Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love inden for Justitsministeriets område

(Ophævelse af gebyrer for visse forvaltningsafgørelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov af 6. marts 1869 om klasselotteriet og forbud mod andet lotteri m.m., som senest ændret ved lov nr. 62 af 7. februar 1990, foretages følgende ændring:

§ 2, stk. 3, ophæves.

§ 2

I våbenloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 11. december 1985, som senest ændret ved lov nr. 400 af 13. juni 1990, foretages følgende ændring:

Efter § 6 c indsættes som ny paragraf:

»§ 6 d. Tilladelse i henhold til lovens § 2, stk. 1, og § 2 e, stk. 1, udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Vedrørende tilladelse til pistol er gyldighedstiden dog kun 2 år.

Stk. 2. Tilladelser til våbensamlere og til riflede jagtvåben til jægere udstedes dog med en gyldighedstid på 10 år.

Stk. 3. Samtykke til udstedelse af jagttegn meddeles for et tidsrum svarende til jagttegnets gyldighedsperiode.

Stk. 4. Tilladelser til genopladning og tilladelse til indkøb af sortkrudt meddeles for 5 år.«

§ 3

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16. november 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 37, stk. 5, 1. pkt., ophæves.

2. § 86 a ophæves.

§ 4

I lov om restaurations- og hotelvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 62 af 7. februar 1990, foretages følgende ændring:

§ 22, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Engell

Officielle noter

Ingen