Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven, kriminallov for Grønland, lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om overførsel til andet land af retsforfølgning i straffesager

(International strafferet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I borgerlig straffelov, jfr. lovbekendtgørelse nr. 527 af 1. november 1981, som ændret senest ved lov nr. 229 af 6. juni 1985, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, ophæves nr. 5-8, og i stedet indsættes:

  • »5) når handlingen er omfattet af mellemfolkelig overenskomst, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at foretage retsforfølgning, eller
  • 6) når udlevering af sigtede til retsforfølgning i et andet land afslås, og handlingen, for så vidt den er foretaget inden for folkeretligt anerkendt statsområde, er strafbar efter den der gældende lovgivning og den efter dansk ret kan medføre højere straf end fængsel i 1 år.«

2. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I de under stk. 1, nr. 4-6, nævnte tilfælde afgør justitsministeren, om påtale skal finde sted.«

3. I § 10a, stk. 1, ændres ordene »lov om fuldbyrdelse af europæiske straffedomme eller« til: »den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger eller af«.

§ 2

I kriminallov for Grønland, jfr. lovbekendtgørelse nr. 49 af 13. februar 1979, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, ophæves nr. 2-4, og i stedet indsættes:

  • »2) når handlingen er omfattet af mellemfolkelig overenskomst, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at foretage retsforfølgning, eller
  • 3) når udlevering af sigtede til retsforfølgning i et andet land afslås, og handlingen, for så vidt den er foretaget inden for folkeretligt anerkendt statsområde, er strafbar efter den der gældende lovgivning, og den kan medføre foranstaltninger efter nærværende lov.«

2. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I de under stk. 3, nr. 1-3, nævnte tilfælde afgør justitsministeren, om påtale skal finde sted.«

§ 3

I lov nr. 214 af 31. maj 1963 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det samme gælder »viten«, om hvilke der i Finland eller Sverige er truffet afgørelse om fuldbyrdelse, og som

  • 1) er pålagt parter eller andre under en retssag (»rættegångsviten«),
  • 2) i Finland er pålagt af marknadsdomstolen eller efter anke af marknadsdomstolens afgørelse af højesteret eller
  • 3) i Sverige er pålagt konsumentombudsmanden, næringsfrihedsombudsmanden eller marknadsdomstolen.'

Stk. 2. bliver herefter stk. 3.

2. I § 1, stk. 2, som bliver § 1, stk. 3, ændres ordene »Det samme gælder afgørelse om« til: »Det samme gælder endvidere afgørelse om«.

§ 4

I § 3, stk. 2, i lov nr. 252 af 12. juni 1975 om overførsel til andet land af retsforfølgning i straffesager ændres »§ 8, stk. 1, nr. 7,» til: § 8, stk. 1, nr. 5,».

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Stk. 2. § 3 gælder kun for »viten«, der er pålagt efter lovens ikrafttræden.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1, 3 og 4 gælder ikke for Grønland. § 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 4. JUNI 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ERIK NINN-HANSEN

Officielle noter

Ingen