Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgede lov:


§ 1

I lov nr. 27 af 3. februar 1960 om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Udlevering kan kun ske på følgende vilkår:

  • 1) Den udleverede må ikke uden justitsministerens tilladelse, jfr. § 17, udleveres videre til tredjeland for nogen før udleveringen begået strafbar handling.
  • 2) Den udleverede må ikke drages til ansvar for nogen før udleveringen begået strafbar handling, for hvilken han her i landet er dømt eller frifundet.
  • 3) Den udleverede må ikke uden justitsministerens tilladelse, jfr. § 17, drages til ansvar for nogen før udleveringen begået strafbar handling, for hvilken tiltale er frafaldet her i landet.
  • 4) Den udleverede må, hvis han er dansk statsborger, ikke drages til ansvar for nogen anden før udleveringen begået strafbar handling end den, han er udleveret for, medmindre
  • a) justitsministeren tillader det, jfr. § 17,
  • b) han selv i et retsmøde meddeler samtykke dertil,
  • c) han, uanset at han i en måned uhindret har kunnet forlade det land, til hvilket han er udleveret, har undladt dette, eller
  • d) han efter at have forladt landet frivilligt er vendt tilbage.
  • 5) Den udleverede må kun under betingelserne i nr. 4 a-d, og såfremt han ikke er dansk statsborger, drages til ansvar for nogen før udleveringen begået handling, der udgør en politisk lovovertrædelse, for hvilken han ikke er udleveret.

Stk. 2. I øvrigt kan der til udleveringen knyttes sådanne vilkår, som skønnes hensigtsmæssige.«

2. § 7 ophæves.

3. § 10 affattes således:

»§ 10. Den, som begæres udleveret, kan forlange rettens prøvelse af, om betingelserne for udlevering er opfyldt. Politiet skal gøre ham bekendt med adgangen til domstolsprøvelse.

Stk. 2. Rettens afgørelse træffes ved kendelse. Kære til landsretten kan kun ske inden for en frist af 3 dage. Retsplejelovens § 949, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Er der fremsat krav om domstolsprøvelse, kan udlevering ikke ske, før beslutningen er fundet lovlig ved endelig retskendelse.«

4. I § 13, stk. 1 og 2, ændres »justitsministeriet« til: »justitsministeren«.

5. § 16, stk. 1, affattes således:

»Er en person efterlyst af myndighederne i et af de i § 1 nævnte lande for en strafbar handling, som kan begrunde udlevering efter denne lov, kan de retsmidler, der omtales i retsplejelovens kapitler 68, 69, 71 og 72, anvendes i overensstemmelse med reglerne i § 11. Det samme gælder, hvis myndighederne tilkendegiver, at de agter at fremsætte begæring om udlevering for en sådan handling.«

6. § 17 affattes således:

»§ 17. Tilladelse efter § 6 kan kun meddeles, såfremt udlevering for den pågældende handling kunne have fundet sted til vedkommende land. Bestemmelsen i § 10 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Begæring om tilladelse efter § 6 skal indeholde oplysning om tid og sted for den strafbare handling, dennes beskaffenhed og de anvendelige straffebestemmelser.

I begæringen skal endvidere være angivet, om den udleverede ønsker lovligheden af en eventuel tilladelse prøvet ved domstolene i overensstemmelse med § 10.«

§ 2

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af justitsministeren. Loven kan sættes i kraft alene i forhold til et eller nogle af de i § 1 i lov nr. 27 af 3. februar 1960 nævnte lande.

Stk. 2. Loven har gyldighed for Færøerne og Grønland med de afvigelser, der følger af de for Færøerne og Grønland gældende særlige retsplejelove.

Givet på Amalienborg, den 12. juni 1975.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Orla Møller.

Officielle noter

Ingen