Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Loven gælder for inddrivelse af skatter, afgifter, bøder og andre ydelser, der opkræves eller inddrives af det offentlige, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

§ 2. Udlæg for ydelser, der opkræves eller inddrives af kommuner eller amtskommuner, foretages af pantefogder, der ansættes af kommunerne.

Stk. 2. En pantefoged skal efter anmodning foretage udlæg for ydelser, der opkræves eller inddrives af andre kommuner eller af amtskommuner.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om forretningernes foretagelse.

Stk. 4. Udgifter i forbindelse med udlægsforretninger, der foretages af pantefogder, afholdes af den kommune, der har ansat pantefogden.

§ 3. Udlæg for ydelser, der opkræves eller inddrives af toldvæsenet, kan foretages af personer, der er bemyndiget dertil af toldvæsenet (toldfogder).

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om forretningernes foretagelse.

§ 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter pante- og toldfogder kan foretage udlæg for ydelser, der ikke er omfattet af §§ 2 og 3.

Stk. 2. Udlæg, som ikke foretages af pante- eller toldfogder, foretages af fogedretten.

§ 5. Udlæg foretages, hvis ikke andet er bestemt i loven, efter reglerne i retsplejelovens kapitler 45-47.

§ 6. Fogedretten træffer afgørelse om indsigelser mod udlæg, som fremsættes over for pante- eller toldfogder. Afgørelsen træffes efter reglerne i retsplejelovens §§ 499-503. Pante- og toldfogder kan henskyde tvivlsspørgsmål til fogedrettens afgørelse, selv om der ikke fremsættes indsigelser.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes af den fogedret, som skulle have foretaget forretningen, hvis denne ikke havde været henlagt til de nævnte fogder.

Stk. 3. Under forretningen kan indsigelser fremsættes over for pante- eller toldfogden, der underretter fogedretten om indsigelserne. Efter forretningen kan indsigelser fremsættes over for fogedretten inden for et tidsrum af 14 dage fra forretningens foretagelse.

§ 7. Pante- og toldfogder kan træffe bestemmelse om fremstilling af skyldnere ved politiets foranstaltning efter reglerne i retsplejelovens § 494, stk. 2 og 3. Der kan uanset bestemmelsen i retsplejelovens § 494, stk. 3, træffes bestemmelse om fremstilling for at fremskaffe oplysning om skyldnerens arbejdsgiver til brug for lønindeholdelse.

Stk. 2. Bestemmelse efter retsplejelovens § 497, stk. 2, kan kun træffes af fogedretten.

Stk. 3. Pante- og toldfogder må ikke uden bemyndigelse fra fogedretten undersøge skyldnerens person.

§ 8. Bestemmelsen i retsplejelovens § 490 gælder ikke for udlæg, som foretages af pante- eller toldfogder.

Stk. 2. Bestemmelsen i retsplejelovens § 478, stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor en pante- eller toldfoged har foretaget udlæg i en fordring.

§ 9. Forkyndelse for de enkelte skyldnere kan erstattes af en bekendtgørelse i de mest udbredte dagblade. Bekendtgørelse kan først ske efter sidste rettidige betalingsdag, og udlæg kan tidligst foretages 7 dage efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Udlæg kan foretages uden forudgående forkyndelse eller bekendtgørelse, hvis dette tydeligt er angivet på indbetalingskort eller anden skriftlig meddelelse til skyldneren, hvori beløbets størrelse og sidste rettidige indbetalingsdag er anført. Udlæg kan tidligst foretages 7 dage efter sidste rettidige betalingsdag. Gives meddelelse efter sidste rettidige betalingsdag, kan udlæg tidligst foretages 7 dage efter afsendelsen af meddelelsen.

§ 10. Pante- og toldfogder kan tilsige skyldneren til forretningen, såfremt denne foretages i den kommune eller det tolddistrikt, hvor skyldneren har bopæl eller opholdssted, eller hvorfra han driver erhvervsmæssig virksomhed.

§ 11. Fra den dag, da udlæg kan foretages, kan skyldneren med frigørende virkning betale det skyldige beløb til den, der skal foretage udlægget. Vedkommende kommune eller toldvæsenet kan dog bestemme, at betaling til pante- eller toldfoged kun kan ske under forretningen.

Stk. 2. Ansvaret for de beløb, som betales til en pantefoged, påhviler den kommune, der har ansat ham.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. januar 1977.

Stk. 2. Lov nr. 9 af 29. januar 1970 om fremgangsmåden ved udpantning for skatter og afgifter m.v. ophæves.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 26. maj 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

I Dronningens navn:

INGRID.

Dronning af Danmark.

Rigsforstander.

/Orla Møller.

Officielle noter

Ingen