Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om hunde

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Besidderen af en hund skal sørge for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, mærkes og registreres.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om mærkning, registrering og gebyr, jf. stk. 1.«

2. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. I tilfælde, hvor en hund har skambidt et menneske, kan politiet efter rådslagning med en hundesagkyndig lade hunden aflive for ejerens regning.«

3. § 12, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, § 2, § 3, stk. 1, 1.-3. pkt., § 3, stk. 2-4, § 5, § 6, stk. 1, § 7, § 8, stk. 2, eller et i medfør af § 4 eller § 6, stk. 2, givet pålæg.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Reglerne om registrering omfatter kun hunde, der er født efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Hans Engell

Officielle noter

Ingen