Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og offererstatningsloven (Bekæmpelse af vold)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992, affattes § 247 således:

»§ 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold.«

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 10. november 1992, som ændret ved lov nr. 469 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 741 a, stk. 2, indsættes efter »§ 119,»: »§ 123,».

2. I § 745, stk. 4, indsættes som 2. pkt., og i § 748, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Pålægget kan udstrækkes, indtil tiltalte har afgivet forklaring under domsforhandlingen.«

3. I § 762, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »§ 119, stk. 1,»: »§ 123,».

4. I § 848, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Retten afgør, om gengivelsen af forklaringen skal ske før eller efter, at tiltalte selv har afgivet forklaring.«

§ 3

I lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 470 af 1. november 1985, indsættes i § 1, stk. 3, som 2. pkt.:

»Erstatning kan endvidere ydes, når sådanne handlinger er begået mod skadelidte med bopæl i Danmark under dennes erhvervsudøvelse uden for den danske stat.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1994.

Stk. 2. § 2, nr. 2 og 4, finder anvendelse i alle sager, som ikke er endeligt afgjort ved lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 3 finder anvendelse på skader, der forvoldes ved handlinger begået efter lovens ikrafttræden.

§ 5

Lovens §§ 1 og 3 gælder ikke for Færøerne og § 3 ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Erling Olsen

Redaktionel note
  • (* 1) Loven er sat i kraft i Grønland den 1. februar 1996 jf. AND nr. 1197 af 21/12/1995