Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven (Retternes saglige kompetence i civile sager m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 1. september 1986, som ændret ved lov nr. 273 af 13. maj 1987, lov nr. 385 og nr. 386 af 10. juni 1987, lov nr. 420 af 13. juli 1988 samt lov nr. 730 og nr. 731 af 7. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

» § 1. De almindelige domstole er Højesteret, landsretterne og byretterne samt Sø- og Handelsretten i København.

Stk. 2. Denne lovs regler finder alene anvendelse på rettens pleje ved de almindelige domstole, medmindre andet er bestemt i denne eller anden lov.

Stk. 3. Militære straffesager behandles efter lov om militær retspleje.«

2. I § 9 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. Sø- og handelssager om krav, der har en økonomisk værdi af højst 100.000 kr., henvises af Sø- og Handelsretten til vedkommende byret, medmindre de er omfattet af en eller flere af bestemmelserne i § 226, stk. 1, nr. 1-5, eller behandling findes mest hensigtsmæssigt at kunne ske i forbindelse med en anden sag, der verserer ved Sø- og Handelsretten. Inden Sø- og Handelsretten træffer afgørelse om henvisning, skal parterne have lejlighed til at udtale sig om spørgsmålet. Sø- og Handelsrettens kendelse om spørgsmålet kan ikke indbringes for højere ret.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. I § 9, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »når parterne er enige herom«: », jf. dog stk. 4«.

4. I § 9, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »§ 227, stk. 2« til: »§ 226, stk. 3«.

5. § 12, 1. pkt., affattes således:

»Landet inddeles i 83 retskredse.«

6. § 16 a affattes således:

» § 16 a. Retten i Roskilde består af 6 dommere. Retten i Randers består af 4 dommere. Retten på Frederiksberg samt retterne i Lyngby, Ballerup, Esbjerg, Horsens og Herning består af 3 dommere. Retterne i Tåstrup, Hørsholm og Skanderborg består af 2 dommere.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte retter deles i afdelinger, som hver beklædes af en enkelt dommer.

Stk. 3. Ved de i stk. 1 nævnte retter varetages rettens administration af den dommer, der er udnævnt hertil. Almindelige regler om forretningernes fordeling mellem afdelingerne fastsættes af den administrerende dommer med Justitsministeriets godkendelse. Sagernes fordeling mellem dommerne bestemmes af den administrerende dommer efter forhandling med det eller de øvrige medlemmer af retten.«

7. § 17 affattes således:

» § 17. Der ansættes 2 dommere ved retterne i Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Holbæk, Slagelse, Næstved, Haderslev, Sønderborg, Vejle, Kolding, Fredericia, Silkeborg, Viborg, Frederikshavn og Hjørring.

Stk. 2. Almindelige regler om forretningernes fordeling mellem dommere ved de i stk. 1 nævnte retter fastsættes af justitsministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved første ledighed i en af dommerstillingerne ved de i stk. 1 nævnte retter skal der ske udnævnelse i stillingen med forbehold om senere indførelse af administrationsordning. Ved ledighed i den anden stilling indføres administrationsordning ved den pågældende ret, og en af dommerne udnævnes til administrerende dommer. § 16 a, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder i så fald tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. De øvrige byretter består hver af een dommer.«

8. I § 17 a, stk. 2, 4. pkt., § 57, stk. 1, 1. pkt., og § 88, stk. 1, 2. pkt., ændres »beskikkede« til: »administrerende«.

9. I § 18 a, stk. 1, og § 18 b, 1. pkt., indsættes efter »Uden for det i § 9, stk. 2, nævnte område«: »og ved henvisning efter § 9, stk. 4,».

10. I § 132 og § 136, stk. 3, ændres »sager, som i medfør af §§ 224-226 ville høre under byret,» til: »sager, der i medfør af reglerne i kapitel 21 behandles ved byret,».

11. §§ 224-227 affattes således:

» § 224. Borgerlige retssager behandles i 1. instans ved byret, medmindre andet er bestemt i denne eller anden lov.

§ 225. Ved landsret behandles i 1. instans sager om prøvelse af afgørelser truffet af et ministerium eller en central statslig klageinstans, der har den øverste administrative kompetence til at træffe afgørelser i sager mellem det offentlige og private. Dette gælder dog ikke de i kapitel 43 a og 43 b omhandlede sager.

Stk. 2. Parterne kan vedtage, at sager, der efter stk. 1 er landsretssager, skal behandles ved byret.

§ 226. Byretten kan med undtagelse af de i stk. 2 og 3 nævnte sager efter begæring af en part henvise en sag til behandling ved landsret, såfremt

  • 1) sagen er af principiel karakter,
  • 2) sagens udfald kan få væsentlig betydning for andre end parterne,
  • 3) sagen har særlig indgribende betydning for en part,
  • 4) sagen rejses af eller mod en offentlig myndighed eller institution,
  • 5) sagen rejser spørgsmål om anvendelse af fællesmarkedsret eller fremmed ret eller
  • 6) sagen efter indhentet udtalelse fra landsretten findes mest hensigtsmæssigt at kunne behandles i forbindelse med en anden sag, der verserer ved landsretten.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder ikke for de i kapitel 42, 42 a, 43, 43 a, 43 b og 44 omhandlede sager.

Stk. 3. Byretten kan efter begæring af en part henvise sager, der opstår af ansættelsesforhold mellem arbejdsgivere og deres ansatte, til behandling ved Sø- og Handelsretten i København, såfremt fagkundskab til sø- og handelsforhold skønnes at være af betydning for sagens afgørelse og henvisningen er begrundet i en eller flere af bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-5.

Stk. 4. Begæring om henvisning efter stk. 1 og 3 skal så vidt muligt fremsættes i 1. retsmøde eller, såfremt sagen forberedes skriftligt, før skriftvekslingens slutning. Retten kan dog i særlige tilfælde henvise sagen efter en begæring, der fremsættes senere, men dog inden domsforhandling er begyndt.

Stk. 5. Afgørelse af, om sagen skal henvises eller ikke, træffes ved kendelse. En kendelse, hvorved sagen henvises, kan ikke indbringes for højere ret.

§ 227. Sager om krav, der har en økonomisk værdi over 500.000 kr., skal henvises til behandling ved landsret, såfremt en af parterne begærer det. Reglerne i § 226, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Sagsøger kan endvidere anlægge de i stk. 1 nævnte sager ved landsretten.«

12. § 230 affattes således:

» § 230. Udvides påstanden i en sag om krav af økonomisk værdi, der er anlagt ved byret, ud over den i § 227 nævnte grænse, henvises sagen efter en af parternes begæring til fortsat behandling ved landsretten. Reglerne i § 226, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.«

13. § 231 ophæves.

14. § 249, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og 2. pkt. affattes således:

»Har retten ikke saglig kompetence til at behandle et fremsat krav eller modkrav under en selvstændig sag, kan retten henvise kravet til afgørelse ved den rette domstol, jf. § 232, stk. 2.«

15. § 250, stk. 4, 1. pkt., ophæves.

16. § 336 a, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ved de i § 16 a nævnte retter meddeles beskikkelsen af den administrerende dommer.«

17. I § 573, stk. 2, 6. pkt., ændres »årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg af 2 pct.« til: »årlig rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v.«

§ 2

Inddelingen af landet i retskredse ændres således, at retten i Svendborg by og retten i Svendborg herred sammenlægges til retten i Svendborg. I retsplejeloven, som ændret ved denne lovs § 1, foretages følgende ændringer:

1. § 12, 1. pkt., affattes således:

»Landet inddeles i 82 retskredse«.

2. I § 16 a, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »Hørsholm«: », Svendborg«.

§ 3

Stk. 1. § 1 træder i kraft den 1. juli 1989.

Stk. 2. Sager, der er anlagt inden dette tidspunkt, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Tidspunktet for ikrafttræden af § 2 fastsættes af justitsministeren. (* 1)

Givet på Christiansborg Slot, den 3. maj 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/H. P. Clausen

Officielle noter

(* 1) 1. september 1989, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 545 af 14. august 1989.