Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsafgiftsloven (Forhøjelse af tinglysningsafgiften)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 534 af 18. august 1986, foretages følgende ændring:

§ 41 a affattes således:

» § 41 a. For tinglysning svares en afgift på 500 kr.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 1. juli 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Erik Ninn-Hansen

Officielle noter

Ingen