6 Maaneders Varsel alle og enhver, der maatte have Indsigelse at fremsætte imod, at de i Matrikulen anførte Ejere indføres i Tingbøgerne som Ejere af i enhver Henseende ubehæftede Ejendomme, til at møde i Retten for Esbjerg Købstad m.v. og fremsætte deres Indsigelser.

Det skal i Stævningen anføres, at den gælder alle og enhver, som mener at have Ejendomsret, der ikke er anført i Matrikulen, Panteret, Brugsret eller servitutmæssige Rettigheder over fast Ejendom paa Fanø, og det skal i Stævningen paalægges dem ved Møde i Retten at medbringe Adkomstdokumenter, Pantebreve og andre til Sagens Oplysning tjenende Dokumenter, som maatte være i deres Besiddelse, samt Genparter af disse Dokumenter udfærdigede efter Reglerne i ovennævnte Lov og Anordning om Tinglysning.

Adkomst- og Servitutdokumenterne skal saa vidt muligt være forsynet med Paategning af den Landinspektør, der har ledet Opmaalingen, om, under hvilket Matrikulnummer de i Dokumentet ommeldte Lodder er optaget i Matrikulen. Bemærkning herom skal optages i Stævningen, i hvilken det tillige anføres, at Matrikulen med tilhørende Kort til Brug under Retssagen er fremlagt paa Dommerkontoret.

Samtidig med Stævningens første Indrykkelse tilstiller Dommeren de Pantekreditorer, som har tinglyste Pantebreve, og hvis Opholdssted er kendt, særskilt Underretning om Indkaldelsen i anbefalet Brev.

     § 4

Den i forrige Paragraf omhandlede Retssag falder i Rette samtlige ordentlige Retsdage, der ligger mellem Stævningens første Indrykkelse og Stævnevarselets Udløb, begge Dage medregnede, og kan endvidere behandles af Dommeren paa overordentlige Retsmøder.

Første Retsdag fremlægges Matrikulen med tilhørende Kort. Indsigelser fremsættes inden Retten og behandles af Dommeren inden Retten under Tilsigelse af alle vedkommende. Amtmanden over Ribe Amt skal være beretiget til at indbringe for Retten Spørgsmaal om Servitutter, som maatte skønnes at være af almen Betydning.

     § 5

Senest 4 Uger efter Stævnevarselets Udløb optages Retssagen til Dom. I Dommen fastsættes, at Matrikulen med de Ændringer, der anføres i Dommen, skal danne Grundlaget for Tingbøgerne.

     § 6

Ved Dommen erhverver den paagældende Legitimation som Ejer, Panthaver eller Indehaver af anden Ret over vedkommende Ejendom.

Dog kan Dommeren forbeholde den, der har fremsat Indsigelse, Adgang til ved en inden 6 Maaneder efter Dommens Afsigelse mod den legitimerede anlagt Sag at faa sin Indsigelse underkastet fornyet Behandling ved Underretten.

De saaledes forbeholdte Rettigheder indføres, for saa vidt de tidligere er tinglyst eller nu begæres tinglyst mod Betaling af sædvanlig Afgift, i Tingbøgerne med Tilføjelse i Anmærkningsrubrikken af Odret »foreløbig«. Saafremt Sag ikke er anlagt inden den foran fastsatte Frist, eller Rettigheden nægtes Anerkendelse ved endelig og upaankelig Dom, udslettes Rettigheden af Tingbogen. Anerkendes den derimod ved Dommen, gøres der heom Anmærkning i Tingbogen, og Ordet »foreløbig« udstreges.

     § 7

Det skal i Dommen udtales, at Pantebreve og Servitutdokumenter, der ikke er fremlagt under Retssagen, er mortificeret.

     § 8

Ved Hævd erhvervede Færdselsrettigheder med Hensyn til Veje og Stier, der er afsat paa det paa Dommerkontoret fremlagte Matrikulkort, tillægges der samme Retsbeskyttelse, som de var tinglyst.

     § 9

Dokumenter, der har været fremlagt i Retssager, anlagte i Henhold til denne Lovs §§ 3 og 6, maa ikke tilbageleveres før Ankefristens Udløb. Inden Tilbageleveringen skal hvert enkelt Dokument af Dommeren forsynes med Paategning om den i Dokumentet omhandlede Ejendoms Matrikulsbetegnelse og om, hvorvidt, eventult i hvilken Udstrækning, Dokumentets Indhold er godkendt ved Dommen. Denne Paategning medfører ikke den til Tinglysning knyttede Retsbeskyttelse.

     § 10

Sager, anlagte i Henhold til denne Lovs §§ 3 og 6, er fritaget for Gebyr i første Instans.

     § 11

Hvor intet andet er bestemt, afholder Statskassen Udgifterne vedrørende denne Lov.

     § 12

Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1930.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 20. December 1929.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

CHRISTIAN R.

(L. S.)

Zahle

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidende for 1929-30: Landst. Tid. Sp. 11, 41, 144, 148; Folket. Tid.Sp. 3218, 3274, 3455; Till.A. Sp. 2411; Till. B. Sp. 7; Till. C. Sp. 7.