Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om benzinforhandlerkontrakter

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ved benzinforhandlerkontrakter forstås kontrakter og tinglyste servitutter eller deklarationer om levering af motorbrændstoffer, herunder benzin, dieselolie og gas, til videresalg.

Stk. 2. Denne lov gælder for de benzinforhandlerkontrakter, der indgås mellem leverandører af motorbrændstoffer og forhandlere, der selv ejer salgsanlægget.

§ 2. Bestemmelser i kontrakter og tinglyste servitutter eller deklarationer om levering af motorbrændstoffer m.v. til videresalg vedrørende varebindinger må ikke omfatte andet end leverandørens motorbrændstoffer.

Stk. 2. De i § 1, stk. 1, nævnte kontrakter, som er indgået før lovens ikrafttræden, og som har længere løbetid end et år, kan opsiges med et års varsel. Tilsvarende gælder lånekontrakter, lejekontrakter m.v. mellem en leverandør af motorbrændstoffer m.v. og en forhandler. Efter lovens ikrafttræden kan kontrakter indgås for tre år, hvorefter de skal kunne opsiges med et års varsel.

Stk. 3. Bestemmelser i benzinforhandlerkontrakter, herunder tinglyste servitutter eller deklarationer, om åbningstid og minimumssalg samt om konkurrenceklausuler vedrørende tid og sted er ikke gyldige.

§ 3. Efter en benzinforhandlerkontrakts ophør skal eventuelle tinglyste servitutter eller deklarationer om varebindinger på forhandlerejede ejendomme aflyses.

Stk. 2. Eventuelle lån fra leverandøren til forhandleren skal ved kontraktsophør tilbagebetales, medmindre de efter deres indhold henstår uanset kontraktsudløb.

§ 4. Det er ikke tilladt leverandører af motorbrændstoffer m.v., der ejer eller driver virksomhed med salg af motorbrændstoffer i detailleddet, at yde sådanne tilskud eller andre subsidier, der kan medføre ulighed i vilkårene for erhvervsudøvelsen i detailleddet.

§ 5. Overtrædelse af § 4 straffes med bøde eller hæfte.

§ 6. Denne lov kan ikke fraviges ved aftale.

Stk. 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1986 og har virkning også for kontrakter, der er indgået før ikrafttrædelsestidspunktet.

Givet på Amalienborg, den 6. juni 1985

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Erik Ninn-Hansen

Officielle noter

Ingen