Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af helligdagsloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I helligdagsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 17. juni 1983, foretages følgende ændringer:

1. § 2 ophæves.

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Overtrædelse af loven straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1991.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Engell

Officielle noter

Ingen