Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler og lov om forsikringsaftaler (Fortrydelsesret ved bestillingskøb og i forsikringsaftaler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om visse forbrugeraftaler (dørsalg m.v., postordresalg og løbende tjenesteydelser), jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Stk. 3, nr. 1, gælder ikke for køb af varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. § 6, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Ved køb af varer og ved de aftaler, der er nævnt i § 5, stk. 2, regnes fristen dog først fra den dag, hvor forbrugeren har fået det købte eller den første levering i hænde.«

3. I § 6 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

» Stk. 5. Ved køb af varer, som er nævnt i § 5, stk. 4, kan det skriftligt aftales, at fremstillingen eller tilpasningen af varen skal påbegyndes på et nærmere angivet tidspunkt inden ugedagen efter det møde, der er nævnt i § 5, stk. 1, og at fortrydelsesretten i givet fald skal bruges, inden fremstillingen eller tilpasningen efter aftalen skal påbegyndes. Vil forbrugeren bruge fortrydelsesretten, skal underretning herom være kommet frem til den erhvervsdrivende inden det i 1. pkt. nævnte tidspunkt.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

4. § 7, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»I de tilfælde, der er nævnt i § 6, stk. 2, skal oplysningen dog gives ved overgivelsen af varen eller ved den første levering til forbrugeren.«

5. § 10, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Reglerne om fjernsalg finder tilsvarende anvendelse ved bestilling af varer eller tegning af abonnement foretaget under eller i forbindelse med den erhvervsdrivendes telefoniske henvendelse til forbrugeren uden dennes forudgående anmodning.«

6. § 12 a, 1. pkt., affattes således:

»Vil forbrugeren efter tegning af abonnement, jf. § 10, stk. 1, 2. pkt., bruge fortrydelsesretten, skal han underrette den erhvervsdrivende herom senest ugedagen efter, at han har fået abonnementsaftalen eller den første levering i hænde.«

7. § 13, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Ved tegning af abonnement, jf. § 10, stk. 1, 2. pkt., skal sælgeren senest 3 dage efter den telefoniske bestilling til køberen fremsende en skriftlig bekræftelse af aftalen og tydelig oplysning om fortrydelsesretten.«

8. Efter § 13 og før kapitel 5 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 4 a

Fortrydelsesret ved forsikringsaftaler

§ 13 a. En forbruger kan træde tilbage fra en forsikringsaftale i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel (fortrydelsesret). Fortrydelsesretten gælder, uanset om forsikringstiden er begyndt eller ej.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for forsikring, som dækker en særlig opstået risiko, der kun strækker sig over et begrænset tidsrum, når forsikringsaftalen indgås for en aftalt periode af højst 1 måned (korttidsforsikring), medmindre forsikringen er en del af en anden type forsikring.

§ 13 b. Forsikringsselskabet skal senest ved udlevering af forsikringsbetingelserne give forbrugeren tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten efter loven.

Stk. 2. Giver forsikringsselskabet ikke oplysning i overensstemmelse med stk. 1, er aftalen ikke bindende for forbrugeren.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om oplysningens form og indhold.

§ 13 c. Vil forbrugeren efter tegning af forsikring bruge sin fortrydelsesret, skal han underrette forsikringsselskabet herom senest 14 dage efter, at han har fået forsikringsbetingelserne i hænde.

Stk. 2. Fristen regnes dog fra det tidspunkt, hvor forbrugeren har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis han har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt.

Stk. 3. § 6, stk. 3 og 4, og § 9 finder tilsvarende anvendelse.

§ 13 d. Bortset fra bestemmelsen i § 13 c, stk. 3, gælder lovens kapitler 3 og 4 ikke for forsikringsaftaler.«

9. I § 17 ændres »kapitel 3 og 4« til: »kapitel 3, 4 eller 4 a«.

§ 2

I lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 826 af 18. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 97 indsættes:

» § 97 a. Forsikringstageren har ret til at træde tilbage fra aftalen senest 14 dage efter, at han har fået forsikringsbetingelserne i hænde.

Stk. 2. Fristen regnes dog fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis han har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt.

Stk. 3. Udløber fristen i stk. 1 på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, den 5. juni, udskydes fristens udløb til den følgende hverdag.

Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for

  • 1) livsforsikring, der dækker en risiko, der kun strækker sig over en aftalt periode af højst 1 måned (korttidsforsikring), medmindre forsikringen er en del af en anden type forsikring, og
  • 2) livsforsikring, der tegnes som gruppeforsikring eller anden kollektiv forsikring, hvor forsikringsaftalen indgås mellem selskabet og en repræsentant for forsikringstageren.

Stk. 5. Træder forsikringstageren tilbage fra forsikringsaftalen i medfør af stk. 1, frigøres han for alle forpligtelser i henhold til aftalen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-3 og 5 kan ikke fraviges til skade for forsikringstageren.«

2. Efter § 119 indsættes:

»§ 119 a. Bestemmelsen i § 97 a om forsikringstagerens ret til at træde tilbage fra aftaler om livsforsikring gælder tilsvarende for ulykkesforsikring og sygeforsikring, der tegnes i tilknytning til livsforsikring.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1993 og finder anvendelse på aftaler indgået efter dette tidspunkt.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Erling Olsen

Officielle noter

Ingen