Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser vedrørende konkurs m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Danske Lov 5-7-2, 5-7-3 og 5-14-46 ophæves.

§ 2

Forordning af 21. juni 1793, som nøjere bestemmer grænserne mellem de civile auktions- og skifteforvalteres juridiktioner indbyrdes m.v., ophæves for så vidt angår konkurs.

§ 3

§ 8 i forordning af 2. april 1817 angående, hvorledes der skal forholdes med forladt arv og med de summer, der på skifte udlægges til kreditorerne og ikke affordres af disse, inden skiftet sluttes, jfr. kancelliplakat af 26. april 1842 angående den fremtidige indbetaling af de det ophævede fond ad usus publicos tillagte indtægter, ophæves.

§ 4

I lov nr 155 af 30. november 1874 om skifte af dødsbo og fællesbo m.v., som ændret senest ved § 17, stk. 2, nr. 4, i lov nr. 346 af 26. juni 1975, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 2, og i overskriften til kapitel 3 ændres »§ 145« til »§ 19«.

2. § 44 affattes således:

»§ 44. Så snart de i § 38 nævnte 4 uger efter listens fremlæggelse er gået, iværksætter skifteretten udlodningen til kreditorerne i overensstemmelse med reglerne i konkurslovens 18. kapital.

Stk. 2. Kravene fyldestgøres efter reglerne i konkurslovens §§ 82 og 85-99.

Stk. 3. Bestemmelserne i konkurslovens §§ 1, 2, 31 og 38-63 anvendes med de ændringer, som følger af forholdets natur, og således at der i stedet for tidspunktet for konkursdekretets afsigelse regnes med tiden for dødsfaldet.«

3. I § 82 udgår »efter konkurslovens § 145«.

§ 5

I lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb, som ændret ved lov nr. 409 af 30. november 1965 og lov nr. 212 af 26. april 1973, affattes § 40 således:

»§ 40. Er køberens bo taget under konkursbehandling, kan sælgeren, selv om tiden for leveringen ikke er kommet, forlange, at boet uden ugrundet ophold tager stilling til, om det vil indtræde i købet. Indtræder boet ikke, kan sælgeren hæve købet.«

§ 6

I lov nr. 111 af 31. marts 1926 om tinglysning, som ændret senest ved lov nr. 290 af 10. juni 1976, indsættes efter § 47:

Ȥ 47 a. Ingen kan give pant i alt, hvad han ejer eller fremtidig erhverver.

§ 47 b. Underpant i løsøre kan ikke gives i samlinger af ensartede eller til et fælles brug bestemte ting, der betegnes ved almindelige benævnelser, medmindre andet følger af andre lovbestemmelser.

Stk. 2. Når en erhvervsvirksomhed drives fra lejet ejendom, kan indehaveren uanset bestemmelsen i stk. 1 pantsætte det til virksomheden hørende driftsinventar og driftsmateriel - derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art - og ved landejendomme tillige den til ejendommen hørende besætning, gødning, afgrøder og andre frembringelser. Pantsætningen er ikke til hinder for, at de nævnte genstande udskilles ifølge en regelmæssig drift af virksomheden.«

§ 7

§ 6, stk. 3, i lov nr. 156 af 2. maj 1934 om visse spare- og udlånsvirksomheder, som ændret ved § 34 i lov nr. 213 af 4. juni 1965 og lov nr. 62 af 13. marts 1968, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i konkurslovens §§ 31, 39-91, 93 og 95-99 finder tilsvarende anvendelse under likvidationen.«

§ 8

§ 12, stk. 3, i lov nr. 355 af 1. juli 1940 om tilsyn med begravelseskasser og ligbrændingsforeninger affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i konkurslovens §§ 31, 39-91, 93 og 95-99 finder tilsvarende anvendelse under likvidationen.«

§ 9

§ 21, stk. 7, i lov om tilsyn med pensionskasser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 163 af 26. maj 1959, som ændret ved § 87 i lov nr. 213 af 4. juni 1965, affattes således:

»Stk. 7. Bestemmelserne i konkurslovens §§ 31, 39-91, 93 og 95-99 finder tilsvarende anvendelse under likvidationen.«

§ 10

I lov nr. 156 af 31. maj 1961 om medhjælpere, som ændret senest ved lov nr. 292 af 9. juni 1971, foretages følgende ændringer:

1. § 29 affattes således:

»§ 29. Dør arbejdsgiveren, fortsættes arbejdsforholdet med den efterlevende ægtefælle, arvingerne eller boet, således som det oprindelig var indgået. Er arbejdsforholdet indgået for længere tid end en en måned, kan hver af parterne dog opsige det med tre måneders varsel til ophør ved en måneds udgang. Regler i andet punktum anvendes også i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs.«

2. § 31 ophæves.

3. I § 32 udgår i stk. 1 » eller det kommer under konkursbehandling« og i stk. 2 »konkurs eller«.

§ 11

I § 65, stk. 4, i lov om apotekervæsenet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 513 af 24. september 1975, ændres »§ 152, stk. 1, i lov nr. 51 af 25. marts 1872 om konkurs m.m.« til:

»§ 47 b, stk. 1, i lov om tinglysning«.

§ 12

I § 8 i lov nr. 68 af 15. marts 1967 om statsautoriserede revisorer foretages følgende ændringer:

1. I stk. 1 ophæves 2. punktum.

2. Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. En statsautoriseret revisor kan ikke medvirke ved istandbringelse af akkorder.«

§ 13

I lov nr. 116 af 13. april 1972 om Lønmodtagernes Garantifond, som ændret ved § 6 i lov nr. 266 af 26. juni 1975 og lov nr. 293 af 26. juni 1975, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 udgår nr. 3, og nr. 4 bliver herefter nr. 3.

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Garantien omfatter krav på løn og andet vederlag, erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet samt feriegodtgørelse, såfremt kravene er eller i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens § 63, stk. 2, 1. pkt., eller § 95, stk. 1, nr. 1-4, jfr. stk. 2. Garantien omfatter tillige tilsvarende krav, der kan støttes på konkurslovens § 94, nr. 2, såfremt den skifteret, der behandler konkursboet eller dødsboet, attesterer, at boet ikke for tiden er i stand til at opfylde kravene. Garantien omfatter dog ikke den del af kravet, som arbejdsgiveren skulle have indeholdt i kildeskat.

Stk. 2. I de i § 1, nr. 3, nævnte tilfælde afgør fonden, hvilket tidspunkt der træder i stedet for fristdagen, og om udbetaling skal nægtes i medfør af konkurslovens § 95, stk. 2. Har virksomheden anmeldt betalingsstandsning, er dagen for anmeldelsen fristdag, hvis virksomhedens ophør på grund af insolvens sker inden 3 uger efter, at virkningerne af betalingsstandsningen er ophørt efter konkurslovens § 16.«

3. I § 3 ændres »§ 33, stk. 1, nr. 1-3,» til: »§ 94, nr. 2, og § 95, stk. 1, nr. 1-3,».

§ 14

i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktieselskaber, som ændret senest ved lov nr. 104 af 17. marts 1976, foretages følgende ændringer:

1. § 64, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Går et aktieselskab konkurs, skal bestyrelsesmedlemmer og direktører, selv om de har været i god tro, tilbagebetale, hvad de i de sidste fem år før fristdagen har oppebåret som tantieme, forudsat at selskabet var insolvent, da tantiemen blev fastsat.«

2. Kapitel 14 affattes således:

»Kapitel 14.

Aktieselskabers opløsning.

§ 116. Såfremt ikke andet er fastsat i lovgivningen, træffes beslutning om opløsning af et aktieselskab af generalforsamlingen og gennemføres ved likvidation.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning træffes i tilfælde, hvor opløsning er påbudt i lovgivningen eller selskabets vedtægter, overensstemmende med reglerne i § 77. I andre tilfælde finder § 78 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Beslutningen skal anmeldes inden fjorten dage.

Stk. 4. Et aktieselskab, der er under likvidation eller under opløsning i henhold til § 117, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »i likvidation«.

§ 117. Bliver opløsning ikke vedtaget i tilfælde, hvor dette er påbudt i lovgivningen eller selskabets vedtægter, eller bliver likvidator ikke valgt, opløses selskabet på overregistrators begæring af skifteretten på selskabets hjemsted. Det samme gælder, hvor selskabets opløsning er besluttet af retten i henhold til § 119.

Stk. 2. Skifteretten kan udnævne en eller flere likvidatorer. For opløsningen gælder i øvrigt bestemmelserne om likvidation i dette kapitel med de fornødne lempelser. Omkostningerne ved opløsningen betales om fornødent af statskassen.

§ 118. Et aktieselskab skal opløses, hvis selskabet i tre på hinanden følgende år ikke har indsendt årsregnskab til aktieselskabsregistret, eller hvis det ikke har den i loven eller vedtægterne foreskrevne ledelse, og mangelen ikke afhjælpes inden udløbet af en af overregistrator fastsat frist. Det samme gælder, hvis en af overregistrator i medfør af § 15 fastsat frist for anmeldelse af aktiekapitalens indbetaling overskrides.

§ 119. Har aktionærer ved forsætlig medvirken til en generalforsamlingsbeslutning i strid med § 80 eller på anden måde ved misbrug af deres indflydelse i selskabet medvirket til overtrædelse af denne lov eller selskabets vedtægter, kan retten, hvis der som følge af misbrugets langvarighed eller andre grunde foreligger særlig anledning hertil, efter påstand af aktionærer, der repræsenterer mindst en tiendedel af aktiekapitalen, bestemme, at selskabet skal opløses.

§ 120. Til at foretage likvidationen af et aktieselskab vælger generalforsmalingen en eller flere likvidatorer.

Stk. 2. Aktionærer, der ejer en fjerdedel af aktiekapitalen, har ret til på generalforsamlingen at vælge en likvidator til sammen med de af generalforsamlingen valgte at foretage likvidationen.

Stk. 3. Generalforsamlingen kan beslutte, at skifteretten skal udnævne likvidatorer. Skifteretten fastsætter det vederlag, det likviderende selskab skal yde de af retten udnævnte likvidatorer.

§ 121. Likvidatorerne træder i bestyrelsens og direktionens sted. Denne lovs bestemmelser om bestyrelsen finder med de fornødne lempelser anvendelse på likvidatorerne.

Stk. 2. Likvidator kan til enhver tid afsættes af den myndighed, der har udnævnt ham.

Stk. 3. I øvrigt finder lovens regler om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og om regnskabers indsendelse til aktieselskabs-registeret tilsvarende anvendelse i selskaber under likvidation med de afvigelser, der følger af nedenstående bestemmelser.

§122. Likvidatorerne skal udarbejde en resultatopgørelse for tiden fra udløbet af det sidste år, for hvilket regnskab er aflagt, til likvidationens indtræden og en status på sidstnævnte tidspunkt. Regnskabet skal i revideret stand snarest muligt fremlægges til eftersyn for aktionærerne og kreditorerne på selskabets kontor og indsendes til aktieselskabs-registeret.

Stk. 2. Inden 14 dage efter, at det i stk. 1 omhandlede regnskab foreligger, skal likvidatorerne til aktieselskabs-registeret afgive en redegørelse for de vigtigste årsager til likvidationen, for forretningens gang i de sidste år før likvidationen og for omstændigheder, som i øvrigt kommer i betragtning ved bedømmelsen af, om der er grund til at påbegynde undersøgelse med henblik på strafforfølgning.

§ 123. Likvidatorerne skal snarest ved en bekendtgørelse i Statstidende med et varsel af mindst tre måneder opfordre selskabets kreditorer til at anmelde deres krav. Meddelelse om bekendtgørelsens indrykning skal samtidig sendes til alle kendte kreditorer.

Stk. 2. Kan en fordring ikke anerkendes som anmeldt, skal der gives kreditor underretning herom ved anbefalet brev med tilkendegivelse af, at han, såfremt han ønsker at anfægte afgørelsen, må indbringe spørgsmålet for skifteretten inden tre måneder fra brevets afsendelse at regne.

Stk. 3. Fordringer, der anmeldes, efter at boet er optaget til slutning, dækkes ved midler, der endnu ikke er udloddet til aktionærerne.

§ 124. Udlodning til aktionærerne kan først foretages, når den frist, der er fastsat i den i § 123, stk. 1, omhandlede bekendtgørelse, er udløbet og gælden betalt. Bobehandlingen må ikke afsluttes, før mulige tvistigheder i henhold til § 123, stk. 2, er afgjort.

Stk. 2. Inden fjorten dage efter, at det endelige likvidationsregnskab er godkendt af generalforsmalingen, skal likvidatorerne anmelde selskabet til udslettelse af aktieselskabs-registeret. Som bilag til denne anmeldelse skal følge likvidationsregnskabet.

§ 125. Såfremt der efter selskabets udslettelse af aktieselskabs-registeret fremkommer yderligere midler, eller der i øvrigt måtte være anledning dertil, kan likvidationen efter skifterettens bestemmelse genoptages. Dette sker ved de tidligere likvidatorer eller, hvis disse ikke kan genoptage likvidationen, ved skifteretten. Genoptagelse af likvidationen og dens afslutning skal anmeldes inden fjorten dage.

§ 126. Viser det sig under likvidationen, at de forhold, der har ført til selskabets likvidation, ikke længere foreligger, skal likvidatorerne indkalde en generalforsamling, der under iagttagelse af forskrifterne i § 78 kan vedtage, at likvidationen skal hæves, og at selskabet på ny skal træde i virksomhed. Vedtages dette, skal der vælges en bestyrelse og revisor. Aktiekapitalen skal nedskrives til det beløb, der er i behold. Er den beholdne aktiekapital mindre end 100.000 kr., skal den bringes op til mindst dette beløb.

Stk. 2. Anmeldelse om likvidationens ophævelse og om selskabets genoptagelse af virksomheden skal ske inden fjorten dage. Anmeldelsen skal være ledsaget af dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

§ 127. På selskabets vegne kan konkursbegæring kun indgives af bestyrelsen eller, hvis selskabet er under likvidation, af likvidator.

Stk. 2. Såfremt likvidatorerne finder, at likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne, skal de indkalde generalforsamlingen til beslutning om indgivelse af konkursbegæring.

Stk. 3. Opløses et selskab i medfør af § 117, indgives konkursbegæringen af likvidator uden indkaldelse af generalforsamlingen. Er ingen likvidator udnævnt, kan skifteretten af egen drift træffe afgørelse om konkurs.

§ 128. Et aktieselskab, der er under konkurs, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »under konkurs«.

Stk. 2. I forbindelse med registrering af konkursens slutning slettes selskabet af aktieselskabs-registeret, medmindre andet fremgår af skifterettens meddelelse.'

3. I § 138, stk. 2, udgår »eller træder i likvidation efter reglerne om insolvente aktieselskaber«.

4. § 144, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Går selskabet konkurs, således at fristdagen indtræder inden to år efter afholdelsen af den generalforsamling, som har bevilget ansvarsfrihed eller givet afkald på anlæggelse af søgsmål, kan konkursboet dog anlægge erstatningssag uden hensyn til denne generalforsamlingsbeslutning.«

5. I § 145, stk. 2, udgår »eller trådt i likvidation efter reglerne i §§ 128-131«.

6. I § 159, stk. 2, ændres »retsplejelovens § 9, stk. 2,» til: »konkurslovens § 4«.

7. I § 161, stk. 1, indsættes efter »§ 116, stk. 4,»: »§ 128, stk. 1,».

8. I § 176, stk. 1, ændres »§ 120, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 121, stk. 1, 2. pkt.«

§ 15. I lov nr. 371 af 13. juni 1973 om anpartsselskaber, som ændret senest ved lov nr. 105 af 17. marts 1976, foretages følgende ændringer:

1. § 45, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Går et anpartsselskab konkurs, skal bestyrelsesmedlemmer og direktører, selv om de har været i god tro, tilbagebetale, hvad de i de sidste fem år før fristdagen har oppebåret som tantieme, forudsat at selskabet var isnolvent, da tantiemen blev fastsat.«

2. Kapitel 14 affattes således:

»Kapitel 14.

Anpartsselskabers opløsning.

§ 85. Såfremt ikke andet er fastsat i lovgivningen, træffes beslutning om opløsning af et anpartsselskab af generalforsamlingen og gennemføres ved likvidation.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning træffes i tilfælde, hvor opløsning er påbudt i lovgivningen eller selskabets vedtægter, overensstemmende med reglerne i § 58. I andre tilfælde finder § 59 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Beslutningen skal anmeldes inden fjorten dage.

Stk. 4. Et anpartsselskab, der er under likvidation eller under opløsning i henhold til § 86, skal beholde sit navn med tilføjelsen »i likvidation«.

§ 86. Bliver opløsning ikke vedtaget i tilfælde, hvor dette er påbudt i lovgivningen eller selskabets vedtægter, eller bliver likvidator ikke valgt, opløses selskabet på overregistrators begæring af skifteretten på selskabets hjemsted. Det samme gælder, hvor selskabets opløsning er besluttet af retten i henhold til § 88.

Stk. 2. Skifteretten kan udnævne en eller flere likvidatorer. For opløsningen gælder i øvrigt bestemmelserne om likvidation i dette kapitel med de fornødne lempelser. Omkostningerne ved opløsningen betales om fornødent af statskassen.

§ 87. Et anpartsselskab skal opløses, hvis selskabet i tre år på hinanden følgende år ikke har indsendt årsregnskab til aktieselskabs-registeret, eller hvis det ikke har den i loven eller vedtægterne foreskrevne ledelse, og mangelen ikke afhjælpes inden udløbet af en af overregistrator fastsat frist. Det samme gælder, hvis en af overregistrator i medfør af § 11 fastsat frist for anmeldelse af indskudskapitalens indbetaling overskrides.

§ 88. Har anpartshavere ved forsætlig medvirken til en generalforsamlingsbeslutning i strid med § 61 eller på anden måde ved misbrug af deres indflydelse i selskabet medvirket til overtrædelse af denne lov eller selskabets vedtægter, kan retten, hvis der som følge af misbrugets langvarighed eller andre grunde foreligger særlig anledning hertil, efter påstand af anpartshavere, der repræsenterer mindst en fjerdedel af indskudskapitalen, bestemme, at selskabet skal opløses.

§ 89. Til at foretage likvidationen af et anpartsselskab vælger generalforsamlingen en eller flere likvidatorer.

Stk. 2. Anpartshavere, der ejer en fjerdedel af indskudskapitalen, har ret til på generalforsamlingen at vælge en likvidator til sammen med de af generalforsamlingen valgte at foretage likvidationen.

Stk. 3. Generalforsamlingen kan beslutte, at skifteretten skal udnævne likvidatorer. Skifteretten fastsætter det vederlag, det likviderende selskab skal yde de af retten udnævnte likvidatorer.

§ 90. Likvidatorerne træder i bestyrelsens og direktionens sted. Denne lovs bestemmelser om bestyrelsen finder med de fornødne lempelser anvendelse på likvidatorerne.

Stk. 2. Likvidator kan til enhver tid afsættes af den myndighed, der har udnævnt ham.

Stk. 3. I øvrigt finder lovens regler om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og om regnskabers indsendelse til aktieselskabs-registeret tilsvarende anvendelse i selskaber under likvidation med de afvigelser, der følger af nedenstående bestemmelser.

§ 91. Likvidatorerne skal udarbejde en resultatopgørelse for tiden fra udløbet af det sidste år, for hvilket regnskab er aflagt, til likvidationens indtræden og en status på sidstnævnte tidspunkt. Regnskabet skal i revideret stand snarest muligt fremlægges til eftersyn for anpartshaverne og kreditorerne på selskabets kontor og indsendes til aktieselskabs-registeret.

Stk. 2. Inden 14 dage efter, at det i stk. 1 omhandlede regnskab foreligger, skal likvidatorerne til aktieselskabs-registeret afgive en redegørelse for de vigtigste årsager til likvidationen, for forretningens gang i de sidste år før likvidationen og for omstændigheder, som i øvrigt kommer i betragtning ved bedømmelsen af, om der er grund til at påbegynde undersøgelse med henblik på strafforfølgning.

§ 92. Likvidatorerne skal snarest ved en bekendtgørelse i Statstidende med et varsel af tre måneder opfordre selskabets kreditorer til at anmelde deres krav. Meddelelse om bekendtgørelsens indrykning skal samtidig sendes til alle kendte kreditorer.

Stk. 2. Kan en fordring ikke anerkendes som anmeldt, skal der gives kreditor underretning herom ved anbefalet brev med tilkendegivelse af, at han, såfremt han ønsker at anfægte afgørelsen, må indbringe spørgsmålet for skifteretten inden tre måneder fra brevets afsendelse at regne.

Stk. 3. Fordringer, der anmeldes, efter at boet er optaget til slutning, dækkes ved midler, der endnu ikke er udloddet til aktionærerne.

§ 93. Udlodning til anpartshavere kan først foretages, når den frist, der er fastsat i den i § 92, stk. 1, nævnte bekendtgørelse, er udløbet og gælden betalt. Bobehandlingen må ikke afsluttes, før mulige tvister i henhold til § 92, stk. 2, er afgjort.

Stk. 2. Inden fjorten dage efter, at det endelige likvidationsregnskab er godkendt af generalforsamlingen, skal likvidatorerne anmelde selskabet til udslettelse af aktieselskabs-registeret. Som bilag til denne anmeldelse skal følge likvidationsregnskabet.

§ 94. Såfremt der efter selskabets udslettelse af aktieselskabs-registeret fremkommer yderligere midler, eller der i øvrigt måtte være anledning dertil, kan likvidationen efter skifterettens bestemmelse genoptages. Dette sker ved de tidligere likvidatorer eller, hvis disse ikke kan genoptage likvidationen, ved skifteretten. Genoptagelse af likvidationen og dens afslutning skal anmeldes inden fjorten dage.

§ 95. Viser det sig under likvidationen, at de forhold der har ført til selskabets likvidation, ikke længere foreligger, skal likvidatorerne indkalde en generalforsamling, der kan vedtage, at likvidationen skal hæves, og at selskabet på ny skal træde i virksomhed under iagttagelse af forskrifterne i § 59. Vedtages dette, skal der vælges en bestyrelse eller en direktion, jfr. § 31, og revisor. Indskudskapitalen skal nedskrives til det beløb, der er i behold. Er den beholdne indskudskapital mindre end 30.000 kr., skal den bringes op til mindst dette beløb.

Stk. 2. anmeldelse om likvidationens ophævelse og om selskabets genoptagelse af virksomheden skal ske inden fjorten dage. Anmeldelsen skal være ledsaget af dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

§ 96. På selskabets vegne kan konkursbegæring kun indgives af bestyrelsen eller, hvis selskabet er under likvidation, af likvidator.

Stk. 2. Såfremt likvidatorerne finder, at likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne, skal de indkalde generalforsamlingen til beslutning om indgivelse af konkursbegæring.

Stk. 3. Opløses et selskab i medfør af § 86, indgives konkursbegæringen af likvidator uden indkaldelse af generalforsamlingen. Er ingen likvidator udnævnt, kan skifteretten af egen drift træffe afgørelse om konkurs.

§ 97. Et anpartsselskab, der er under konkurs, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »under konkurs«.

Stk. 2. i forbindelse med registrering af konkursens slutning slettes selskabet af aktieselskabs-registeret, medmindre andet fremgår af skifterettens meddelelse.'

3. I § 107, stk. 2, udgår »eller træder i likvidation efter reglerne om isolvente anpartsselskaber«.

4. § 114, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Går selskabet konkurs, således at fristdagen indtræder inden to år efter afholdelsen af den generalforsamling, som har bevilget ansvarsfrihed eller givet afkald på anlæggelse af søgsmål, kan konkursboet dog anlægge erstatningssag uden hensyn til denne generalforsamlingsbeslutning.«

5. I § 115, stk. 2, udgår »eller trådt i likvidation efter reglerne i §§ 97-100«.

6. I § 129, stk. 2, ændres »retsplejelovens § 9, stk. 2,» til: »konkurslovens § 4«.

7. I § 131, stk. 1, indsættes efter »§ 85, stk. 4,»: »§ 97, stk. 1,».

8. I § 134, stk. 1, ændres »§ 89, stk. 1, 2. pkt.,» til: »§ 90, stk. 1, 2. pkt.«

§ 16

§ 46, stk. 2, i lov nr. 199 af 2. april 1974 om banker og sparekasser affattes således:

»Stk. 2. I tilfælde af betalingsstandsning anvendes bestemmelserne i konkurslovens §§ 31, 39-80, 82-91, 93 og 95-99 tilsvarende fra betalingsstandsningen at regne. Omstødelsessøgsmål i henhold til konkurslovens §§ 64-80 skal anlægges inden 12 måneder efter betalingsstandsningen.«

§ 17

I lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1975, som ændret senest ved lov nr. 39 af 26. januar 1977, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 3, nr. 5, affattes således:

5. Behandling af konkursboer, ledelse af akkordforhandling og modtagelse af anmeldelser om betalingsstandsning, jfr. konkurslovens § 4.'

2. Efter § 18 c indsættes:

»§ 18 d. Under behandling af konkursboer kan sagkyndige dommere tilkaldes efter reglerne i §§ 6, stk. 4, 18 a, stk. 2, og 18 b.«

3. I § 538 affattedes stk. 2 såles:

»Stk. 2. De følgende regler anvendes på tvangsauktion, som sker uden forudgående udlæg, med de ændringer, som følger af forholdets natur.«

Stk. 3 ophæves.

4. Efter § 538 indsættes:

»§ 538 a. Fyldestgøres et krav, der er sikret ved håndpant, ikke rettidigt, kan panthaveren lade pantet bortsælge ved tvangsauktion. Værdipapirer, som har kurs på Københavns børs eller på fremmede børser, sælges dog ved et medlem af fondsbørsen eller en bank eller sparekasse.

Stk. 2. Inden panthaveren tager skridt til fyldestgørelse, skal han, medmindre pantsætterens bopæl er ham ubekendt, med en uges varsel ved anbefalet brev opfordre denne til at opfylde kravet, medmindre omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. Afkald på sådan opfordring er ikke gyldigt.

Stk. 3. Pantsatte fordringer kan inddrives af panthaveren, efterhånden som de forfalder.

§ 538 b. Salg ved auktion af pantsatte genstande fra et dødsbo, hvori gæld ikke er vedgået, eller et konkursbo, sker efter reglerne om tvangsauktion. Eksekutor, kurator eller skifterettens medhjælper i boet skal udføre, hvad der påhviler rekvirenten af en tvangsauktion, og fungerer tillige som inkassator, for så vidt ingen anden er udpeget hertil. Er ingen kurator eller medhjælper udpeget, udføres hvervet af skifteretten eller den, som skifteretten udpeger dertil.

Stk. 2. I øvrigt sker salg af et bos aktiver ved offentlig auktion efter reglerne om offentlige auktioner, der ikke er tvangsauktioner.«

5. I OVERSKRIFTEN TIL TREDJE BOG, SJETTE AFSNIT, udgår »tvangsakkord uden for konkurs samt konkurs«.

6. I OVERSKRIFTEN TIL KAPITEL 58 udgår »og tvangsakkord uden for konkurs«.

7. § 666 ophæves.

8. Kapitel 59 og kapitel 60 ophæves.

§ 18

Loven træder i kraft den 1. april 1978.

§ 19

Stk. 1. Under konkurs, som er indtrådt i henhold til en begæring, der er indgivet inden denne lovs ikraftræden, anvendes de hidtil gældende regler.

Stk. 2. I dødsboer anvendes de hidtil gældende regler, hvis dødsfaldet er sket før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Er et selskab inden lovens ikrafttræden trådt i likvidation efter lovgivningens bestemmelse om likvidation af insolvente selskaber, anvendes de hidtil gældende regler om virkningerne heraf.

§ 20

Stk. 1. Ved udlodning efter reglerne i § 44, stk. 2, i lov nr. 155 af 30. november 1874 om skifte af dødsbo og fællesbo m.v., som affattet ved denne lovs § 4, nr. 2, anvendes også bestemmelsen i konkurslovens § 221 angående krav, der er sikret ved tinglyst skifteekstrakt.

Stk. 2. De hidtil gældende regler om fortrinsret i fast ejendom med tilbehør for krav på løn og kostpenge anvendes, såfremt kravet er forfaldet før lovens ikrafttræden, eller såfremt indgivelse af konkursbegæring mod arbejdsgiveren, arbejdsgiverens død eller foretagelse af udlæg eller udpantning i ejendommen er sket før dette tidspunkt.

§ 21

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 8. JUNI 1977.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Margrethe R.

/Orla Møller.

Redaktionel note
  • (* 1) LBK nr. 567 af 01/09/1986 oprindeligt LBK nr. 488 af 02/10/1978 A LBK nr. 704 af 09/10/1986 oprindeligt LBK nr. 284 af 10/06/1980 T LBK nr. 374 af 15/08/1985 oprindeligt LBK nr. 35 af 30/01/1981 T LBK nr. 483 af 15/11/1985 oprindeligt LBK nr. 6 af 13/01/1984 T LBK nr. 484 af 15/11/1985 oprindeligt LBK nr. 7 af 13/01/1984 Ingen af disse forefindes dog i Retsinformation.